COMISIWN IEUENCTID GOGLEDD CYMRU

Mae ymdrech ar droed yng ngogledd Cymru i ddod o hyd i bobl ifanc i gymryd rhan mewn menter arloesol er mwyn helpu i lunio blaenoriaethau plismona yr ardal.

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones, yn chwilio am dîm o 30 o bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed i ddod yn aelodau o Gomisiwn Ieuenctid cyntaf Cymru a fydd yn cael ei oruchwylio gan ei ddirprwy, Ann Griffith.

Bwriedir ymgynghori â’r Comisiwn Ieuenctid ynghylch y blaenoriaethau plismona ar gyfer gogledd Cymru, yn enwedig yr elfennau sy’n effeithio ar bobl ifanc.

Bydd yr aelodau’n cael eu hyfforddi gan Leaders Unlocked, menter gymdeithasol arbenigol sy’n gweithio gyda phobl ifanc ledled y DU ac sydd wedi bod yn rhedeg wyth cynllun tebyg ar draws Lloegr ers 2013.

Mae recriwtio bellach wedi cychwyn gyda gwybodaeth a ffurflenni cais ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, a’r bwriad yw penodi’r Comisiynwyr Ieuenctid o bob rhan o ogledd Cymru erbyn diwedd Gorffennaf er mwyn dechrau eu hyfforddi ym mis Awst.

Am fwy o wybodaeth ewch i *Comisiwn Ieuenctid Gogledd Cymru*

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Gorffennaf y 29ain a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dod o bob rhan o gymdeithas, gan gynnwys pobl ifanc sydd wedi dod i gyffyrddiad â’r gyfraith, a chyda phresenoldeb cynrychioliadol o siaradwyr Cymraeg.

DIGWYDDIAD WYTHNOS GWAITH IEUENCTID CYMRU

Ymunodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, â nifer o sefydliadau gwaith ieuenctid yn y Senedd ddoe ar gyfer digwyddiad arddangos Wythnos Gwaith Ieuenctid,yn dathlu effaith gwaith ieuenctid ledled Cymru ac i gyhoeddi’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid newydd.

Mae’r strategaeth, sy’n seiliedig ar leisiau pobl ifanc ac a ddatblygwyd ar y cyd â phartneriaid allweddol yn y sector gwirfoddol, gwasanaethau statudol, Safonau Hyfforddiant Addysg, Cyngor y Gweithlu Addysg, ac Estyn, yn nodi gweledigaeth ar gyfer dyfodol gwaith ieuenctid yng Nghymru gyda 5 nod allweddol. sicrhau:

1. Mae pobl ifanc yn ffynnu
2. Mae gwaith ieuenctid yn hygyrch ac yn gynhwysol
3. Cefnogir staff gwaith ieuenctid proffesiynol gwirfoddol a thalu drwy gydol eu gyrfaoedd i wella eu harferion.
4. Mae gwaith ieuenctid yn cael ei werthfawrogi a’i ddeall
5. Mae gennym fodel cynaliadwy ar gyfer cyflawni gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Wrth gadarnhau ei hymrwymiad i gyflawni’r amcanion hyn, dywedodd Kirsty Williams:

“Rydw i eisiau i Gymru fod yn wlad lle mae pobl ifanc yn ffynnu, gyda mynediad at gyfleoedd a phrofiadau, yn y Gymraeg a’r Saesneg, sy’n darparu mwynhad ac yn cyfoethogi eu datblygiad personol.”

Dywedodd Rachel Benson, Rheolwr Cydraddoldeb, Cynhwysiant a Rhaglenni Ieuenctid Cymru:

“Mae Ieuenctid Cymru yn falch iawn o fod yn rhan o Wythnos Gwaith Ieuenctid eleni. Mae hwn yn gyfle gwerthfawr i godi proffil gwaith ieuenctid, dathlu ei effaith a dod ynghyd i rannu arfer gorau. Cafodd pobl ifanc o Ieuenctid Cymru a’n sefydliadau sy’n aelodau gyfle i lunio a llywio’r Strategaeth newydd; buont yn siarad am bwysigrwydd gwaith ieuenctid yn hygyrch, yn gynhwysol ac yn darparu mannau diogel i bobl ifanc ddatblygu a ffynnu. Rydym yn croesawu ei gyhoeddiad a’i weledigaeth. ”

Fe ddechreuon ni y diwrnod gyda stondin yn llawn nwyddau i hyrwyddo ein gwaith a gwaith ein haelodau, ond roeddem hefyd wrth ein bodd o gael rhai deunyddiau hyrwyddo o Eurodesk UK gan ein bod yn bartneriaid y DU yn rhwydweithio ac yn gwerthfawrogi’r gwasanaeth y maent yn ei ddarparu. Fe wnaeth Eva o dîm Birmingham hyd yn oed wneud y briodas i ddathlu gyda ni, ac i roi rhai taflenni newydd sbon i ni, yn ddwyieithog fel arfer, sydd bob amser yn cael ei werthfawrogi gan sefydliad sydd wedi’i leoli dros y ffin. Mae’r taflenni yn rhan o’u hail-frandio diweddar, a gallwch archwilio’r olygfa newydd yn fanylach yma: https://www.eurodesk.org.uk/

Ar y diwrnod cawsom glywed gan rai siaradwyr ifanc gwych am eu profiadau gwaith ieuenctid, gan gynnwys staff ifanc mewn nifer o aelodau CWVYS. Siaradodd Sophia o YMCA Abertawe am ei gwaith a’i phrofiadau gyda materion iechyd meddwl a’r Prosiect I Am Whole, ac Egija (hefyd o YMCA Abertawe) soniodd am yr argyfwng hinsawdd a’i thaith ddiweddar i’r Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, a ymddangosodd yn y Porth Ieuenctid Ewrop !

