DIGWYDDIAD YMWYBYDDIAETH AC YMGYSYLLTU (GOGLEDD CYMRU) AR GYFER Y CWRICWLWM NEWYDD

Digwyddiad ymwybyddiaeth ac ymgysylltu (Gogledd Cymru) ar gyfer sefydliadau a all helpu gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm newydd yng Nghymru

Fe’ch gwahoddir i fynychu gweithdy i’ch diweddaru am ddatblygiad cwricwlwm drafft newydd Cymru 2022 ac i ystyried sut y gall sefydliadau eraill gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm newydd mewn ysgolion.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i glywed am enghreifftiau o arferion da. Rhannwch y gwahoddiad gyda’ch rhwydwaith ehangach.

Cynhelir y gweithdy yng Ngwesty’r Imperial, Llandudno, LL30 1AP ar 11 Rhagfyr 2019, bydd yn dechrau am 10:00am ac yn gorffen am 14:00pm.

Cofrestrwch yma https://www.eventbrite.co.uk/e/organisations-who-can-support-delivery-of-the-new-curriculum-in-wales-tickets-82010747353

CYNHADLEDD GENEDLAETHOL GWAITH IEUENCTID 2020 NODWCH Y DYDDIAD!

Rydym yn falch o gyhoeddi’r Gynhadledd Genedlaethol Gwaith Ieuenctid:

Pryd: 4 MAWRTH 2020
Ble: STADIWM DINAS CAERDYDD
Pwy: YMARFERWYR GWAITH IEUENCTID

Sylwer: NODYN AR GYFER Y DYDDIADUR yw hwn.

Bydd manylion pellach am y digwyddiad, gan gynnwys yr amserlen a’r cynnwys (a sut i archebu’ch lle), yn cael eu rhyddhau yn y man.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

NATIONAL CO-ORDINATOR POST FOR SUICIDE AND SELF-HARM PREVENTION

Mae swydd y Cydlynydd Cenedlaethol ar gyfer atal hunanladdiad ac hunan-niweidio bellach yn cael ei hysbysebu tan 11 Rhagfyr, 2019.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ddechrau mis Ionawr.

Mae hwn yn ymrwymiad allweddol gan Lywodraeth Cymru yn dilyn cyhoeddi adroddiad Everybody’s Business a bydd yn cynorthwyo i yrru gweithrediad y cynlluniau gweithredu cenedlaethol a rhanbarthol ar gyfer atal hunanladdiad a hunan-niweidio o dan y strategaeth genedlaethol Talk to Me 2.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn penodi 3 arweinydd rhanbarthol yn y flwyddyn newydd i gefnogi’r fforymau rhanbarthol gyda’u gwaith.

* Yma gallwch ddod o hyd i’r Disgrifiad Swydd *

Dosbarthwch yn eang ac anogwch gydweithwyr i * wneud cais yma *

YMYRIAD ANSAWDD RHAGLEN IEUENCTID – CYD-DESTUN POLISI AC YMARFER

*Cliciwch yma* am ddogfennau a baratowyd gan bob gwlad yn y DU ar gyfer y Ganolfan Effaith Ieuenctid.
Mae CCGIG wedi datblygu cysylltiadau agos â’r CEI ac ar hyn o bryd mae ganddym 6 o’n aelodau yn ymgymryd â’r YPQI fel rhan o’r peilot cyntaf yng Nghymru. Bydd chwech arall yn ymgymryd â’r rhaglen yn 2020 a chwech arall yn 2021.
Ysgriffennodd CCGIG y papur ar gyfer Cymru, gallwch ddod o hyd i’r papur *yma*

DIWEDDARIAD GWELEDIGAETH, CENHADAETH AC WEDI YCHWANEGU 5 SWYDDOGAETH ALLWEDDOL CCGIG

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

CCGIG yw’r corff cynrychioli annibynnol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru

Gweledigaeth

 • Cymru lle mae pob person ifanc wedi’i rymuso gan wasanaethau gwaith ieuenctid gwirfoddol arloesol, bywiog a chynaliadwy.

