PROFIADAU POBL IFANC O FYWYD YN YSTOD PANDEMIG COVID-19

Ydych chi’n 14-18 mlwydd oed, neu’n gweithio gyda phobl ifanc? Dewch yn ymchwilydd gweithredu a gwnewch wahaniaeth!

Byddwch yn edrych i mewn i brofiadau pobl ifanc o fywyd yn ystod y pandemig # Covid19 – cymerwch ran i helpu i amddiffyn hawliau a diogelwch pobl ifanc.

Y dyddiad cau y Mai 13

Cymhwyswch ar Wefan Eurodesk UK: https://www.eurodesk.org.uk/young-peoples-experiences-life-during-covid-19-pandemic

NEGES HEDDWCH AC EWYLLYS DA 2020

Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd, 18 Mai 2020 – Stopio’r Cloc ac Ailddechrau

Thema neges eleni yw dyhead pobl ifanc i weld y byd yn gwrando ac yn dysgu o argyfwng feirws Covid-19.

Mae’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn unigryw i Gymru, ac wedi ei danfon yn flynyddol ers 98 o flynyddoedd  – dyma’r unig neges o’i fath yn y byd.

Gofynnaf am eich cefnogaeth i helpu pobl ifanc Cymru ar y 18fed o Fai i wneud hon y neges fwyaf mewn hanes.

Bydd y neges yn cael ei chyhoeddi o gyfrifon cymdeithasol Urdd Gobaith Cymru ar ddydd Llun y 18fed o Fai ac rydym yn gofyn i chi wneud o leiaf 1 o’r 3 peth canlynol:

 1. Aildrydarwch / postio y neges ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ar yr 18fed o Fai gyda

·         Emoji baner eich gwlad chi / Emoji y byd / Eich hoff Emoji ac #heddwch2020

 1. Paratowch ymateb i’n neges ni  – gall hyn fod yn lun/geiriad /gair o gefnogaeth /lluniau / fideo /can gan ddefnyddio #heddwch2020 neu ei ebostio at heddwch@urdd.org
 2. Anogwch eich ffrindiau a chysylltiadau ar draws y byd i ymateb

Helpwch yr Urdd

Helpwch Gymru

Helpwch ein Pobl ifanc ………………. i gyrraedd 15 miliwn o bobl mewn 50 o wledydd ar draws y byd yn 2020!

Eisiau mwy o fanylion e-bostiwch – heddwch@urdd.org

CYFARFODYDD CYMDEITHASOL ZOOM RHANBARTHOL CWVYS

Yn dilyn llwyddiant y gyfres gyntaf o gyfarfodydd ZOOM, pan fynychodd 38 o aelodau CWVYS, mae dyddiadau’r  gyfres nesaf o ddyddiadau wedi eu rhyddhau.

Bydd y gyfres nesaf o gyfarfodydd rhanbarthol ZOOM CWVYS yn canolbwyntio ar ddiogelwch a hyfforddiant.

Cysylltwch gyda Catrin James catrin@cwvys.org.uk i dderbyn gwahoddiad i ymuno yn y cyfarfod yn eich rhanbarth chi:-

Canol De a De ddwyrain Cymru  – 30/4/20 –10yb to 11yb

Gogledd Cymru – 1/5/20 10yb to 11yb

De Orllewin a Chanolbarth Cymru –  1/5/20 1yp to 2yp

Bydd y cyfarfodydd yn darparu gofod cefnogol i’r sector:-

 • Cadw mewn cyswllt gyda’n gilydd
 • Canolbwyntio ar themâu penodol e.e. hyfforddiant, diogelwch, cyllido
 • Cefnogi a rhannu gwybodaeth a dealltwriaeth
 • Cyfathrebu pryderon a materion o bwys y sector i eraill
 • A bach o hwyl

CYFARFODYDD CYMDEITHASOL ZOOM RHANBARTHOL CWVYS

Cyfarfodydd Cymdeithasol Rhanbarthol CWVYS trwy ZOOM, yn cael eu trefnu pob pythefnos i’r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol.  Credwn yn ystod y cyfnod COVID-19 ei fod yn holl bwysig i estyn allan at ein haelodau a’u cefnogi.

Rydym am ddarparu gofod cefnogol i’r sector:-

 • Cadw mewn cyswllt gyda’n gilydd
 • Cefnogi a rhannu gwybodaeth a dealltwriaeth
 • Cyfathrebu pryderon a materion o bwys y sector i eraill
 • A bach o hwyl

Cysylltwch gyda Catrin James catrin@cwvys.org.uk i dderbyn gwahoddiad i ymuno yn y cyfarfod yn eich rhanbarth chi:-

Canol De a De ddwyrain Cymru  – 16/4/20 –10am to 11am

Gogledd Cymru – 17/4/20 10yb to 11yb

De Orllewin a Chanolbarth Cymru –  17/4/20 2yp to 3yp

Diolch

ADNODDAU COVID-19

Yn gyntaf, gobeithio eich bod chi i gyd yn ddiogel heddiw!

Yma gallwch ddod o hyd i’n bwletin diweddaraf cysylltiedig â Covid-19: https://mailchi.mp/3f2889c9adbc/coronavirus-useful-information

Hoffem dynnu eich sylw at y casgliad hwn o adnoddau defnyddiol a gasglwyd gan ProMo Cymru ond mae croeso i’r sector cyfan gyfrannuhttps://www.notion.so/Digital-Resources-for-the-third-and-youth-sector-in-Wales-Covid-19-bdf7a6dcdb66478a9a3477c4cda7eaf1

Mae Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol sydd â chostau sy’n gysylltiedig â’r cynnydd mewn gweithgareddau gwirfoddoli ac addasu anghenion gwasanaeth mewn ymateb i Coronavirus. Mae’r manylion yma: https://wcva.cymru/cy/cyllid/cynllun-grant-gwirfoddoli-cymru/

Yn ogystal, mae’r gronfeydd gwerth £ 500 miliwn i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i economi, busnesau ac elusennau Cymru ar wefan Fusnes Cymru: https://businesswales.gov.wales/cy/cymorth-ariannol-grantiau

Mae Ymddiriedolaeth Cranfield yn cynnig elusennau cymorth yn yr amser anodd hwn. P’un a hoffech chi alwad ffôn i drafod eich problemau a’ch heriau yn gyffredinol, neu gyngor penodol ar gyllid, AD neu bynciau rheoli eraill, mae eu 1,200 o wirfoddolwyr – gweithwyr proffesiynol rheoli – yn barod ac yn aros i ddarparu cefnogaeth. Gallwch gysylltu – naill ai trwy eu ffurflen gwefan, trwy e-bostio admin@cranfieldtrust.org neu drwy ffonio 01794 830338 – a byddant yn gwneud eu gorau i ddod o hyd i’r help iawn i chi.

POSTPONED DISCOVER UE WEDI’I OHIRIO

 Diweddariad pwysig 

Cyhoeddwyd ar dudalen we’r Comisiwn Ewropeaidd bod DiscoverUE yn cael ei ohirio nes bydd rhybudd pellach.

Byddwn yn rhannu gwybodaeth wrth iddi ddod ar gael.

Os ydych chi eisoes wedi derbyn tocyn DiscoverUE, a bod gennych gwestiynau am deithio, bydd angen i chi gysylltu â threfnydd y cynllun. Os ydych chi’n poeni am COVID-19 (Coronavirus), rydym yn argymell cyfeirio at gyngor Swyddfa Dramor y DU

Byddwn yn postio gwybodaeth wrth iddi ddod ar gael.

https://www.eurodesk.org.uk/news/discovereu-postponed