Cyfleoedd Her Cymru i Bobl Ifanc

Mae’r haf yn dod! Amser am antur ar y moroedd mawr!

Felly cerddwch eich coesau môr i fyny ein planc gang a neidiwch ar fwrdd Her Cymru am brofiad sy’n newid eich bywyd!

Mae Her Cymru wedi trefnu nifer o Deithiau Preswyl cyffrous i bobl ifanc – gweler y poster yma, ac edrychwch ar ein gwefan.

Sylwch: Y gost a roddir yw’r uchafswm – yn dibynnu ar gymhwyster, gyda’n bwrsariaethau ychwanegol gall y gost gael ei LLEIHAU’N FAWR i FFIGURAU DWBL: o bosib i ddim ond £50, neu hyd yn oed £25 y lle!!

Ac i holl gyfranogwyr Gwobr Aur Dug Caeredin: gall y cyfle hwn fod yn weithgaredd Adran Breswyl i chi!

Felly os ydych chi’n adnabod unrhyw bobl ifanc a allai fod â diddordeb, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl a gwnewch hwn yn haf i’w gofio.
Edrychwn ymlaen at eich croesawu i gyd ar y bwrdd.

 

Cynllun Bwrsariaeth Her Cymru Ar Agor Ar gyfer pobl ifanc 14 – 25 oed

Mae Her Cymru, yr elusen datblygu ieuenctid sy’n mynd â phobl ifanc i’r môr yn chwilio am sefydliadau partner a phobl ifanc i fanteisio ar eu cynllun bwrsariaeth.

Y rhai sydd wedi neidio ar fwrdd un o longau Her Cymru o’r blaen; Her Cymru| Mae Llong Uchel Cymru neu Antur Cymru wedi elwa ar iechyd meddwl gwell, wedi gwella sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu, wedi dysgu am lythrennedd cefnforol, wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau gwyddor dinasyddion, wedi cyflawni eu Cwrs Preswyl Aur Dug Caeredin, wedi dysgu sgiliau hwylio, wedi datblygu hyder ac wedi gwneud pethau newydd. ffrindiau. Mae rhai o fuddiolwyr cynllun bwrsariaeth Her Cymru yn y gorffennol wedi symud i mewn i waith o ddiweithdra, wedi gwella eu rhagolygon cyflogadwyedd ac wedi cael profiad sydd wedi newid eu bywydau. Ac mae’r rhan fwyaf o hyn wedi’i wneud yn bosibl drwy gynllun bwrsariaeth Her Cymru sy’n cyfrannu at gost y teithiau.

Gyda theithiau’n para rhwng 1 diwrnod a 7 diwrnod, bydd cynllun bwrsariaeth Her Cymru yn gwarantu bwrsariaeth yn awtomatig i dalu am o leiaf 50% o’r costau. Fodd bynnag, i’r rhai sydd angen mwy o gymorth ariannol, yn aml gall cymorth bwrsariaeth ychwanegol dalu’r rhan fwyaf o gostau’r daith er mwyn sicrhau bod cyfleoedd Her Cymru mor hygyrch â phosibl. Tra ar gychod Her Cymru, bydd pobl ifanc yn dysgu sut i redeg y cwch, dysgu rhai sgiliau hwylio, cymryd rhan mewn gwylio bywyd gwyllt wrth fod yn rhan o dîm a chael llawer o hwyl – ac nid oes angen profiad hwylio i gymryd rhan. A chyda llawer o fordeithiau yn cynnig achrediad Agored Cymru, ac ar gyfer teithiau hirach Gwobr John Muir neu Breswyl Aur Dug Caeredin sydd newydd ei lansio, mae digonedd o gyfleoedd i ymuno â thaith Her Cymru a rhoi rhywbeth ar eich CV.

Gan fod gweithgareddau awyr agored, ac yn arbennig bod ar y môr mewn ‘man glas’ yn cynnig buddion sylweddol i bobl ifanc, mae’r elusen yn chwilio am bartneriaid a fyddai eisiau manteisio ar y cynllun bwrsariaeth, neu i unigolion neidio ymlaen tra bod y bwrsariaeth yn dal ar gael. yn ystod haf a hydref 2022.

