ADRODDIAD CWVYS AR EFFAITH COVID-19

Mae’r ymateb i’n harolwg wedi dangos bod y sector ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru wedi derbyn ac ymateb i her Covid-19 yn sydyn ac yn dda dros ben, gyda llai na 8% o’r Aelodau a arolygwyd yn nodi unrhyw newid gweithredol.

I ddarllen yr adroddiad, cliciwch yma: Adroddiad CWVYS ar effaith Covid-19 ar Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol yng Nghymru. Dylai lawrlwytho’n awtomatig a dylai’r rhai sy’n defnyddio darllenwyr sgrin allu cyrchu disgrifiadau testun o’r graffiau a’r siartiau.

Tra bod hi’n glir bod gan y sector bryderon mawr am y dyfodol ar ôl y cyfyngiadau symud, mae nifer wedi addasu eu gwasanaethau neu ailbwrpasu adnoddau’n sydyn ac wedi parhau i gefnogi’r cymunedau maen nhw’n gweithio ynddynt.

Rydym yn ddiolchgar i bawb a ymatebodd i’n harolwg, gan ystyried y galw ar sylw pobl a’r cynnydd yn straen ac ansicrwydd dros yr ychydig fisoedd diwethaf, nid ydym yn cymryd y ffaith bod ein Aelodau wedi cymryd yr amser i ymateb yn ganiataol. Diolch i’r Aelodau hynny a ddarparodd cyfoeth o wybodaeth i ni, gobeithiwn fod yr adroddiad hwn wedi bod yn ddefnyddiol i holl aelodau CWVYS a’r sector ehangach.

Anelwn at gynnal yr arolwg hwn unwaith y chwarter yn ystod y flwyddyn ariannol hon.

Os yw’r materion yn yr adroddiad hwn yn canu cloch yn eich mudiad, neu os ydych yn gweld cyfleoedd am ymgysylltiad a chefnogaeth ar draws y sector, gallwch weld rhestr o Aelodau CWVYS ar ein gwefan: https://www.cwvys.org.uk/cy/members/

Rydym yn sicr y byddai Aelodau’n croesawu’r cyswllt. Daw gwerth y sector o’i Haelodau a sut rydych yn cefnogi eich gilydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch helen@cwvys.org.uk

YOUTH WORK WEEK IN CAERPHILLY

 • Caerphilly County Borough Council Youth service Youth Forum is hosting a meeting with the Leader of the council to discuss learners’ to help prepare young people for a return to School that week – this will be discussed at a wider Youth Forum later in the week and any local young people wishing to get involved in the Youth Forum may get in touch at JONESCL1@CAERPHILLY.GOV.UK
 • Throughout the week, outreach staff will work closely with Gwent Police to advise young people out and about regarding social distancing and how to stay safe – watch out for our youth workers on your street corner!  Online quizzes will take place in connection with this activity on different evenings.
 • Monday-Thursday, youth workers will be running online group sessions and quizzes focussed on the UNCRC, with prizes and certificates linked to this
 • The service is also running a competition for young people to design a picture/poster/poem on what youth work means to them.
 • A mixture of fun activities and wellbeing/self-esteem promoting activities are to be delivered all week (and have been since lockdown began) but this week sees celebration all young people’s fantastic achievements and efforts during lockdown – certificates for this are to be sent out this week.
 • Virtual cooking sessions to make celebratory cakes for Youth Work Week.
 • Online parties
 • A 7 day challenge to create a video on what youth workers mean to young people.
 • All week, the Youth Service is distributing Period Dignity products
 • The Youth service’s/County’s LGBT group for young people meets to celebrate Youth work Week on Saturday 27th.  For information about this group, contact GETHFN@CAERPHILLY.GOV.UK
 • The Youth Services education (EOTAS) groups return to activity from the 24th.

CYFARFODYDD RHANBARTHOL CWVYS

Bydd Cyfarfodydd ZOOM Cymdeithasol Rhanbarthol CWVYS yn cael eu cynnal bob pythefnos ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol. Yn ystod y cyfnod COVID-19 digynsail hwn, credwn ei bod yn bwysig estyn allan, cysylltu a chefnogi ein haelodau.

Y Dyddiadau nesaf yw:

Canol De a De Dwyrain Cymru – 25/06/20 – 10yb to 11yb

Gogledd Cymru – 26/06/20 10yb to 11yb

Canolbarth a De Orllewin – 26/06/20 1yp to 2yp

Rydym yn darparu lle cefnogol i’r sector:

 • cadwch mewn cysylltiad â’i gilydd
 • cefnogaeth a rhannu gwybodaeth
 • cyfleu i eraill rhannu bryderon a materion y sector
 • a thipyn o hwyl

Cysylltwch â Catrin James: catrin@cwvys.org.uk i dderbyn y manylion ymuno i ymuno â’r cyfarfod yn eich rhanbarth.