Genhadaeth

 • Cynrychioli, cefnogi a rhoi llais ar y cyd i’w aelodaeth o sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol ledled Cymru. Mae CCGIG yn arwain ar gydweithredu a phartneriaethau ar ran y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

Pum swyddogaeth allweddol CCGIG

 • Cynrychiolaeth genedlaethol ac arweinyddiaeth strategol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol

(gan gynnwys hwyluso, datblygu polisi, eiriolaeth, siapio a dylanwadu, cyfathrebu strategol, codi proffil gwasanaethau gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru ac yn rhyngwladol; cefnogi’r sector i gynnwys pobl ifanc wrth gynllunio a darparu gwaith ieuenctid arfer gorau)

 • Cydweithio a gweithio mewn partneriaeth

(gan gynnwys hwyluso partneriaethau, hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant yng Nghymru ac yn rhyngwladol)

 • Pencampwyr cyfnewid gwybodaeth

(gan gynnwys gwybodaeth a chefnogaeth ar gyllid, gwybodaeth bolisi, adnoddau, cyfleoedd a digwyddiadau)

 • Dathlu, mesur a chydnabod effaith gymdeithasol, economaidd a diwylliannol y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru

(gan gynnwys hyrwyddo arfer gorau gwaith ieuenctid, sicrhau ansawdd, datblygu/hyfforddi/achrediad, casglu data, ymchwilio a gwerthuso)

 • Buddion, cyfleoedd a datblygiadau aelodaeth

(cefnogaeth i, ac ymrwymiad i ddatblugu aelodaeth o sefydliadau amrywiol, bywiog sy’n seiliedig ar werthoedd, ledled Cymru, gan gynnwys cynrychiolaeth ranbarthol).

ACADEMI ARWEINYDDIAETH CENEDLAETHAU’R DYFODOL

Mae UpRising Cymru yn recriwtio ledled Cymru ar gyfer rhaglen ddatblygu gyffrous.

Rhaglen beilot 10 mis yw hon o gynnwys ar-lein a sesiynau wyneb yn wyneb bob mis i adeiladu sgiliaugwybodaeth a sgiliau rhwydweithio, lle bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i ymgysylltu â, a dysgu ganarweinyddion presennol o ystod eang o sectorau.

Bydd digwyddiadau allweddol yn cynnwys:

 • Digwyddiad i lansio’r rhaglen
 • Mynychu Gweithdai ymarferol megis Tueddiadau’r Dyfodol a Dylanwadu ar Eraill
 • Mynychu Ysgol Haf ar Arweinyddiaeth
 • Profi cyfle interniaeth gyda chorff cyhoeddus yng Nghymru
 • Graddio – digwyddiad diwedd rhaglen lle gallwch ddathlu gyda chyfoedion

Drwy’r rhaglen, bydd gan gyfranogwyr lawer o gyfleoedd i ddatblygu eu hyder, gwybodaethsgiliau, sgiliau rhwydweithiomeddwl am gymdeithas llesiant, gan ennill cyfoeth o brofiad y gellir ei ddefnyddio o fewn bywyd person a bywyd proffesiynol. Ymwelwch â’r gwefan i wybod mwy.

Y Manylion:

Dyddiadau rhaglen Bydd yr Academi Arweinyddiaeth yn cael ei lansio ar 10 Rhagfyr 2019 gyda’r rhaglen yn rhedeg o Ionawr – Hydref 2020. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal bob mis mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. Bydd y cynnwys hwn yn cael ei gynorthwyo gan lwyfan dysgu ar-lein lle byddwch yn gweithio gyda’r garfan ledled Cymru. 

Pwy fedr ymgeisio? Rydyn ni’n croesawu ceisiadau oddi wrth unrhyw un rhwng 18-30 sy’n byw, gweithio neu’n astudio yng Nghymru.

Cost Bydd y rhaglen yn gwbl rad ac am ddim i gyfranogwyr.


Hygyrchedd? Mae gennym gronfa hygyrchedd a fedr gynorthwyo cyfranogwyr i fynychu sesiynau wyneb yn wyneb. Gellir cyrraedd pob lleoliad drwy drafnidiaeth gyhoeddus, ac mae pob lleoliad yn hygyrch i rai mewn cadair olwyn.

