Isod gallwch ddod o hyd i adroddiad byr o’r negeseuon allweddol o ymgysylltiad diweddar Cangen Ymgysylltu Ieuenctid Llywodraeth Cymru â phobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yng Nghymru

Roedd yn gyfle iddynt glywed barn pobl ifanc.
Cafodd ei hysbysu hefyd gan eu sesiynau Empower Hour diweddar.

Cryfhau’r sail ddeddfwriaethol ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Diweddariad gan Gangen Ymgysylltu Ieuenctid Llywodraeth Cymru ar ymgysylltu â phobl ifanc a’r sector ieuenctid.
Yr hyn yr ydym wedi’i glywed gan bobl ifanc

Ym mis Mai 2024, rhoesom gyfle i bobl ifanc rannu eu barn a’u profiadau am y gwasanaethau ieuenctid a’r gweithgareddau sydd ar gael iddynt yng Nghymru.

 • Darllenwch fwy amdano yma Gwaith Ieuenctid yng Nghymru Beth mae’n ei olygu i bobl ifanc? Mae dros 100 o bobl ifanc wedi ymateb hyd yma, trwy eu gwasanaeth ieuenctid, sefydliadau a grwpiau, ynghyd ag unigolion. Isod mae blas o’r negeseuon allweddol:
 • Dywedodd tua 50% o’r ymatebion fod ganddynt fynediad i glybiau ieuenctid a gwaith ieuenctid yn yr ysgol neu’r coleg megis clybiau amser cinio a chymorth unigol a grŵp. “Rwy’n cael llawer o gefnogaeth gan y staff”. “Rwyf bob amser yn teimlo bod rhywun yn gwrando arnaf ac yn cael fy ngwerthfawrogi”. “Mae clwb ieuenctid yn fan diogel lle gallaf fod yn fi fy hun”.
 • Dywedodd tua 30% fod ganddynt fynediad i grwpiau Cymraeg, ffydd, elusennol, chwaraeon a chreadigol fel celf, cerddoriaeth a dawns yn eu hardaloedd lleol. “Mae llawer o gyfleoedd ar gyfer profiad gwaith a phrofiadau mewn gwahanol feysydd.” “Rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd ers i mi ymuno â’r clwb”.
 • Soniodd llai nag 20% o’r ymatebion am fforymau, gofodau ar-lein, siopau gwybodaeth/galw heibio, teithiau a phrofiadau preswyl.
 • Soniodd llai na 10% o’r ymatebion am weithgareddau targedig ac arbenigol megis cwnsela, atal digartrefedd, gwirfoddoli a gweithgareddau blasu galwedigaethol.
 • Soniodd dros 50% o’r ymatebion am drafnidiaeth – costau teithio a diffyg trafnidiaeth gyhoeddus fel pethau sy’n atal neu’n ei gwneud hi’n anodd cael mynediad at ddarpariaeth gwaith ieuenctid.. “Weithiau methu cael lifft adra o ysgol os dydi tren ddim yn mynd”. “Anodd cal lift i clwb pan ma mam a dad yn gweithio”. “Dwi’n meddwl mae lot o tripia yn gallu bod yn drud”.
 • Roedd tua 30% o’r ymatebion yn nodi bod diffyg gwybodaeth a gwasanaethau lleol, natur wledig yr ardal a diffyg amser/ymrwymiadau eraill hefyd yn rhwystrau i fynediad. “Mae angen i fwy o bobl gael clywed am y cyfleoedd sydd i’w cael”. “nid oes ymwybyddiaeth o’r hyn sydd ar gael i ni fel pobl ifanc”.
 • Dywedodd tua 30% hefyd nad oedd “dim” yn eu hatal rhag cymryd rhan.
 • Soniodd llai nag 20% fod materion fel anabledd, gorbryder, oedran, wifi gwael a chymorth i rieni/teuluoedd yn rhwystrau iddynt gael mynediad at waith Ieuenctid
 • Dywedodd tua 40% o’r ymatebion fod mwy o fannau awyr agored a chyfleusterau megis chwaraeon, y celfyddydau a diwylliant yn weithgareddau gwaith ieuenctid, gwasanaethau neu ddigwyddiadau y byddent yn eu hoffi neu eu hangen nad ydynt yn eu cael ar hyn o bryd. “Mwy o weithgareddau i bobl rhwng 18-25”. “Mwy o wasaneathau i bobl ifanc anabl a pobl hefo anghenion dysgu ychwanegol”.
 • Dywedodd mwy na 30% o’r ymatebion eu bod eisiau mwy o glybiau ieuenctid a mannau i fynd iddynt a chael mwy o oriau agor ar gyfer canolfannau cymunedol presennol. “Hoffwn clwbiau neu mwy o cyfleuoedd leol i siarad cymraeg”. “Hoffai’r Clwb Ieuenctid fod ar agor yn ystod gwyliau’r haf”.
 • Dywedodd llai nag 20% o’r ymatebion fod mannau digidol, allgymorth, preswyl a gweithgareddau mwy ataliol a rhai wedi’u targedu yn bethau yr hoffent gael mwy ohonynt megis gwirfoddoli, hyfforddiant a diogelwch cymunedol. “Fe ddylen ni gael Wi-Fi AM DDIM yn ein Clwb Ieuenctid / lleoedd rydyn ni’n cwrdd â nhw – mae WIFI i bobman yn ei ddisgwyl ar gyfer Clybiau Ieuenctid”.

Dywedodd tua 15% nad oeddent yn siŵr/ ddim yn gwybod ar gyfer pob cwestiwn.

