COVID-19; EIN LLYTHR AGORED I CYLLIDWR

Annwyl Cyllidwr

Covid-19 a Rôl CWVYS a’r Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol

Mae gan y sector gwaith ieuenctid ran allweddol i’w chwarae wrth gefnogi pobl ifanc, a hefyd fel rhan o’r ymateb cyffredinol, yng Nghymru i’r achosion o Covid-19.

Mae gan y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru ran hanfodol bwysig i’w chwarae wrth gefnogi pobl ifanc, a hefyd yn rhan o’r ymateb cyffredinol, yng Nghymru i’r achosion o Covid-19.

Mae CWVYS yn ymwybodol eich bod yn gweithio’n galed i gefnogi’r sefydliadau hynny sy’n derbyn arian ar hyn o bryd a chyda’r rhai sydd yng nghanol, neu’n dechrau, ysgrifennu ceisiadau am gymorth ariannol. Gwerthfawrogir hyn yn fawr.

Yr wythnos hon, cyfarfûm â’r Gweinidog Addysg i drafod ffyrdd y gallai’r gefnogaeth hon amlygu ei hun mewn termau ymarferol. Yn ogystal, cyfarfu Ymddiriedolwyr CWVYS ddoe ac roeddent yn awyddus i nodi eu cefnogaeth lawn i fentrau cyfredol ond hefyd i dynnu sylw at rai materion ac atebion posibl yn ymwneud â Covid-19, yr hoffwn dynnu eich sylw atynt:

  • Mae lles pobl ifanc o’r pwys mwyaf a bod hyn ar ei uchaf yn eu meddyliau ar y cyd. Mae llawer o’n Aelod-sefydliadau yn delio â’r bobl ifanc fwyaf agored i niwed sy’n profi problemau iechyd meddwl a lles emosiynol, ymhlith llawer o rai eraill, ac yn poeni’n ddifrifol am darfu ar wasanaethau ar adeg mor dyngedfennol.
  • Mae galwad frys i Funders i gydymdeimlo ag anghenion sefydliadau, darparu cymaint o hyblygrwydd â phosibl i sicrhau nad oes unrhyw incwm yn cael ei effeithio’n andwyol gan unrhyw sefydliad gwaith ieuenctid yn y sector gwirfoddol (ac ni fyddent yn gallu cyflawni hanfodol hebddo. gwasanaethau ac yn y pen draw byddant yn cael eu gorfodi i gau i lawr yn barhaol) a rhyddhau cyllid hyd yn oed yn gyflymach na’r arfer

Mae CWVYS a’n Aelodau yn barod i weithio tuag at ddarparu’r atebion angenrheidiol i gefnogi’r mesurau sy’n cael eu cymryd yn ystod yr amser hwn.

Rhowch wybod i mi sut, pryd a ble y gallem weithio gyda’n gilydd.

Mae CWVYS yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â Phrif Weinidog Cymru a chyda’r Gweinidog Addysg. Rwyf hefyd yn copïo’r llythyr hwn at Keith Towler, Cadeirydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro.

Yr eiddoch yn gywir

Claire Cunliffe

Cadeirydd, CWVYS

e-bost: paul@cwvys.org.uk

Rhif Elusen Gofrestedig: 1110702

Rhif y Cwmni: 5444248

COVID-19 A ROL CWVYS A’R SECTOR GWAITH IEUENCTID GWIRFODDOL

Annwyl Pawb

Covid-19 a Rôl CWVYS a’r Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol

Mae gan y sector gwaith ieuenctid ran allweddol i’w chwarae wrth gefnogi pobl ifanc, a hefyd fel rhan o’r ymateb cyffredinol, yng Nghymru i’r achosion o Covid-19.

Mae’r datganiad hwn yn rhoi diweddariad ar weithgaredd CWVYS diweddar a’r camau sy’n cael eu cymryd i’ch cefnogi chi, eich sefydliadau a’ch pobl ifanc.

Cyfarfu CWVYS â’r Gweinidog Addysg ar 17 Mawrth i drafod yr heriau a’r atebion a awgrymwyd gan ein Haelodau mewn ymateb i achos Covid-19. Heddiw, rydym wedi ysgrifennu ar wahân at y Gweinidog Addysg ac at Brif Weinidog Cymru er mwyn ailadrodd y negeseuon hynny.