Am fanylion pellach cysylltwch â: reservations@challengewales.org neu ffoniwch 029 20 704657 a siaradwch â Laura neu Kerry.
Gallwch hefyd ddod o hyd i Her Cymru ar Facebook, Twitter ac Instagram. Chwiliwch am @ChallengeWales

GALWAD I AELODAU CWVYS, 5 CWESTIWN I CHI

Yma gallwch ddod o hyd i neges gan ein Swyddog Aelodaeth a Chymorth Busnes hyfryd Mandi;

Prynhawn da i chi gyd – ein haelodau anhygoel a hynod werthfawr.

Mae wedi bod yn amser gwallgof iawn ac rydym yn cydnabod yn llwyr, gyda phopeth sydd wedi digwydd, eich bod wedi cael eich effeithio mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.

Felly fel rhan o fy rôl, a’n prosiect busnes a lansiwyd yn ddiweddar (gweler y llyfryn yma), hoffem ofyn ychydig o gwestiynau sylfaenol i chi a fyddai’n gofyn am wybodaeth bwysig a defnyddiol i bennu unrhyw anghenion cymorth.

*Rydym yn argymell eich bod yn cael trafodaethau gyda chydweithwyr a defnyddwyr gwasanaeth i gael eu sylwadau a’u diweddariadau cyn cyflwyno ymatebion cyffredinol eich sefydliad.*

Rydym wedi cadw’r cwestiynau’n eithaf agored fel y gallwch ddehongli fel sy’n briodol i chi ond os hoffech arweiniad pellach, rhowch wybod i mi.

Mae rhain yn:

  1. Beth yw’r mater neu’r her fwyaf dybryd sy’n eich wynebu fel sefydliad?
  2. Pa arbenigedd a set sgiliau allweddol yr hoffai eich staff a gwirfoddolwyr eu datblygu a/neu y byddent yn llenwi bwlch/angen yn eich sefydliad?
  3. Beth yw’r pryderon presennol yn eich cymuned/amgylchedd sy’n effeithio ar bobl ifanc?
  4. Beth yw ystod diddordebau a dyheadau pobl ifanc o ran hyfforddiant a chyflogaeth?
  5. Beth arall hoffech chi ei gael o’ch Aelodaeth CWVYS?

Defnyddiwch y ddolen hon i anfon eich ymatebion atom. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn gallu gwneud hyn erbyn diwedd mis Gorffennaf, er mwyn i ni allu mynd ati i gracio a dechrau adeiladu cynlluniau i’ch helpu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, mae croeso i chi gysylltu â mi.

Mae ’22 i’w wneud! – Felly rydyn ni ar yr achos i’ch helpu chi i godi eto, symud ymlaen ac ailadeiladu – rydyn ni’n gryfach gyda’n gilydd.

Diolch – a chael diwrnod gwych 😊.

Amanda@cwvys.org.uk

 

 

RCPCH eisiau siarad â Phlant a Phobl Ifanc yng Nghymru

Isod gallwch weld neges gan y Gweithiwr Ieuenctid Ymgysylltu a Chyfranogiad Plant a Phobl Ifanc yn y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant.

Maent yn bwriadu ymgynghori ag ystod eang o blant a phobl ifanc fel rhan o’u sioeau teithiol ar draws y 4 gwlad.

Maen nhw’n chwilio am gyfle i ddod i gwrdd â phlant a phobl ifanc i gasglu eu lleisiau a’u syniadau ar “Dyfodol Iechyd Plant”. Gobeithiaf y bydd rhai ohonoch yn ystyried cysylltu â and_us@rcpch.ac.uk, yn enwedig y rhai ohonoch sy’n gweithio gyda grwpiau nad ydynt fel arfer yn cael eu cynnwys mewn ymchwil o’r fath, pobl o gefndiroedd dosbarth gweithiol, lleiafrifoedd ethnig, cymunedau gwledig ac ati, croeso i chi rannu.

