Data’r Cyngor Gweithlu Addysg

Mae’r Cyngor Gweithlu Addysg (CGA) wedi’u cyhoeddi ei ddata diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru. Yn seiliedig ar wybodaeth sy’n deillio o’n Cofrestr Ymarferwyr Addysg, mae Ystadegau blynyddol y gweithlu addysg i Gymru 2021 yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr i gyfansoddiad y gweithlu addysg.

Maen’t hefyd wedi cyhoeddi ystod o ystadegau ar wahân ar y gweithlu sydd ar gael ar ei wefan.

SWYDD WAG Cynorthwyydd Cyfathrebu Digidol

Hoffwn tynnu eich sylw tuag at swydd wag am Cynorthwyydd Cyfathrebu Digidol, swydd a fydd yn cefnogi Ellie Parker, y Swyddog Marchnata a Chyfathrebu ar gyfer y sector Gwaith Ieuenctid.

CYNORTHWYYDD CYFATHREBU DIGIDOL (DWYIEITHOG: CYMRAEG/SAESNEG)

2021/22

 

Oriau gwaith:                                     30 yr wythnos

 

Hyd y cytundeb:                                Hydref 2021 i 31 Mawrth 2022

                                                           

Cyflog:                                               £27,041 pro-rata (£10,963 gwirioneddol)

 

Yn atebol i:                                        Prif Weithredwr CWVYS

 

Man Gweithio:                                   Gartref ac yn swyddfa CWVYS (Bae Caerdydd) fel bo’n briodol. Mae’n bosib y bydd gofyn i chi deithio ar hyd a lled Cymru hefyd.

 

Dymuna CWVYS recriwtio a lletya Cynorthwyydd Cyfathrebu Digidol, gan weithio ochr yn ochr â Swyddog Marchnata a Chyfathrebu’r sector gyda chyfrifoldeb am amrediad o ddyletswyddau a phrosiectau. Ariennir y swydd hon gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn chwilio am berson cwbl ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg), creadigol a medrus a fydd yn cefnogi anghenion marchnata a chyfathrebu’r sector gwasanaethau gwaith ieuenctid cyfan yng Nghymru.

Gwahoddir ymgeiswyr i nodi eu diddordeb yn y swydd hon trwy e-bostio paul@cwvys.org.uk  Wedi hyn, bydd copi o’r swydd ddisgrifiad/manyleb person a ffurflen gais yn cael eu hanfon atoch.

Wrth lenwi’r ffurflen gais, bydd disgwyl i ymgeiswyr brofi sut mae eu profiadau a’u sgiliau’n cyd-fynd â gofynion y rôl fel y nodir yn y swydd ddisgrifiad a manyleb person.

Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw 10.00am ar 24 Medi 2021.

Bydd yr ymgeiswyr hynny a hoffem eu cyfweld yn cael eu hysbysu o’r broses berthnasol maes o law.

Diolch am eich diddordeb.

Adroddiad Terfynol y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro

Fel y clywsoch efallai, yn sicr i’r rhai a daeth i’r Cyfarfod Rhanbarthol bore ‘ma, mae’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro wedi cyhoeddi eu hadroddiad terfynol, “Mae’n Bryd Cyflawni dros Bobl Ifanc yng Nghymru”; https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-09/sicrhau-model-cyflawni-cynaliadwy-ar-gyfer-gwasanaethau-gwaith-ieuenctid-yng-nghymru-adroddiad-terfynol.pdf

Yma gallwch ddod o hyd i ‘ffeithlun’ ar gyfer Pobl Ifanc; https://llyw.cymru/adroddiad-bwrdd-gwaith-ieuenctid-dros-dro-beth-yw-dyfodol-gwaith-ieuenctid-yng-nghymru-ffeithlun-i

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen datganiad cychwynnol y Gweinidog; https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cyhoeddi-adroddiad-bwrdd-gwaith-ieuenctid-dros-dro-cymru

Os ydych chi am rhannu fideo fyr am yr adroddiad, dyma fe;

Fframwaith Ymgysylltu a Dilyniant Ieuenctid; Adroddiad Ymgynghoriad

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yn crynhoi’r adborth o ymgynghoriad ar adnewyddu’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid.

Fe’i ymgymerwyd gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith, ac mae i’w weld yma; diwygio’r-fframwaith-ymgysylltu-datblygu-ieuenctid.pdf (llyw.cymru)

Cyllid Grant Cymorth Ieuenctid Ychwanegol sy’n targedu Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol

Mae Tîm Ymgysylltu Ieuenctid y Llywodraeth Cymru wedi sicrhau cyllid Grant Cymorth Ieuenctid gwerth £2.5 miliwn yn ychwanegol i’w dargedu at Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol Pobl Ifanc.