Yn ogystal, cyfarfu Ymddiriedolwyr CWVYS ddoe yn eu cyfarfod Pwyllgor Gweithredol. Roedd yr ymddiriedolwyr yn awyddus i nodi eu cefnogaeth i fentrau cyfredol ond amlygwyd pryderon yn ogystal â chyfleoedd posibl:

  • Mae lles pobl ifanc o’r pwys mwyaf a bod hyn ar ei uchaf yn eu meddyliau ar y cyd. Mae llawer o Aelod-sefydliadau yn gweithio gyda’r bobl ifanc fwyaf agored i niwed sy’n profi problemau iechyd meddwl a lles emosiynol, ymhlith llawer o rai eraill, ac yn poeni’n ddifrifol am darfu ar wasanaethau ar adeg mor dyngedfennol.
  • Ymhlith yr atebion posib mae defnyddio rhwydweithiau digidol a weithredir gan ymarferwyr cyflogedig a di-dâl a thynnu ar arbenigedd Aelodau fel ProMo Cymru ac Abertawe MAD (ymhlith eraill); cyfathrebu negeseuon yn fwy effeithiol ynghyd â rhoi cyhoeddusrwydd i wasanaethau fel Meic; mobileiddio pobl ifanc mewn ymateb i anghenion cymunedau lleol; mynediad at wybodaeth i gefnogi’r rhai sydd angen prydau ysgol am ddim, cyfleusterau banc bwyd; pobl ifanc sy’n ddigartref ac ymatebion gwaith ieuenctid ar wahân
  • Ymhlith y meysydd posibl eraill i’w hystyried mae: cronni adnoddau o fewn y sector cyfan ar sail gydweithredol; Grwpiau ‘clwstwr’ o ymarferwyr i arwain / cefnogi grwpiau o bobl ifanc mewn canolfannau ieuenctid a chymunedol, neuaddau eglwys ac ati sy’n aros ar agor a / neu ysgolion ar ôl 20 Mawrth; hepgor taliadau am logi lleoliadau; cysylltu pobl hŷn â phobl ifanc trwy linellau tir a / neu ffonau symudol a / neu ddulliau digidol

– Rhaid i ariannwyr fod yn gydymdeimladol ag anghenion sefydliadau, darparu cymaint o hyblygrwydd â phosibl i sicrhau nad yw colli refeniw yn effeithio’n andwyol ar unrhyw sefydliad gwaith ieuenctid yn y sector gwirfoddol (ac ni fyddent yn gallu darparu gwasanaethau hanfodol hebddynt ac yn y pen draw byddant yn gwneud hynny gorfodi i gau i lawr yn barhaol) a rhyddhau cyllid yn llawer cyflymach

Mae CWVYS wedi anfon llythyr agored at bob Cyllidwr, yn gofyn am ymateb brys a thosturiol i anghenion sefydliadau gwirfoddol y sector gwaith ieuenctid

Rydym hefyd wedi ysgrifennu at WCVA gyda chais tebyg ynghylch ffrydiau cyllid y mae’n eu gweithredu ar ran y sector gwirfoddol ehangach yng Nghymru.

– Galwad am ail-feddwl ar frys o’r meini prawf sydd ynghlwm wrth y Grant Cymorth Ieuenctid ar gyfer 2020/21 a dyraniad newydd posibl o’r adnodd hwn ar draws y sector cyfan, yn hytrach na’r system bresennol o ariannu gwasanaethau ieuenctid awdurdodau lleol. Byddai hyn yn galluogi sefydliadau gwaith ieuenctid y sector gwirfoddol i ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau hanfodol yn gyflym i bobl ifanc, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed ac i ddiwallu anghenion brys

Heddiw mae CWVYS wedi ysgrifennu at Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, i dynnu sylw at y mater hwn wrth bwysleisio ein dymuniad, a dymuniad y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol, i weithio gyda’r WLGA a gwasanaethau ieuenctid awdurdodau lleol i gefnogi pobl ifanc.

Mae CWVYS a’n Aelod-sefydliadau yn barod i weithio tuag at ddarparu’r atebion angenrheidiol i gefnogi’r mesurau sy’n ofynnol yn ystod yr amser hwn.

Anfonir copi o’r Datganiad hwn at Keith Towler, Cadeirydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro ynghyd â chydweithwyr yn Nhîm Ymgysylltu Ieuenctid Llywodraeth Cymru, Grŵp ‘Prif Swyddogion Ieuenctid’, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ETS Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg.