Maen nhw eisiau cynnal sesiynau cyn diwedd Mehefin, efallai y gallech chi wasgu mewn grŵp ffocws fel rhan o’ch gweithgareddau Wythnos Gwirfoddolwyr (1 – 7fed Mehefin) neu eich gweithgareddau Wythnos Gwaith Ieuenctid (23ain – 30ain Mehefin)?

 

Fi yw’r Gweithiwr Ieuenctid Ymgysylltu a Chyfranogiad Plant a Phobl Ifanc yn y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH). Rydym yn elusen ledled y DU, yn gweithio i drawsnewid iechyd plant i wneud gwahaniaeth i gleifion ifanc.

Trwy ein rhwydwaith RCPCH & Us, rydym yn cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys ymchwil, polisi, hyfforddiant, digwyddiadau a chreu eu hatebion eu hunain a chodi materion pwysig sy’n effeithio ar iechyd plant a phobl ifanc i ddylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol. . Mae hyn yn sicrhau bod eu lleisiau yn parhau wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Rydym yn cynnal cyfres o sioeau teithiol ar draws y 4 gwlad a byddem yn gwerthfawrogi’n fawr y cyfle i ddod i gwrdd â phlant a/neu bobl ifanc yn eich lleoliad i’w cefnogi i rannu eu lleisiau a’u syniadau ar “Dyfodol Iechyd Plant” . Bydd hyn yn cynnwys eu galluogi i gyfrannu at y gwahanol raglenni gwaith y mae’r coleg yn gweithio arnynt ar hyn o bryd:

  • Cyflwr Iechyd Plant – meddwl am yr hyn sy’n cadw plant a phobl ifanc yn iach, yn hapus ac yn iach gan gynnwys iechyd corfforol a meddyliol
  • Newid hinsawdd yn y dyfodol – meddwl am iechyd cleifion a’r blaned yn y dyfodol
  • Anghydraddoldebau iechyd – cefnogi rhaglen newydd i ddatblygu datganiad sefyllfa polisi a phecyn cymorth ar gyfer pediatregwyr i helpu eu sgyrsiau gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, materion cyhoeddus a gwaith cyfryngau a chyfathrebu.

Bydd y gweithdai yn cymryd 45-60 munud a gallant fod yn hyblyg iawn yn eich lleoliad, ar gyfer grwpiau 7 – 25 oed (gellir eu haddasu i gwrdd â gwahanol anghenion dysgu/cyfathrebu) ar gyfer grŵp o faint 10 – 35. Bydd yr holl ddeunyddiau yn darparu, ynghyd â rhai nwyddau diolch (ysgrifbin, byg blewog) ar gyfer pob cyfranogwr. Gallwn hefyd ddarparu llythyr o gefnogaeth y gellir ei ddefnyddio gydag arolygwyr neu gyllidwyr i arddangos sut rydych wedi cefnogi eich plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn rhaglen ymgynghori iechyd plant ledled y DU.

Byddem yn rhannu’r holl ganlyniadau ar gyfer eich lleoliad gyda chi ac yn eich cysylltu â’r adroddiadau terfynol wrth iddynt gael eu lansio. Bydd pob syniad, barn a sylw yn cael eu gwneud yn ddienw mewn unrhyw gyhoeddiadau.

Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe baech yn gallu cefnogi sesiwn cyn diwedd mis Mehefin gan ein bod yn awyddus i gynnwys cymaint o grwpiau â phosibl yn yr ymgynghoriad hwn. Bydd gennym dîm ymgynghori yn eich ardal chi yn cynnal sesiynau gwahanol mewn gwahanol leoliadau, felly byddai’n wych pe gallem alw i mewn i’ch un chi hefyd.

