GWOBRAU ADDYSGU PROFFESIYNOL CYMRU

Wyddoch chi am athro/athrawes arbennig sy’n haeddu cydnabyddiaeth? A oes rhywun yn eich ysgol leol yn haeddu cael ei ddathlu? Yw eich staff addysgu ar flaen y gad ym maes technoleg neu ddefnyddio’r Gymraeg?

Wel, mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn cael eu cynnal eto yn 2019! Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, yn chwilio am y gweithwyr proffesiynol gorau yn y byd addysg yng Nghymru a’r rhai sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i’w hysgol neu leoliad addysg.

Mae deg categori eleni, gan gynnwys Athro’r Flwyddyn, Pennaeth y Flwyddyn, Defnyddio’r Gymraeg mewn Ffordd sy’n Ysbrydoli, ac yn newydd ar gyfer 2019, Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion, felly mae digonedd o gyfleoedd i’ch ysgol gael y gydnabyddiaeth y mae’n ei haeddu.

Os ydych yn athro, athrawes, myfyriwr, rhiant, cyflogwr neu gydweithiwr ac yn gwybod am rywun sy’n haeddu Gwobr Addysgu Proffesiynol, mae gennych tan hanner nos ar 30 Tachwedd 2018 i enwebu ar-lein yn: llyw.cymru/gwobrauaddysgucymru

JNC YOUTH & COMMUNITY WORKERS PAY AGREEMENT 2018 & 2019

Joint Negotiating Committee (JNC) for Youth and Community Workers

Here you can find the JNC Youth & Community Workers Pay Agreement 2018 & 2019

YOUTH AND COMMUNITY PAY AGREEMENT: 2018 and 2019

They are pleased to confirm that the JNC for Youth and Community Workers has reached an agreement on a pay award for 2018 and 2019 which is as follows:

2018:  An increase of £950 on pay point 2 from 1 September 2018;
 An increase of £850 on pay point 3 from 1 September 2018;
 An increase of £750 on pay point 4 from 1 September 2018;
 An increase of £650 on pay point 5 from 1 September 2018;
 An increase of £550 on pay point 6 from 1 September 2018;
 An increase of 2.0% on all other pay points on the Youth and Community Support Worker Range and the Professional Range from 1 September 2018;
 An increase of 2.0% on the London Area Allowances and Sleeping-In-Duty Allowance from 1 September 2018. 2019:  The deletion of pay point 2 (14.61%)*;
 An increase of £850 (10.36%)* on pay point 3 from 1 September 2019;
 An increase of £750 (8.86%)* on pay point 4 from 1 September 2019;
 An increase of £650 (7.43%)* on pay point 5 from 1 September 2019;
 An increase of £550 (6.11%)* on pay point 6 from 1 September 2019;
 An increase of 2.0% on all other pay points on the Youth and Community Support Worker Range and the Professional Range from 1 September 2019;
 An increase of 2.0% on the London Area Allowances and Sleeping-In-Duty Allowance from 1 September 2019.

* % increase over two years.

You can find a revised salary scale here JNC Youth & Community Workers Pay Agreement 2018 & 2019 for your information.

Employers’ Side Secretary: Simon Pannell Local Government Association, 18 Smith Square, London, SW1P 3HZ

Staff Side Secretary: Colenzo Jarrett-Thorpe Unite, 128 Theobold’s Road, London, WC1X 8TN

GWAITH IEUENCTID YNG NGHYMRU: EGWYDDORION A DIBENION

Rydym yn falch o gyhoeddi bod fersiwn newydd llyfryn ‘Gwaith ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion’ bellach ar gael.

GWAITH IEUENCTID YNG NGHYMRU EGWYDDORION A DIBENION

Cynhyrchwyd y ddogfen hon ar gyfer rheolwyr ac ymddiriedolwyr mudiadau ieuenctid, gwleidyddion, aelodau a swyddogion etholedig awdurdodau lleol, ymarferwyr, hyfforddwyr a phobl sy’n hyfforddi i fod yn weithwyr ieuenctid a gweithwyr cefnogaeth ieuenctid.

Mae hefyd wedi cael ei ysgrifennu ar gyfer pobl ifanc, y sawl sydd eisoes yn ymwneud â mudiadau ieuenctid a’r sawl sy’n dymuno darganfod mwy am y mathau o brofiadau y gall mudiadau ieuenctid eu darparu.