Yr eiddoch yn gywir

Claire Cunliffe

Cadeirydd, CWVYS

e-bost: paul@cwvys.org.uk

Rhif Elusen Gofrestedig: 1110702

Rhif y Cwmni: 5444248

NEGES AM COVID-19

Annwyl Aelodau
 
Mae’n amlwg yn amser hynod bryderus i chi i gyd, y materion rydych chi’n eu hwynebu ar hyn o bryd a’r rhai sydd eto i ddigwydd. Y ffocws ar hyn o bryd yw sut i geisio llywio’r ffordd orau ymlaen wrth eich cefnogi hyd eithaf ein gallu o dan yr amgylchiadau hyn.

 
Mae’r farn gyffredinol gan y rhai yr wyf wedi siarad â hwy yn gymysg: bydd angen i sefydliadau unigol wneud eu penderfyniadau eu hunain ynghylch a fyddant yn parhau am gyfnod penodol o amser neu’n cau yn syml. Bydd rhai yn parhau cyhyd ag y bo modd oherwydd eu bod yn cynnig gwasanaethau arbenigol.
 
Yn hynny o beth, nid oes unrhyw gyngor ‘un maint i bawb’ ar ddarpariaeth ar gyfer y sector hyd yma. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i anfon y canllawiau diweddaraf gan adran Addysg LlC i bawb trwy e-bost a’r cyfryngau cymdeithasol. Awgrymaf eich bod yn darllen ac yn dosbarthu’r wybodaeth honno i’ch cydweithwyr ac yn cadw llygad am hysbysiadau pellach wrth i bethau ddatblygu. Yn ogystal, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi diweddariadau dyddiol ar draws ystod o gyfryngau.
 
Mae natur ddigynsail y sefyllfa a sut mae’n newid bob awr yn golygu bod symudiad cyflym ym mhob cyngor ac arweiniad. Cadwch draw a byddwn yn anelu at gael negeseuon allan fel y gallwn.
Mae CWVYS wedi gorfod gadael Tŷ Baltig ac mae staff bellach yn gweithio gartref. Er y bydd modd cysylltu â ni o hyd, mae hyn hefyd yn cael effaith ar ein gweithrediadau ein hunain, felly cofiwch gadw gyda ni!
 
Rwy’n ymwybodol bod awdurdodau lleol yn gwneud galwadau barn annibynnol ar eu darpariaeth gwasanaeth ieuenctid ar draws pob un o’r 22 maes. Fy ngwybodaeth gyfredol yw bod y mwyafrif, os nad pob un, eisoes wedi cau neu y byddant yn dechrau cau eu drysau yn fuan iawn.
 
Efallai bod darpariaeth ar-lein yn un rhan o’r ymateb cyffredinol, fel y gall pobl ifanc, ddal i gynnal cyswllt a mynediad at ymarferwyr ac i’r gwrthwyneb. Cyfarfu Claire Cunliffe (Cadeirydd CWVYS) a minnau â’r Gweinidog Addysg ddydd Mawrth i drafod sut y gall gwaith ieuenctid gefnogi’r sector addysg ehangach yn ystod yr argyfwng hwn.
 
Os bydd unrhyw ddatganiadau yn codi o’r cyfarfod hwn a chyfarfodydd eraill, byddaf yn rhoi gwybod i bawb. Fodd bynnag, roedd y Gweinidog yn glir iawn ar ei dealltwriaeth o waith ieuenctid a’i diolchgarwch tuag at ymarferwyr am ddarparu gwasanaethau mor hanfodol. Roedd ein hymateb i hynny yn un cadarnhaol iawn ond gwnaethom hefyd amlinellu’r angen am arweinyddiaeth, adnoddau a chyfathrebu effeithiol.

Cyfarfu Pwyllgor Gweithredol CWVYS (Bwrdd Ymddiriedolwyr) o bell ddoe a thrafod ystod eang o faterion. Byddaf yn eich diweddaru ar y datblygiadau hynny yn fuan.
 
Bydd CWVYS yn parhau i weithredu’n strategol ac mae wedi ymuno â dull cyd-sector gydag ystod o bartneriaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, y GPSI a CLlIC ymhlith eraill.
 
Byddwn, wrth gwrs, yn eich hysbysu am unrhyw ddatblygiadau perthnasol a negeseuon pellach.
 
Nodyn byr ar gyllid: mae’n debyg y byddwch yn ymwybodol bod WCVA wedi sefydlu Cronfa Benthyciad Brys? Os na, mae’r manylion yma: https://wcva.cymru/emergency-fast-track-loans/
 
Am y tro, cadwch yn ddiogel ac yn iach.
 

Dymuniadau gorau
Paul Glaze, Prif Weithredwyr