Dangosodd y digwyddiad amrywiaeth ac ansawdd y ddarpariaeth Gwaith Ieuenctid ledled Cymru, ond roedd yn arbennig o dda gweld nifer o aelodau CWVYS yn cael eu cynrychioli. Roedd yn ddigwyddiad a noddwyd gan Llyr Grufydd AC sy’n dal parch mawr at wasanaethau ieuenctid gwirfoddol ac sy’n gefnogwr a hyrwyddwr gwerthfawr ar waith ieuenctid yn y Senedd. Diolch i bawb a drefnodd, a gefnogodd ac a ddaeth i fyny ar y diwrnod, diolch yn arbennig i Rachel o Youth Cymru am ddod â ni i gyd at ein gilydd.

SWYDD WAG RHIANT EIRIOLWR NYAS

Eiriolwr hunan-gyflogedig i rieni
Lleoliad: Caerffili a Chaerdydd
Cyflog: £15.00 yr awr
Dyddiad cau: Dydd Gwener 28 Mehefin 2019

Mae NYAS yn elusen plant flaenllaw sy’n darparu gwasanaethau eiriolaeth i blant a phobl ifanc o 0-25

Mae NYAS yn ceisio recriwtio eiriolwyr i ddarparu eiriolaeth annibynnol a chyfrinachol i rieni â phlant o dan 25oed.

Mae’n rhaid i chi fod â chymhwyster proffesiynol cydnabyddedig a phrofiad sylweddol o waith uniongyrchol sylweddol mewn lleoliad cysylltiedig.

Mae NYAS yn gyflogwr cyfle cyfartal

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon ewch i: SWYDD WAG NYAS

CADEIRYDD NEWYDD Y GRWP DATBLYGU GWEITHLU CWVYS

GRWP DATBLYGU GWEITHLU CWVYS (DG)

Ar ol pedwar mlynedd mae Grant Poiner (Clybiau Bechgyn a Merched Cymru) wedi camu i lawr yn ddiweddar o’r Grŵp DG.

Rydym wedi bod yn ddiolchgar i chi, Gadeirydd, Grant – diolch!

Rydym bellach yn falch o gadarnhau bod Stuart Sumner-Smith (Cerddoriaeth Celf Digidol Abertawe) wedi’i ethol yn Gadeirydd newydd. Rwy’n siŵr y byddwch yn ymuno â ni i groesawu Stuart yn ei rôl newydd.

Ac rydym hefyd yn falch iawn bod Ceri Ormond (Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân) wedi cytuno’n garedig i aros yn Is-gadeirydd.

Mae’r Grŵp WD yn agored i holl Aelodau CWVYS ac mae’n is-grŵp o’r Pwyllgor Gwaith (Bwrdd Ymddiriedolwyr), felly mae ganddo rôl bwysig iawn i’w chwarae wrth lunio, dylanwadu a chefnogi materion datblygu’r gweithlu ar gyfer gwasanaethau ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

Bydd y cyfarfod nesaf o’r Grŵp WD yn cael ei gynnal ar 25 Medi yn Nhŷ’r Baltig, gan ddechrau am 10.00am. Os hoffech fynychu neu i gael gwybod mwy am waith y Grŵp, cysylltwch â paul@cwvys.org.uk

SWYDD WAG GYDA NYAS

Gweithiwr Datblygu Cyfranogiad Ieuenctid
Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £ 17,800 y flwyddyn (pro rata o £ 20,767 y flwyddyn)
Oriau: 30 awr yr wythnos
Dyddiad Cau: Dydd Gwener 14 Mehefin 2019

Mae NYAS yn elusen plant sy’n darparu gwasanaethau eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0-25 oed, ledled Cymru a Lloegr ers dros 30 mlynedd. Maen’t eu waith yn helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau’r plant a’r bobl ifanc mwyaf agored i niwed pan fyddant mewn angen dybryd am help.

Maent yn chwilio am Weithiwr Datblygu Cyfranogiad Ieuenctid a fydd yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno’r prosiect eiriolaeth cymheiriaid a gwaith cyfranogi pobl ifanc yn NYAS Cymru. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyrwyddo ac yn gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol i recriwtio, hyfforddi a chefnogi pobl ifanc sy’n gadael gofal i ddod yn eiriolwyr / addysgwyr cymheiriaid a’u galluogi i gefnogi a grymuso eu cyfoedion mewn amrywiaeth o fforymau. Mae’r rôl hefyd yn cynnwys hwyluso grŵp cyfranogiad “Bright Sparks” yng Nghaerdydd yn ogystal â datblygu cyfleoedd cyfranogi ehangach i bobl ifanc ar draws NYAS Cymru.

Am fwy o wybodaeth a’r disgrifiad swydd, cliciwch *yma*.