Os byddech yn gallu ein cefnogi gyda’r ymgynghoriad hwn a/neu os hoffech drafod hyn ymhellach neu am wybodaeth ychwanegol am y prosiect, mae croeso i chi gysylltu â mi ar 07432030466 neu ar e-bost and_us@rcpch.ac.uk . Byddai’n wych gallu gweithio gyda chi a’ch plant/pobl ifanc i helpu i ddylanwadu a newid polisi iechyd, edrychaf ymlaen at glywed gennych yn y dyfodol agos iawn.

 

Alli Guiton

Gweithiwr Ieuenctid Ymgysylltu a Chyfranogiad

RCPCH & Ni

Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant
5-11 Theobalds Road, Llundain WC1X 8SH

Ffon. 020 7092 6076 / Ffacs. 020 7092 6001 / Symudol.07715659795
Gwefan: http://www.rcpch.ac.uk

Mae’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH) yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (1057744) ac yn yr Alban (SC038299)

YN GALW GWASANAETHAU GWAITH IEUENCTID GWIRFODDOL YNG NGHYMRU!

Mae prosiect newydd a chyffrous i Fapio a Gwerthuso’r Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol yng Nghymru wedi’i lansio!

Prosiect KESS – Mae Mapio a Gwerthuso Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Cymru yn brosiect Meistr yn ôl Ymchwil a gynhelir gan Brifysgol De Cymru ac a ariannir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop mewn partneriaeth â CWVYS. Nod yr ymchwil yw gwneud y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yn fwy gweladwy a sicrhau bod pob budd-ddeiliad yn gwerthfawrogi eu cyfraniadau. Efallai eich bod yn ymwybodol nad oes digon o ymchwil a gwerth i’r sector gwirfoddol o’i gymharu â gwasanaethau statudol, sy’n cynnal archwiliad bob blwyddyn. Gobeithiwn y gall ein hymchwil newid hyn.

I wneud hynny, byddem yn gwerthfawrogi eich cyfraniad at ein harolwg byr ar-lein. Os ydych yn fudiad sy’n darparu gwasanaethau gwaith ieuenctid gwirfoddol i bobl ifanc yng Nghymru, dilynwch y ddolen isod i’r arolwg sy’n syml yn nodi natur eich mudiad a’r gefnogaeth a ddarperir i bobl ifanc. Ni ddylai cwblhau’r arolwg gymryd mwy na 15 munud.  Gwerthfawrogir eich amser a’ch sylwadau yn fawr.

I gychwyn yr arolwg, dilynwch y dolenni isod:

Arolwg yn Saesneg: https://southwales.onlinesurveys.ac.uk/mapping-and-evaluating-the-voluntary-youth-work-sector-for-7

Arolwg yn Gymraeg: https://southwales.onlinesurveys.ac.uk/mapio-a-gwerthuso-sector-gwaith-ieuenctid-gwirfoddol-cymru

Mae hefyd tudalen Facebook ar gyfer y prosiect; https://www.facebook.com/MappingYouthWorkinWales

Gofynnir ichi hefyd rannu dolen a gwybodaeth yr arolwg ymhlith eich rhwydweithiau (e.e. drwy e-bost neu ar gyfryngau cymdeithasol) – po fwyaf o ymatebion a gawn, y gorau y gallwn gynrychioli profiadau’r sector cyfan a’r bobl ifanc y maent yn eu cefnogi.

Fe gewch ragor o wybodaeth am y prosiect ar ddechrau’r arolwg, fodd bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth ar yr ymchwil, mae croeso i chi gysylltu â’r ymchwilydd drwy e-bost: Elizabeth.bacon@southwales.ac.uk

 

Gallwch hefyd dilyn y waith yma ar y cyfryngau cymdeithasol canlynol;

 

Diolch ymlaen llaw am eich mewnbwn. Gyda’ch cymorth, rwy’n gobeithio y gallwn ni gyflawni’r newid a’r gynrychiolaeth sydd eu hangen ar y sector.

Mae’r Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan raglen cydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. 