Sut i Ymgyfrannu:

Rwy’n dymuno cyfeirio gweithiwr/cydweithiwr Cyfeiriwch nhw at gofrestru arlein neu am nifer o bobl ifanc get in touch i drefnu sgwrs gychwynnol neu wybodaeth benodol am ddim sy’n rhoi gwybod i’ch pobl ifanc am y cyfle cyffrous hwn.Rwy’n 18-30 ac yn dymuno cymryd rhan Cymerwch ddwy funud i gofrestru arlein – byddwn yn anfon ffurflen gais atoch.

I drafod unrhyw un o’r uchod, neu am fanylion pellach cysylltwch ag Reolwr Rhaglen Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol , Libbi Prestidge ar elizabeth.prestidge@uprising.org.uk neu 07342 994076.

MAE YOUTH CYMRU YN RECRIWTIO!

Shwmae…. Mae gan Youth Cymru gyfle cyffrous i wirfoddolwyr i ymuno a’i bwrdd ymddiriedolwyr!

Dyma beth mae’n nhw’n edrych amdano a beth allech chi cyfathrebu i sefydliad bywiog iawn!

Rydym yn edrych i adnewyddu, tyfu ein bwrdd ac arallgyfeirio ein sgiliau.

Rydym yn edrych am diddordeb a chymwysiadau gan bobl sy’n rhannu ein hangerdd dros gefnogi pobl ifanc ac sy’n cael eu cymell i ddarparu arweiniad strategol i sefydliad sydd â’i uchelgais a’i amcan yw galluogi pobl ifanc yng Nghymru i ffynnu, datblygu a chyrraedd eu potensial; gan eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a’u gwlad.

Ein nod yw adlewyrchu’r cymunedau rydyn ni’n gweithio ynddynt ac rydyn ni’n awyddus i glywed gan grwpiau sydd, ar hyn o bryd, heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein bwrdd gan gynnwys pobl â chefndir BAME, menywod, unigolion ag anabledd neu nam a LGBT.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’n gwefan.  https://youthcymru.org.uk/trustee-vacancies/

AELODAU CYNULLIAD YN PASIO GWELLIANNAU I’R BIL SENEDD AC ETHOLIADAU (CYMRU)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) —
Cyfnod 3

Cwblhawyd Cyfnod 3 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) ddydd Mercher 13 Tachwedd.

Cadarnhaodd yr Aelodau brif ddarpariaethau’r Bil, a fydd yn:

 • gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau’r Cynulliad i 16;
 • darparu y bydd y Cynulliad yn dod yn senedd i Gymru, a gaiff ei galw’n ‘Senedd Cymru’ neu’n ‘Welsh Parliament’;
 • darparu bod Aelodau’n cael eu galw’n ‘Aelodau o’r Senedd’ neu’n ‘Members of the Senedd’; 
 • caniatáu i ddinasyddion tramor cymwys bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad;
 • newid y gyfraith o ran anghymhwyso person rhag bod yn Aelod Cynulliad; a
 • gwneud newidiadau eraill i drefniadau etholiadol a threfniadau mewnol y Cynulliad.

Yn ei sylwadau, dywedodd y Llywydd:

“Rwy’n falch bod y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) wedi symud gam ymhellach tuag at ddiwedd ei daith ddeddfwriaethol.

“Mae’n galonogol gweld bod mwyafrif clir o Aelodau’r Cynulliad o blaid gostwng yr oedran pleidleisio i 16 a hithau’n adeg sydd mor arwyddocaol yn wleidyddol.

“Mae’r Senedd Ieuenctid wedi gwneud argraff wirioneddol yn ei blwyddyn gyntaf ac mae’n dangos pa mor gadarnhaol yw’r canlyniadau wrth roi llais i bobl ifanc. Heb os, bydd gostwng yr oedran pleidleisio yn adeiladu ar y gwaith hwn.”

Disgwylir i’r ddadl ar gyfnod olaf y Bil, Cyfnod 4, gael ei chynnal ar 27 Tachwedd.

Bydd angen “uwch-fwyafrif” o aelodau i gefnogi’r Bil cyn y caiff ei basio: mae hyn yn ei wneud yn ofynnol bod o leiaf 40 aelod o’r 60 yn pleidleisio o’i blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am waith diwygio’r Cynulliad, ewch i
www.cynulliad.cymru/diwygiorcynulliad

HYFFORDDIANT FIDEO A CHYSTADLEUAETH ‘GWNEUD MWY O WAHANIAETH GYDA’N GILYDD’. BYDD HYFFORDDIANT FIDEO YN DIGWYDD

Mae CGGC a ProMo-Cymru yn chwilio am bobl ifanc 14-25 oed i ymuno yn yr hyfforddiant fideo a chystadleuaeth ‘Gwneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd’.