Fel y gwyddoch o negeseuon blaenorol CWVYS i chi, mae’r cronfeydd hyn wedi ei roi i awdurdodau lleol y mae angen cyflwyno eu cynlluniau gwaith unigol i Lywodraeth Cymru erbyn 21ain Medi.

Yn gadarnhaol, mae’r meini prawf yn nodi bod yn rhaid i’r cynlluniau gwaith gael eu llofnodi gan yr awdurdod lleol a sefydliadau’r sector gwirfoddol sydd wedi bod yn ymwneud â’u dyluniad.

Felly byddem yn eich annog unwaith eto i gysylltu â Phrif Swyddogion Ieuenctid yr awdurdod lleol (gellir dod o hyd i’r rhestr gyswllt yma; Rhestr Cysylltiadau PYOG Medi 2021).

Dyma’r ddolen wreiddiol i’r newyddion gan y Gweinidog:

Cyhoeddi cefnogaeth ychwanegol i iechyd meddwl ieuenctid | LLYW.CYMRU

Prosiect Datblygu Conglfeini

Dyma gyfle gwych gydag un o’n Haelodau, Cerdd Cymunedol Cymru;

A oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect cerddoriaeth arloesol? Allwch chi grisialu curiad calon cymdeithas a chanfod ffyrdd newydd creadigol o ennyn diddordeb cerddorion?

Mae CONGLFEINI yn rhaglen ddatblygu gyffrous ac yn gyfle ariannu gan Cerdd Gymunedol Cymru i unigolion brwdfrydig a chanddynt syniadau newydd sy’n barod i gychwyn ar yrfa ym maes cerddoriaeth gymunedol.

Rydym yn awyddus i weld ymarferwyr cerddoriaeth deinamig o Gymru, o bob cefndir (18 oed+) yn cofrestru ar y rhaglen er mwyn derbyn hyfforddiant cynhwysfawr mewn rheoli prosiect ac ymarfer cyfranogol, cymorth i fentoriaid a chyfleoedd rhwydweithio hanfodol. Ac ar yr un pryd ehangu eu sgiliau mewn:

+ Cynllunio prosiect
+ Datblygu a phennu canlyniadau
+ Rheoli cyllideb/rheolaeth ariannol
+ Ariannu gan gynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru, ymddiriedolaethau a sefydliadau
+ Partneriaeth a rhwydweithio
+ Gweinyddu

Drwy weithio ochr yn ochr â sefydliadau partner, bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn derbyn cyllid i’w helpu i droi eu syniadau yn brosiectau newydd deinamig y gellir eu cyflawni.

Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn elusen gelfyddydol genedlaethol, sy’n gweithio ar draws tirwedd greadigol Cymru.

Mae Conglfeini yn cael ei ariannu gan Raglen Llwybrau Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru a Chronfa Incubator Fund Youth Music

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Medi 2021. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag admin@communitymusicwales.org.uk

DYDDIAD CAU WEDI’I YMESTYN – Mapio a Gwerthuso y Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol

Mae Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg ym Mhrifysgol De Cymru yn cynnal cyfle i “mapio a Gwerthuso y Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Cymru”

Manylion;

Cyflog Blynyddol: £11.8 p.a
Dyddiad cau y Cais: Dydd Sul 29 Awst 2021

 MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus.

Dyma gyfle cyffrous i gynnal astudiaeth ymchwil a allai arwain at ddulliau cwbl newydd yn y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol.

Bydd yr ymgeisydd a ddewisir yn defnyddio ei wybodaeth am y sector, ei sgiliau ymchwil a’i uchelgais i gynorthwyo i fapio a gwerthuso’r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol. Bydd y cyfle hwn yn caniatáu i’r myfyriwr ddatblygu gwybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy yn y maes mwyaf cyffrous a gweithgar hwn o droseddeg / gwyddor gymdeithasol.

Cefnogir y prosiect gan CWVYS, mwy o wybodaeth yma:

KESS 2 Mapio a Gwerthuso y Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Cymru – Ysgoloriaeth MRes

Mae Addysg Oedolion Cymru yn recriwtio tiwtoriaid

 

Mae Tîm Cymuned Ieuenctid a Gwaith Chwarae Addysg Oedolion Cymru yn recriwtio ar gyfer Tiwtoriaid Cysylltiol Rhan Amser i ddysgu ar Gymwysterau Gweithiwr Cymorth Ieuenctid. Maent yn darparu’r cymwysterau hyn i weithwyr ieuenctid ledled Cymru. Mae llawer o ddiddordeb yn eu cyrsiau ac felly rydym angen ehangu eu cronfa o diwtoriaid rhan amser.