Adnoddau Llesiant y Groes Goch Brydeinig

Pecynnau llesiant i oedolion a phobl ifanc

Mae’r Groes Goch Brydeinig yn awr yn cynnig eu Pecynnau llesiant am ddim yn Gymraeg. Mae’r pecynnau hyn yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, o gydnerthedd i feithrin cysylltiadau a rheoli straen, ac maent yn llawn gweithgareddau i ddatblygu sgiliau ymdopi. Gallwch lwytho copïau i lawr yma.

Efallai bydd gennych chi ddiddordeb hefyd yn eu gweithgareddau llesiant ar-lein, eu hadnoddau addysgu a’u gweithdai am ddim. Darperir y rhain yn Saesneg, ac mae gweithdai ar gael ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb mewn rhai ardaloedd.

Mae ‘Mynd i’r afael ag unigrwydd’ yn gyfle i siarad yn agored am unigrwydd a dysgu sgiliau i adnabod a chefnogi’r rheini sy’n teimlo’n unig. Mae ‘Addasu ac adfer’ yn canolbwyntio ar feithrin gwytnwch. Mae’n gyfle i bwyso a mesur heriau a nodi sgiliau ymarferol ac emosiynol sy’n helpu wrth wynebu argyfwng. Mae ‘Ymdopi â heriau’ yn weithdy ar gyfer grwpiau o bobl ifanc 10-19 oed, sy’n cynnig fframwaith meithrin gwytnwch i’w helpu i ymdopi â heriau bob dydd.

Mae’r holl adnoddau llesiant hyn yn cael eu darparu drwy bartneriaeth y Groes Goch Brydeinig ag Aviva.

Rhagor o wybodaeth.

DYDDIAD CAU TAITH 12/05/22

Fideo yn egluro Llwybr 1 Taith a sut i wneud cais am arian. Cofiwch mai’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am arian Llwybr 1 yw dydd Iau 12 Mai.

Gallwch ddod o hyd i’r holl adnoddau sydd eu hangen arnoch i wneud cais yma; https://www.cwvys.org.uk/resources/?lang=cy

Gwnewch gais am gyllid Taith trwy eu gwefan yma; https://www.taith.cymru/ymgeisiwch-am-arian/symudedd-llwybr-ieuenctid-trosolwg/

TAITH – Gwestiynau Cyffredin

Yma gallwch ddod o hyd i nifer o Gwestiynau Cyffredin y mae Corff Trefnu Sector Ieuenctid Taith wedi’u llunio i gynorthwyo ymgeiswyr;

 

A all mudiadau sydd wedi’u cofrestru yn Lloegr neu rywle arall yn y DU wneud cais am ariannu Taith? 
Mae’n bosib i fudiadau yn y DU sy’n gweithredu yng Nghymru ond nad ydynt wedi’u cofrestru yma wneud cais i Taith. Rhaid i’r gweithgaredd gynnwys cyfranogwyr sy’n ymwneud yn weithredol â mudiad Cymreig ac mae’n rhaid i’r cais ddangos sut y bydd y rhaglen arfaethedig o fudd i Gymru ond nid oes angen iddynt fod wedi’u cofrestru yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth gweler tudalen 34 o Ganllaw Rhaglen Taith.

 

Oes rhaid i brosiectau fod yn newydd neu a allwn ni wneud cais am ariannu Taith i redeg prosiect blaenorol/cyfredol?
Na, nid oes rhaid i brosiectau fod yn newydd, gall ymgeiswyr wneud cais i ariannu prosiectau o’r gorffennol sy’n cael eu hail-redeg. Nid yw prosiectau sydd eisoes yn cael eu hariannu yn gymwys.

 

Pa grwpiau oedran all gymryd rhan? 
Ar gyfer pobl ifanc sy’n cymryd rhan mae’r ystodau oedran yn amrywio o 11 i 25 ar gyfer gweithgareddau fel teithiau cyfnewid ieuenctid. Bydd angen i ddysgwyr sy’n dymuno cymryd rhan mewn cyfleoedd gwirfoddoli, cyrsiau hyfforddi ac yn y blaen fod rhwng 16 – 25. Ar gyfer staff/gweithwyr proffesiynol sy’n cymryd rhan nid oes terfyn oedran uchaf. 