Bydd hyfforddiant fideo yn digwydd mewn sawl lleoliad yng Nghymru. Bydd y bobl ifanc yn dysgu sut i greu ffilm fer o’r dechrau.

Byddant yn cael eu grymuso i fynegi’u creadigrwydd.

Erbyn diwedd yr hyfforddiant bydd y bobl ifanc yn gallu creu fideo, gyda golwg broffesiynol, yn ymwneud â gweithredu i newid y byd er gwell.

Cyflwynir y fideos yn yr Ŵyl Ffilm Ar-lein  “Gwneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd” a bydd yn cael ei rannu drwy ymgyrch cyfryngau cymdeithasol cenedlaethol. Bydd panel o wneuthurwyr fideo proffesiynol yn dewis y 5 fideo orau i’w arddangos yng Ngŵyl gofod3 ym mis Mawrth 2020.

Ein bwriad ydy creu gweithgor cynhwysol, felly croesawir pobl o gefndiroedd a phrofiadau gwahanol.

Gobeithiwn y gallwch chi rannu’r neges hon gyda phobl ifanc sydd â stori i’w ddweud a’r awydd i rannu hyn drwy fideo.

Os felly, rhowch wybod i ni drwy e-bost i dayana@promo.cymru

DIGWYDDIADAU TCLE

Mae gan aelodau CWVYS Dîm Cymorth Lleiafrifoedd a Ieuenctid Ethnig ddau ddigwyddiad gwych yn y dyfodol agos!

Ddydd Mercher y 27 o Tachwedd ymunwch â nhw yn adeilad y Pierhead ar gyfer cynhadledd 1 diwrnod Prosiect Sgiliau BME: ‘Adeiladu Gallu trwy Asedau Cymunedol’.

Mae’r Prosiect Sgiliau BME yn gydweithrediad unigryw rhwng pedwar sefydliad, EYST, C3SC (Caerdydd) SCVS (Abertawe) ac AVOW (Wrecsam). Nod y prosiect yw cefnogi grwpiau cymunedol BME trwy gefnogaeth mentoriaid gwirfoddol medrus o’r tu mewn a’r tu hwnt i’r gymuned BME.

Bydd y gynhadledd hon yn arddangos llwyddiant y prosiect ac yn archwilio sut y gall pob sector gefnogi Grwpiau Cymunedol BME i adlewyrchu, dysgu a thyfu.

Peidiwch â cholli’ch cyfle i fod yn rhan o’r sgwrs bwysig hon gyda darparwyr cymorth a chyllidwyr y trydydd sector yng Nghymru. I archebu lle ar y gynhadledd gweler y ddolen isod

https://www.eventbrite.co.uk/e/bme-skills-conference-tickets-75886317017


Y diwrnod canlynol, dydd Iau yr 28ain o Dachwedd, ymunwch â’r tîm ar gyfer adolygiad rhaglen 3 blynedd o’r ‘Prosiect Gwydnwch’

Dechreuodd Prosiect Gwydnwch ‘TCLE Cymru’ yn 2017 i fynd i’r afael â thri maes allweddol, radicaleiddio, eithafiaeth dde-dde a chamfanteisio rhywiol blentyndod (CRB).

Nod y prosiect yw galluogi pobl ifanc 11-24 oed yn well i herio ideolegau eithafol a nodi risgiau iddyn nhw eu hunain ac i eraill. Bydd y gynhadledd hon yn rhoi cyfle i edrych ar weithgareddau’r rhaglen a nodi gwersi a ddysgwyd a phryderon yn y dyfodol.

Mae croeso i weithwyr proffesiynol, ymarferwyr a gwirfoddolwyr o’r sectorau cyhoeddus a chymuned / elusennol ddod i rannu a rhannu profiad a syniadau.

Fe’i cynhelir rhwng 9yb ac 1yp yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd, i archebu lee dilynwch y ddolen yma: https://www.eventbrite.com/e/resilience-conference-changing-what-matters-tickets-78470717027