I wneud cais bydd angen i chi fod yn Weithiwr Ieuenctid gyda Chymhwyster Proffesiynol hyd Lefel 6 a bod â Chymhwyster Addysgu ar Lefel 3 o leiaf.

Mae holl ddeunyddiau’r cwrs wedi’u hysgrifennu a’u cymeradwyo. Bydd angen i chi gynllunio’ch darpariaeth ac asesu’r dysgu. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn ymuno â Thîm Tiwtoriaid y Gymuned Ieuenctid a Gwaith Chwarae ynghyd a thiwtoriaid Addysg Oedolion Cymru.

Y dyddiad cau yw 5pm ddydd Mercher 25 Awst 2021.

Os oes gennych ddiddordeb, mae wybodaeth yn y Hysbyseb Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid 08.21. Neu os hoffech drafod hyn ymhellach, cysylltwch â recruitment@adultlearning.wales

Mae’r pecyn cais ar gael yma;
https://www.adultlearning.wales/cym/amdanom/swyddi 

Cynllun Talent i pobl ifanc gyda’r BBC

Dyma neges gan y BBC a hoffai rannu manylion “cyfle anhygoel i bobl ifanc” – 18-24 oed – yng Nghymru i weithio gyda’r BBC ac i gael eu hwynebau o bosibl ar newyddion cenedlaethol;

Mae’r cynllun yn caniatáu i storïwyr ifanc – 18-24 oed – (gall fod yn bobl sy’n saethu eu YouTube eu hunain, TikToks, ysgrifennu cylchlythyrau, cynnal sioeau radio, yn y bôn unrhyw beth yn y cyfryngau, neu sy’n hyfforddi i weithio yn y cyfryngau) i gymryd rhan. sylw’r BBC i faterion newid yn yr hinsawdd cyn COP26 – gyda lle i ddau ohebydd â syniadau o Gymru, gydag o leiaf un yn siarad Cymraeg.

Mae’n gyfle anhygoel i’r bobl ifanc ac i ni, gyda’r cyfle i’r adroddiadau ymddangos ar draws ein hallfeydd a’n rhwydwaith, ond hefyd ystod o raglenni arbennig y BBC ar gyfer COP26 ac Our Planet Now.

Y dyddiad cau yw Medi 5ed ar gyfer ymgeiswyr, a bydd angen iddynt fod â syniad cryf am stori, a’i chyflwyno i’n desg newyddion.

  • Mae’r cynllun yn agored i grewyr cynnwys – felly dylanwadwyr, instagrammers, youtubers, gohebwyr, ac ati – a’r rhai sydd â diddordeb mewn gweithio yn y cyfryngau, sydd â syniadau gwreiddiol am straeon sy’n ymwneud â’r amgylchedd a newid yn yr hinsawdd.
  • Mae’n rhan o gynllun ledled y DU gyda 22 o ohebwyr wedi’u dewis o wahanol genhedloedd a rhanbarthau.
  • Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle i weithio gyda’n newyddiadurwyr a’n cynhyrchwyr i gynhyrchu straeon gwreiddiol am gynaliadwyedd a’r hinsawdd ar gyfer ein rhaglenni a’n siopau ar-lein yn y cyfnod cyn ac yn ystod Cynhadledd Partïon Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym mis Tachwedd. Byddant hefyd yn cael mynediad at ganllawiau gyrfaoedd.
  • Byddant yn cael hyfforddiant gyda staff y BBC ac mae ganddynt fentor unigol i’w helpu i’w hyfforddi a’u cefnogi wrth iddynt greu ac adrodd ar straeon ar gyfer ein siopau.

Pe gallai pobl rannu’r wybodaeth hon ar eu cymdeithasu byddwn yn ddiolchgar iawn, mae’r neges drydar yma: https://twitter.com/BBCYoungReport/status/1424642884670738433

Gellir gweld dolen i stori sy’n siarad am y cyfle anhygoel hwn yma: https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/57974553

A gall pobl wneud cais www.bbc.co.uk/youngreporterclimate

Rhifyn Nesaf y Cylchlythr Gwaith Ieuenctid

Efallai rydych yn cofio, mae CWVYS wedi bod yn cefnogi’r Llywodraeth Cymru i gasglu erthyglau a newyddion ar gyfer y cylchlythyr Gwaith Ieuenctid yn diweddar.