 

A yw gwledydd y tu allan i Ewrop wedi’u cynnwys yn Taith?
Ydyn. Gall fudiadau ac unigolion sy’n teithio y tu allan i Gymru wneud cais i deithio i wledydd ar draws y byd. Wrth ddod o hyd i bartneriaid a chynllunio prosiectau sicrhewch eich bod yn gwirio Swyddfa Dramor Llywodraeth y DU am gyngor teithio a rhestr o wledydd sydd wedi’u gwahardd oherwydd ansefydlogrwydd neu wrthdaro. Dylai ymgeiswyr ofalu eu bod yn trefnu gweithgareddau mewn gwledydd sefydlog a diogel er budd yr holl gyfranogwyr.

 

Faint o bartneriaid rhyngwladol sydd angen i ni eu cynnwys?
Rhaid i chi fod yn bartner gydag o leiaf un mudiad mewn gwlad y tu allan i’r DUOs ydych yn gwneud cais am ‘Symudedd grŵp – profiad teithio rhagarweiniol’ fel rhan o’ch cais, gallwch bartneru â mudiadau yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr ond rhaid i’r prosiect hefyd gynnwys partner o’r tu allan i’r DU ar gyfer elfen ryngwladol y prosiect.

 

A oes angen i ni gynnwys partner penodol yn ein cais?
Nid oes angen i chi gael partner(iaid) yn eu lle ar yr adeg o wneud cais. Os oes gennych chi bartneriaid yn barod, rhowch gymaint o fanylion â phosibl yn y cais ond os nad ydych wedi dod o hyd i bartner, y cyfan sydd angen i chi wneud yw nodi pa fath o bartner yr ydych am weithio gydag ef a pham.  Gorau po fwyaf o fanylion y gallwch eu darparu ar hyn, i ddangos bod y prosiect arfaethedig wedi’i ystyried yn drylwyr a bod cynlluniau priodol ar waith i’w wneud yn llwyddiant. Os ydych wedi nodi partner yn eich cais a bod y cynlluniau hyn yn newid yn ddiweddarach, mae hynny’n iawn, y cwbl byddai angen i chi wneud yw dangos bod gennych sail resymegol glir dros y newid ac na fydd yn effeithio ar nodau ac amcanion cyffredinol y prosiect. 

 

A fydd ein partneriaid rhyngwladol yn cael eu holl gostau prosiect i deithio i Gymru?
Na.  Mae Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu cyfleoedd symudedd i ddysgwyr Cymreig deithio y tu allan i Gymru. Gall ariannu prosiect ar gyfer symudiadau mewnol i gyfranogwyr ddod i Gymru gyfrif am hyd at 30% o gyllideb eich prosiect ar gyfer symudedd allanol.

 

A yw cyflogau/amser staff wedi’u cynnwys yng nghostau’r prosiect?
Yr ateb yw na ar gyfer Llwybr 1, ond gall fudiadau ddefnyddio cyllideb cymorth sefydliadol i dalu rhai o’r costau hyn os yw’n ymarferol.

 

Os byddwn yn llwyddiannus, a fydd ein holl ariannu yn cael ei ddyfarnu ymlaen llaw?
Na fydd ond bydd taliad ymlaen llaw sylweddol yn cael ei drosglwyddo unwaith y bydd y cytundeb grant wedi’i lofnodi, gyda thaliadau pellach yn cael eu gwneud ar ôl cwblhau cerrig milltir y prosiect megis cyflwyno adroddiadau interim neu derfynol.

 

A fyddwn ni’n gallu gweithio gyda sectorau heblaw Ieuenctid? 
Byddwch, ond byddai’n rhaid i geisiadau fynd i un sector o hyd, nid y ddau. Felly pe bai ysgol a grŵp ieuenctid yn cydweithio ar gais dylent benderfynu pa fudiad fyddai’n berthnasol i ba faes, naill ai Ieuenctid neu Ysgolion ac ati. 