Yr hyn yr ydym wedi’i glywed gan y sector gwaith ieuenctid, partneriaid a rhanddeiliaid

Yn ystod mis Mai a mis Mehefin 2024, fe wnaethom hefyd gynnal ail gyfres o sesiynau ar-lein ‘Empower Hour’ a oedd yn canolbwyntio ar dri maes penodol ac a gynorthwyodd ein gwaith wrth ailddrafftio’r Cyfarwyddiadau Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid statudol presennol a’r Canllawiau Ymestyn Hawliau i baratoi ar gyfer ymgynghoriad ffurfiol yn ddiweddarach. Eleni.

Darllenwch fwy amdano yma.

Mynychodd dros 70 o unigolion y sesiynau hyn, gyda thrafodaeth fanwl a rhai meddyliau wedi’u cyfleu gan jamfwrdd.

Isod mae crynodeb o’r negeseuon allweddol: Mewn perthynas â chynllunio strategol ar gyfer gwaith ieuenctid:

• Gall cynllunio hirdymor greu cysondeb, sail gyfartal a fframwaith symlach a chliriach yn seiliedig ar yr hyn y mae pobl ifanc ei eisiau a’i angen. A all ysgogi mwy o ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth.
• “Canolbwyntio ar gryfderau a chyfleoedd”. Mwy o bwyslais ac amddiffyniad i ddarpariaeth mynediad agored a mannau diogel – wedi’u hangori gan gyfranogiad pobl ifanc a’u darparu ar y cyd.
• A fyddai cynllun strategol yn diogelu cyllid gwaith ieuenctid ac yn hyrwyddo gwell gwasanaethau rhagweithiol yn hytrach nag adweithiol? Sut gall hyn gryfhau a hyrwyddo rôl mudiadau ieuenctid gwirfoddol?
• “Gweledigaeth sefydlog ond hyblyg yn y daith” – gall ymagwedd gydweithredol a thryloyw amddiffyn a dod â’r sector ynghyd i gwmpasu dyfodol gwaith ieuenctid. Gorfod cymryd stoc a defnyddio’r hyn sydd yno’n barod ac yn barod i’w gyd-gyflawni.
• Gall cylch cynllunio hirdymor harneisio arloesedd a sicrhau newid mewn mannau lle mae ei angen. “Yn anochel, bydd y mater sylfaenol yn dibynnu ar gyllid”.
• Gallai ymgorffori gofynion cymwysterau fod dan anfantais neu ychwanegu at gymhlethdod cofrestru ar gyfer y rhai sy’n darparu gwasanaethau pwysig i bobl ifanc o’r sector gwirfoddol. Mewn perthynas ag atebolrwydd o fewn gwaith Ieuenctid
• Darparu dull cyson, tryloyw a strwythuredig ar draws y sector sy’n amlinellu cyfrifoldeb – yn enwedig i bobl ifanc.
• Gallai annog cydraddoldeb ar lefel strategol ac agor drysau i geisiadau ariannu mwy effeithiol a rhannu gwybodaeth – llwybrau eraill nad oedd ar gael o’r blaen.
• Yn gallu darparu fframwaith cenedlaethol ar gyfer mesur effaith a chanlyniadau ar gyfer pobl ifanc – a all alluogi llwybrau ar gyfer ymchwil ac ysgogi cydraddoldeb a safonau proffesiynol. Fodd bynnag, gallai fygu arloesedd os yw systemau a rhannu data yn gymhleth – yn cymryd llawer o amser ac yn amharu ar y ddarpariaeth/
• Gallai ychwanegu mwy o alw ar gapasiti a chyfyngu ar hyblygrwydd a dull gweithredu lleol ar gyfer anghenion lleol.
• Mae angen gwarchod a chefnogi pwysigrwydd a statws gwirfoddolwyr mewn gwaith ieuenctid o fewn y fframwaith. Cyfleoedd i flaenoriaethu ac adlewyrchu anghenion ar lefelau lleol.
Mewn perthynas â Phartneriaethau strategol ar gyfer gwaith Ieuenctid
• Gall cynllun strategol ddarparu’r strwythur ar gyfer adlewyrchu blaenoriaethau lleol mewn golwg hirdymor, yn hytrach na ffordd adweithiol tymor byr yn seiliedig ar broblemau.
• Mae rhannu data a gwybodaeth yn hanfodol i sicrhau y gall cynlluniau fod yn gynaliadwy, yn dryloyw ac yn gyraeddadwy – rhaid i bob partner gymryd rhan yn y broses a chael eu cefnogi’n sefydliadol ac yn wleidyddol. Hefyd yn ystyried y bydd rhai sefydliadau cenedlaethol yn gweithredu ar draws sawl ardal awdurdod lleol.
• Mae’n cymryd amser i berthnasoedd ddatblygu a sefydlu, rhaid i gynllun strategol adlewyrchu’r daith honno, a bydd momentwm a chynnydd yn amrywio ledled Cymru.
• A all deddfwriaeth gryfhau enghreifftiau allweddol o waith partneriaeth da a’u hyrwyddo’n gryfach? A fyddai’n hybu ac yn cymell ymdeimlad o berthyn a pherchnogaeth gan y sector a rhanddeiliaid i gyflawni’r nodau a nodir yn y cynllun?
• Cyfle i ddatblygu iaith gyson o fewn y sector – lleddfu terminoleg dechnegol a jargon sydd yn aml yn dieithrio ac yn lleihau cydweithio.

Bydd rhagor o fanylion am y camau nesaf yn cael eu rhannu yn fuan.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf Cofrestrwch ar gyfer y Bwletin Gwaith Ieuenctid yma

Dysgwch fwy ar y we llyw.cymru/gwaith-ieuenctid-ac-ymgysylltu

Dilynwch ni ar X (Trydar) @IeuenctidCymru