Disgwylir y rhifyn nesaf ym mis Medi, felly hoffem eich annog i anfon gwybodaeth atom am eich newyddion a’ch digwyddiadau erbyn 13eg Awst.

Anfonwch yr holl wybodaeth at ellie@cwvys.org.uk

Yn y rhifyn hwn, byddwn yn myfyrio ar brofiadau a heriau’r 18 mis diwethaf. Byddwn hefyd yn tynnu sylw at sut rydym yn gweithredu’r dysgu sydd wedi deillio o’r pandemig – felly os oes gennych stori sy’n cyd-fynd â’r thema hon o ‘adlewyrchiadau’, byddem wrth ein bodd yn ei chlywed.

Dyma’r Style Guide er mwyn i chi gael syniad o’r hyn y mae’r Tîm Ymgysylltu yn Llywodraeth Cymru yn ei ddisgwyl.

Gallwch ddod o hyd i rifynnau blaenorol yma: https://llyw.cymru/cylchlythyraun-ymwneud-gwaith-ieuenctid

I danysgrifio dilynwch y ddolen hon: https://llyw.cymru/cofrestrwch-i-dderbyn-y-cylchlythyr-gwaith-ieuenctid

Rydym yn edrych ymlaen at weld eich cyflwyniadau!

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2021 ar agor ar gyfer enwebiadau.

Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud enwebiad, gan gynnwys y ffurflen enwebu ei hun, ar gael ar-lein yma: https://llyw.cymru/gwobrau-rhagoriaeth-gwaith-ieuenctid

Byddem yn ddiolchgar am eich help i rhannu’r wybodaeth hon yn eang trwy eich rhwydweithiau.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Iau 29 Gorffennaf 2021.

Byddwn yn trafod yng nghyfarfod Rhanbarthol nesaf CWVYS ar yr 22ain o Orffennaf, rydym yn annog aelodau CWVYS yn gryf i enwebu eu hunain, mae gan y sector gyfoeth o waith gwych yn digwydd ac mae’n werth ei rannu.

Swyddi Wag gyda aelodau CWVYS

Mae nifer o aelodau CWVYS yn hysbysebu swyddi gwag y mis hwn.

Mae Adoption UK yn edrych am Swyddog Gweinyddol:

Adoption UK yw’r brif elusen sy’n darparu cefnogaeth, cymuned ac eiriolaeth i bawb
rhianta neu gefnogi plant na allant fyw gyda’u rhieni biolegol.
Rydym yn cysylltu teuluoedd sy’n mabwysiadu, yn darparu gwybodaeth ac yn cyfeirio at ystod o fabwysiadu
materion ac ymgyrchu dros welliannau i bolisi mabwysiadu a deddfwriaeth ar yr uchaf
lefelau.

Mae rôl newydd gyffrous wedi codi i ddarparu cymorth gweinyddol i dîm Cymru, i’w helpu i roi
cefnogaeth ragorol i deuluoedd sy’n mabwysiadu.
Bydd y rôl yn cynnwys darparu cefnogaeth weinyddol effeithlon, tra hefyd yn cefnogi’r tîm
gyda threfnu digwyddiadau cyhoeddusrwydd ac ymgyrchu, amserlennu cyfarfodydd, sicrhau bod cofnodion
yn cael ei gynnal, ac yn gweithio gyda’r tîm i gyflawni ystod o brosiectau.
Bydd gan y person iawn ar gyfer y rôl hon brofiad mewn cymorth gweinyddol, bydd yn gallu defnyddio eang
amrywiaeth o gymwysiadau Microsoft, dangos y gallu i weithio ar eu liwt eu hunain
sgiliau trefnu rhagorol, a bydd yn sefydlu perthynas dda gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid
y tîm ar bob lefel o hynafedd
Mae hon yn rôl ran-amser, barhaol rhwng 28 – 30 awr yr wythnos, yn gweithio o’n Caerdydd
swyddfa gyda rhywfaint o hyblygrwydd gweithio gartref. Ariennir y swydd gan Gymuned y Loteri Genedlaethol
Cronfa.