 

A yw holl gostau’r prosiect wedi’u cynnwys?
Mae ariannu’n cael ei gyfrifo ar sail ‘costau uned’ sy’n cwmpasu pethau fel teithio, cynhaliaeth a chymorth sefydliadol. Mae’r model ariannu wedi’i gynllunio i sicrhau bod mudiadau’n gallu talu holl gostau’r prosiect ond mae hyn yn dibynnu ar reolaeth yr ariannu a mudiadau’n cadw at y costau uned rhagosodedig. Ceir rhagor o wybodaeth am y cyfraddau grant a’r hyn a gwmpesir ar dudalennau 121 – 125 o Ganllaw Rhaglen Taith.

 

Faint o geisiadau y gall ein mudiad eu cyflwyno fesul galwad ariannu?
Dim ond un cais y gall pob mudiad ymgeisio ei gyflwyno fesul galwad ariannu. Fodd bynnag, gallwch gynnwys cynifer o weithgareddau yn y cais ag y dymunwch – nid oes uchafswm. Gallwch wneud cais am unrhyw un neu bob un o’r gweithgareddau pobl ifanc a staff, a gallwch hefyd wneud cais am lu o’r un gweithgareddau – e.e. symudedd grŵp i Ffrainc a symudedd grŵp i Dde Affrica.

 

Faint o alwadau ariannu sydd bob blwyddyn?
Ar hyn o bryd mae un galwad ariannu wedi’i chynllunio fesul blwyddyn fesul sector – y dyddiad cau ar gyfer galwadau ar hyn o bryd yw 12 Mai. Mae posibilrwydd y bydd galwad ariannu ychwanegol yn cael ei hagor yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn dibynnu ar lefel y ceisiadau. Os a phryd y penderfynir ar hyn, bydd rhagor o fanylion yn cael eu rhannu ar wefan Taith ac yn uniongyrchol i fudiadau sydd â diddordeb. Fodd bynnag, nid oes unrhyw sicrwydd o alwad am ariannu ychwanegol felly mae Taith yn eich annog i gyflwyno cais cyn dyddiad cau’r alwad ariannu sef 12 Mai os oes gennych brosiect mewn golwg.

 

A fydd yn rhaid i mi dalu costau fisa i ddysgwyr?
Mae costau eithriadol sy’n gysylltiedig â theithio (fel fisâu, pasbortau a brechiadau) yn cael eu talu ar gyfer pobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig – gweler tudalen 118 o Ganllaw Rhaglen Taith am y diffiniad ar gyfer Ieuenctid. Nid yw costau fisa ar gyfer cyfranogwyr eraill yn cael eu talu a bydd angen i’r cyfranogwyr unigol eu talu, er y gellir defnyddio ariannu grant ar gyfer cymorth sefydliadol ar gyfer hyn lle bo’n ymarferol.

 

A fydd Llywodraeth Cymru yn noddi ceisiadau fisa ar gyfer cyfranogwyr sy’n teithio i Gymru?
Mae tîm Taith yn gweithio ar hyn ar hyn o bryd a bydd yn cyhoeddi arweiniad pellach maes o law.

 

A oes ariannu ychwanegol ar gael i ddysgwyr difreintiedig neu’r rhai ag anghenion ychwanegol?
Oes, mae ariannu ychwanegol ar gyfer dysgwyr difreintiedig a’r rhai ag anghenion ychwanegol – gweler tudalen 124 o Ganllaw Rhaglen Taith am ragor o fanylion.

 

A allwn wneud cais am ariannu ar gyfer prosiectau i weithio gyda phartneriaid Erasmus+? Lle maent er enghraifft yn gwneud cais i raglen Erasmus+ yn eu gwledydd i dalu eu costau ac rydym yn gwneud cais i Taith i dalu ein rhai ni?
Gallwch, mae hyn yn cael ei ganiatáu o dan reolau ariannu Taith ac mae’n rhywbeth i’w annog. Byddai Taith yn eich annog i grybwyll unrhyw weithgareddau prosiect sy’n gysylltiedig ag Erasmus+ er mwyn tryloywder yn unig a byddai’n disgwyl i weithgareddau prosiect Taith ddangos gweithgaredd newydd.