Cynhyrchwyd ‘Gwaith ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion’ ar sail gydweithredol gan gynrychiolwyr y sectorau gwaith ieuenctid gwirfoddol ac awdurdod lleol yng Nghymru, ac ar y cyd â Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae ar gael yma GWAITH IEUENCTID YNG NGHYMRU EGWYDDORION A DIBENION neu ar www.wlga.org.uk

cwvys_logo

Claire Cunliffe
Cadeirydd CWVYS

pyo


Steve Davis
Cadeirydd Grŵp y Prif Swyddogion Ieuenctid

QsJwklQT

Hayden Llewellyn
Prif Swyddog Gweithredol Cyngor y Gweithlu Addysg

Tachwedd 2018

GWEITHDY CORFFLU CYDSEFYLL EWROPEAIDD

Gweithdy’r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd

Mae’n bleser gan Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ eich gwahodd i’n Gweithdy Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd.

Mae’r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yn fenter newydd gan y Comisiwn Ewropeaidd sy’n ceisio helpu pobl ifanc i wirfoddoli neu weithio ar brosiectau sydd o fudd i gymunedau lleol ledled Ewrop. Mae gan y rhaglen gyllideb gyffredinol o €375.6 miliwn a fydd ar gael o 2018-2020 ac rydym yn awyddus iawn i weld y sector ieuenctid a phobl ifanc yng Nghymru yn elwa ar y fenter newydd gyffrous hon.

Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i:
• Ddarganfod rhaglen y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd a’r cyfleoedd cyllido sydd ar gael ar gyfer Awdurdodau Lleol a sefydliadau sector gwirfoddol o dan eu helfen Prosiectau Gwirfoddoli;
• Ystyried sut mae’r gwaith y byddwch chi’n ei wneud yn gyson â gwerthoedd rhaglen y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd ac y gellid eu trosi yn Brosiect Gwirfoddoli o ansawdd da;
• Dysgu mwy am sut i gofrestru gyda’r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd a gwneud cais am gyllid, gyda chanllawiau cam wrth gam gan yr Asiantaeth Genedlaethol a chymorth i gwblhau a chyflwyno’r cais;
• Gwybodaeth am enghreifftiau o arferion gorau o Brosiectau Gwirfoddoli presennol a buddiolwyr Erasmus+.

Cynhelir y gweithdy ar 29 Tachwedd 2018 yn Prifysgol Glyndwr, Glyndwr rhwng 10:00am a 3:30pm.
Dim ond 30 lle sydd ar gael yn y gweithdy, felly cofrestrwch cyn gynted â phosibl i gadw’ch lle. Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU hefyd yn gallu talu costau teithio a llety sy’n ofynnol i fynychu’r digwyddiad, hyd at uchafswm o £200 y cynrychiolydd.

I gofrestru, e-bostiwch ni yn erasmusplus@ecorys.com erbyn 16 Tachwedd 2018 fan bellaf.

esc-logo-en

AROLWG EURODESK

Ydych chi rhwng 13 a 35 oed? Dywedwch wrthym am eich profiad yn chwilio am wybodaeth am gyfleoedd dramor hyd at 25 Tachwedd I helpu Eurodesk UK wella gwybodaeth am symudedd.

Mae’r arolwg yn cymryd tua 10 munud i’w ateb a gallwch ennill cerdyn anrheg o’ch dewis!

Bydd gan y rhai sy’n gorffen yr arolwg y posibilrwydd o gymryd rhan mewn raffl i dynnu 3 cherdyn rhodd.
1af Prize: cerdyn rhodd Euro 50 naill ai yn Amazon, Netflix neu iTunes
2il and 3ydd Prize: cerdyn rhodd 25 Euro naill ai yn Amazon, Netflix neu iTunes

Rheolau cystadlu
Rhaid i chi orffen ateb yr holl arolwg erbyn 25 Tachwedd.
Rhaid i chi gytuno i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
Dim ond un cofnod y person y byddwn yn ei dderbyn.

Gallwch ddod o hyd i’r arolwg yma; https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2018

Are you between 13 and 35 years old? Tell Eurodesk about your experience searching for information about opportunities abroad to improve mobility information.

The survey takes around 10 minutes to answer and you can win a gift card of your choice!

Those who finish the survey will have the possibility to participate in a prize draw of 3 gift cards.
1st Prize: 50 EURO gift card at either Amazon, Netflix or iTunes
2nd and 3rd Prize: 25 EURO gift card at either Amazon, Netflix or iTunes

Competition Rules
You must finish answering the entire survey by 25 November.
You must agree to participate in the competition.
We accept only one entry per person.

You can find the survey here; https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2018