Mae’r rôl yn denu ystod gyflog o £ 21, 758 – £ 23,529 (wedi’i pro-raddio) yn dibynnu ar brofiad.
Cyn llenwi’r ffurflen gais, rydym yn eich annog yn fawr i lawrlwytho’r pecyn ymgeisydd.
Mae’r pecyn hwn yn cynnwys y Proffil Rôl a nodiadau canllaw a fydd yn eich helpu i gwblhau’r
ffurflen gais yn erbyn y meini prawf yr ydym yn edrych amdanynt.
Rydym wedi ymrwymo i fod yn elusen gynhwysol, ac rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau
o bob rhan o’r gymuned. Fel elusen ledled y DU, ein nod yw cael cynrychiolaeth gan bawb
cenhedloedd cyfansoddol.
Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc
a disgwyl i bawb sy’n gweithio gyda ni rannu’r ymrwymiad hwn.

Dyddiad cau 14 Gorffennaf 2021 gyda Chyfweliadau wedi’u trefnu ar gyfer 22 Gorffennaf 2021.

I wneud cais am y rôl hon ewch i wefan Adoption UK https://www.adoptionuk.org/jobs-page
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cefnogaeth arnoch ynglŷn â’r broses ymgeisio neu gyfweld, os gwelwch yn dda cysylltwch â People Services aropleservices@adoptionuk.org.uk neu ffoniwch 0300 666 0006.

Os oes gennych chi cwestiynau penodol i’r swydd, cysylltwch â Stuart McCarthy-Thompson ar stuart.mccarthythompson@adoptionuk.org.uk neu ffoniwch 07552 124247

 

Mae gan Media Academy Cymru (MAC) ac YMCA Abertawe cyfleoedd cyffrous i bobl ifanc;

Mae MAC & YMCA Abertawe yn falch iawn o weithio gyda’r Gronfa Waddol Ieuenctid ar ‘Etifeddiaeth’ – prosiect arloesi ymchwil cymheiriaid
Bydd y prosiect ymchwil cyffrous hwn yn ennyn diddordeb, ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc i drafodaethau am gymdeithas a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt i wneud y byd yn lle gwell. Rydym yn recriwtio 12 o ymchwilwyr cymheiriaid a chydlynydd prosiect o bob rhan o Gymru.
Mae MAC yn annog ceisiadau gan bobl ifanc sy’n chwilio am eu cam cyntaf ar eu hysgol yrfa a gyda phrofiadau o’r system cyfiawnder troseddol, yn derbyn gofal neu gan unrhyw gymuned sydd wedi’i gorgynrychioli yn y system cyfiawnder troseddol.

Ymchwilwyr Cymheiriaid y Prosiect Etifeddiaeth

• Rydym wrthi’n recriwtio pobl ifanc 16-20 oed
• Casnewydd, Caerdydd, Abertawe neu Wrecsam
• Rolau amser llawn a rhan amser ar gael
• £ 18,278 y flwyddyn (cyfwerth ag amser llawn)
• Hyd 14 mis o fis Medi 2021

Cydlynydd Prosiect Etifeddiaeth ac Ymchwilydd Arweiniol

• Rydym wrthi’n recriwtio person ifanc 16-25 oed
• Caerdydd neu Abertawe
• Llawn amser (37 awr yr wythnos)
• £ 22,500 y flwyddyn
• Hyd 16 mis o fis Medi 2021

 

Os oes gennych ddiddordeb yn y swyddi hyn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch melanie@mediaacademycymru.wales neu ffoniwch ni ar 029 2066 7668.
Mae’r ceisiadau’n cau ar 12fed Gorffennaf am 12pm ganol dydd.

 

 

Mae MAC hefyd am gyflogi Rheolwr Divert (Mamolaeth);

Amlinelliad o’r Rôl:

Mae Rheolwr Divert yn gyfrifol am oruchwylio rheolaeth weithredol o ddydd i ddydd a sicrhau ansawdd rhaglen ‘Divert’ MAC’s a Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol addysg lefel gradd, profiad rheoli a gwybodaeth ymarferol ddiweddar o’r system cyfiawnder ieuenctid.

Cyflog: £ 40,000 y flwyddyn
Oriau / Dyddiau: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener (rhywfaint o weithio gyda’r nos / penwythnos)
Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad Cychwyn: Dyddiad cychwyn ar unwaith ar gael
Tymor: Dros dro – yswiriant mamolaeth tan 31 Rhagfyr 2021 (yn y lle cyntaf)
Mae angen tystlythyrau boddhaol a DBS gwell cyn apwyntiad.

I Ymgeisio

Mae MAC yn gyflogwr cyfle cyfartal, gan groesawu pob ymgeisydd heb wahaniaethu.
I gael disgrifiad swydd a manyleb person e-bostiwch: melanie@mediaacademycymru.wales
Gwneir y cais trwy CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu sut y cyflawnir y fanyleb person.
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno CV yw 12pm (hanner dydd) 7 Gorffennaf 2021