 

Ble mae hyfforddiant i gyfranogwyr yn eistedd yn y gyllideb? (E.e. Hyfforddiant cyn gadael, hyfforddiant wrth gyrraedd ac ati.…)
Ar hyn o bryd nid oes ariannu wedi’i ddyrannu ar gyfer hyn a byddai’n rhaid i unrhyw gostau ar gyfer y mathau hyn o hyfforddiant ddod o’r costau sefydliadol.

 

Ar gyfer gweithgareddau prosiectau datblygu systemau, a yw’n cwmpasu gweithgareddau allgymorth sefydliadol yn unig neu a all gynnwys gweithgareddau a arweinir gan bobl ifanc?
Os yw’r gweithgareddau a arweinir gan bobl ifanc yn cael eu datblygu a’u trefnu trwy symudedd staff, gallwch yn bendant.  Fodd bynnag, dim ond symudedd staff a gaiff ei ariannu. Os oeddech chi eisiau cyd-ddatblygu’r gweithgareddau hyn gyda phobl ifanc yna gallai hwn fod yn weithgaredd prosiect symudedd person ifanc sydd wedi’i gynnwys yn eich cais ar y cyd â gweithgaredd prosiect symudedd staff.

 

Beth yw hyblygrwydd Taith o ran newidiadau i weithgareddau prosiect neu fethu â chyrraedd targedau bwriadedig ar ôl dyfarnu grant?
Os bydd mudiad yn methu â chyrraedd ei holl dargedau bwriadedig yn ei gais yna bydd angen iddo ad-dalu unrhyw gyllideb nas defnyddiwyd. Os yw mudiad yn llawer mwy llwyddiannus ac yn cyflawni y tu hwnt i’w targedau, yn anffodus ni allant wneud cais am ariannu pellach tan yr alwad ariannu nesaf.

Mae Taith yn annog pob mudiad cymwys sy’n ymgeisio i fod yn uchelgeisiol gyda’u targedau a’u gweithgareddau cyn belled ag y gallant eu cyfiawnhau a’u bod yn realistig ar gyfer y mudiad hwnnw.

Mae Taith yn deall y gall fod angen newidiadau i weithgareddau’r prosiect o ganlyniad i heriau gyda phartneriaid, gwlad y gyrchfan a/neu newidiadau i amgylchiadau. Os mai dyma’r achos gyda’ch mudiad, bydd angen i chi gysylltu â thîm Taith i roi gwybod iddynt beth rydych yn bwriadu ei newid a pham, ac i egluro sut y bydd y gweithgareddau newydd yn bodloni’r nodau a’r amcanion a nodir yn eich cais.

 

A yw Taith yn darparu cyllideb ar gyfer gwrthbwyso carbon ar gyfer teithio?
Ar hyn o bryd na. Fodd bynnag, mae cynaliadwyedd amgylcheddol yn un o themâu trawsbynciol Taith ac mae’r tîm yn edrych ar ffyrdd o ymgorffori hyn yn well yn y rhaglen.  Byddai tîm Taith yn croesawu unrhyw syniadau sydd gennych, felly cysylltwch â nhw i drafod.

Mae cwestiwn ar gynaliadwyedd yn y ffurflen gais lle gallwch fanylu ar yr hyn yr ydych yn ei wneud i sicrhau bod y prosiect mor gynaliadwy â phosibl. Gallwch hefyd ddefnyddio’r adran hon i fanylu ar benderfyniadau ynghylch gwledydd cyrchfan os yw ystyriaethau amgylcheddol wedi dylanwadu ar y rhain.

 

Gallwch ddod o hyd i ragor o gefnogaeth ar ein tudalen Adnoddau Taith; https://www.cwvys.org.uk/adnoddau-taith/?lang=cy

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu â Kath Allen, Cydlynydd y Sector Ieuenctid ar gyfer Rhaglen Taith, drwy Kathryn@cwvys.org.uk