WYTHNOS GWAITH IEUENCTID

Wythnos nesa’ yw Wythnos Gwaith Ieuenctid yng Nghymru (23ain-30ain Mehefin). Mae’n gyfle i arddangos a dathlu effaith ac amrywiaeth gwaith ieuenctid ledled Cymru.
 

Nod yr Wythnos yw hyrwyddo dealltwriaeth a chefnogaeth ehangach i waith ieuenctid.
Gan nad ydym yn gallu cynnal digwyddiad arddangos corfforol y mis hwn, rydym yn annog pobl ifanc, sefydliadau gwaith ieuenctid, y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a rhanddeiliaid eraill i ymuno yn y sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnodau #GwaithIeuenctidCymru a #YouthWorkWales

Ddydd Mawrth 23ain Mehefin, bydd nifer o fideos yn cael eu rhannu trwy gydol y dydd ar gyfryngau cymdeithasol (@YWWales), yn gynnwys fideo a grëwyd gan ProMo-Cymru i hyrwyddo a dathlu gwaith ieuenctid.

Bydd sessiwn Holi ac Ateb gydag aelodau o’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro ar Trydar hefyd.

Dilynwch @YWWales ac ymunwch â’r sgwrs gan ddefnyddio #GwaithIeuenctidCymru a #YouthWorkWales

Croeso i chi ein tagio (@CWVYS) yn eich negeseuon! 

😊

GWAHODDIAD I CCB CWVYS

Rhybudd o CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL CWVYS – 9th GORFFENNAF 2020


Bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CWVYS yn cael ei gynnal fel y nodir isod

Date9th Gorffennaf 2020
Time12.30 hrs
PlaceZOOM

Manylion chwyddo i’w hanfon yn nes at y dyddiad


Bydd y Pwyllgor Gwaith CWVYS yn cyfarfod ar y bore hwnnw,

Y dyddiad cau i gofrestru’ch presenoldeb yw 26 Mehefin, gan y bydd cyfyngiadau gyda niferoedd ar ZOOM. Cadarnhewch hyn trwy e-bostio sarah@cwvys.org.uk

Os nad ydym wedi clywed gennych erbyn 26 Mehefin byddwn yn tybio na fyddwch yn mynychu’r alwad. Ni fyddwn yn gallu ychwanegu unrhyw un at y rhestr ar ôl y dyddiad hwn.

Edrychaf ymlaen at eich gweld ar 9 Gorffennaf 2020.

Paul Glaze
Prif Weithredwr

AELOD STAFF NEWYDD CWVYS

Aelod staff newydd CWVYS! 

Helo yno

Wel rwyf mor falch ac mor gyffrous i ymuno â CWVYS a’r tîm anhygoel fel eu Swyddog Aelodaeth a Pholisi newydd.

Rwyf wedi gweithio ar draws llawer o ddiwydiannau, sectorau a rolau trwy gydol fy ngyrfa ond gallaf ddweud yn wirioneddol ei fod yn gweithio yn y sector ieuenctid sydd wedi rhoi’r llawenydd a’r boddhad mwyaf imi.

Fy rôl allweddol yma yw sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth gywir fel y gallaf eich cefnogi chi fel aelodau ym mha bynnag ffordd y gallaf. Gallai hynny olygu dod o hyd i’r cysylltiadau cywir, cyfleoedd cydweithredol, rhwydweithiau a digwyddiadau defnyddiol, dogfennau a / neu atebion pwysig i’ch helpu i symud ymlaen.

Mae hefyd yn golygu bod gen i gyfrifoldeb i’ch cynrychioli chi mewn cyfarfodydd strategol i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed, ei fod yn adlewyrchu’r amrywiaeth a’r dirwedd gyfredol ac yn dylanwadu ar drafodaethau a phenderfyniadau. Felly peidiwch â bod yn swil – dywedwch bopeth wrthyf!

Oherwydd yr anghenfil Covid-19, yn amlwg ni allaf ddod i ymweld â chi yn bersonol ar hyn o bryd ond nid wyf am i hynny ein hatal rhag cyfarfod a dod i adnabod ein gilydd.
Felly hoffwn wneud cynlluniau i gysylltu â chi i gyd trwy Zoom, Skype, FaceTime, ffôn neu ba bynnag ddull sy’n addas i chi.

Rwy’n deall nad sefyllfa pawb yw’r norm, ond hoffwn o leiaf ichi wybod ein bod yma i chi beth bynnag.
Pan fyddwch chi’n gallu, anfonwch e-bost ataf gyda’r wybodaeth gyswllt o’ch dewis, yna gallwn ni sefydlu rhywbeth oddi yno.

Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau, gofynnwch amanda@cwvys.org.uk

CYFARFODYDD RHANBARTHOL CWVYS

Bydd Cyfarfodydd ZOOM Cymdeithasol Rhanbarthol CWVYS yn cael eu cynnal bob pythefnos ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol. Yn ystod y cyfnod COVID-19 digynsail hwn, credwn ei bod yn bwysig estyn allan, cysylltu a chefnogi ein haelodau.

Y Dyddiadau nesaf yw:

Canol De a De Dwyrain Cymru – 11/06/20 – 10yb to 11yb

Gogledd Cymru – 12/06/20 10yb to 11yb

Canolbarth a De Orllewin – 12/06/20 1yp to 2yp

Rydym yn darparu lle cefnogol i’r sector:

 • cadwch mewn cysylltiad â’i gilydd
 • cefnogaeth a rhannu gwybodaeth
 • cyfleu i eraill rhannu bryderon a materion y sector
 • a thipyn o hwyl

Cysylltwch â Catrin James: catrin@cwvys.org.uk i dderbyn y manylion ymuno i ymuno â’r cyfarfod yn eich rhanbarth.

TUDALEN CYNGOR SHELTER CYMRU

Mae Shelter Cymru wedi cyhoeddi wybodaeth yn benodol ar gyfer phobl ifanc sydd a pryderon ynglun a digartrefedd.

Yn y cyfnod anodd yma mae pobl ifanc yn sefyllfaoedd byw ansicr angen cyngor nawr yn fwy nag erioed, dywedodd Shelter:

Fel yr ydych yn  ymwybodol, mae’r feirws hon yn cael effaith andwyol ar sefyllfa digartrefedd pobl ifanc ac rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn y galw am ein gwasanaethau cyngor. Yn dilyn hyn rydym wedi creu dudalen benodol gyda gwybodaeth ar gyfer pobl ifanc.

Byddwn yn ddiolchgar iawn pe bai modd i chi i rhannu’r ddolen isod more eang a phosib: https://sheltercymru.org.uk/cy/coronafeirws-cyngor-i-bobl-ifanc/

Mae hefyd dal i fod modd cael cyngor dros y ffon neu trwy gwe-sgwrs, gyda’r manylion ar waelod y dudalen uchod.  

Cofiwch hefyd gysylltu os ydych am godi unrhyw bryderon, faterion neu dueddiadau tai yr ydych wedi dod ar eu traws yn ymwneud a digartrefedd dros y misoedd diwethaf er mwyn gallu eu cynnwys mewn trafodaethau gyda’n gweithiwyr achos, ein hadran ymyrchoedd ag unrhyw drafodaethau gyda chynllunwyr polisi.

ANDY BORSDEN I YRRU’R MARC ANSAWDD YMLAEN

Mae’r CGA wedi penodi Andy Borsden i yrru’r Marc Ansawdd ymlaen

Andy Borsden yw’r swyddog datblygu sydd newydd gael ei benodi ar gyfer y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Mae o hefyd yn Is-Lywydd CWVYS, a hoffwn ymestyn llongyfarchiadau iddo.

Bydd yn chwarae rhan hanfodol wrth gwrthuso a siapio dyfodol y wobr gan gydweithio â’r sector gwaith ieuenctid ehangach.

Ac yntau’n gyn Brif Swyddog Ieuenctid ac aseswr arweiniol ar gyfer y Marc Ansawdd, mae Andy’n ymuno â CGA gyda dros 35 mlynedd o brofiad fel gweithiwr ieuenctid.

Mae Andy’n deall pwysigrwydd datblygu a chynnal gwasanaeth o ansawdd uchel Having run youth provision as a volunteer and led teams of youth workers working with the most vulnerable young people, Andy understands the importance of developing and maintaining a quality service.

Yn gynharach eleni, bu i Lywodraeth Cymru gomisiynu CGA i gyflwyno a datblygu’r Marc Ansawdd ar y cyd â ETS Cymru.

Mae adolygiad o’r Marc Ansawdd yn cael ei gynnal ar hyn o bryd i archwilio sut gellid ei gryfhau. Mae’r dyddiad cau ar gyfer cymryd rhan yn yr holiadur ar-lein yn dod i ben ar 30 Mehefin 2020.