Mae nifer o aelodau CWVYS yn hysbysebu swyddi gwag y mis hwn.

Mae Adoption UK yn edrych am Swyddog Gweinyddol:

Adoption UK yw’r brif elusen sy’n darparu cefnogaeth, cymuned ac eiriolaeth i bawb
rhianta neu gefnogi plant na allant fyw gyda’u rhieni biolegol.
Rydym yn cysylltu teuluoedd sy’n mabwysiadu, yn darparu gwybodaeth ac yn cyfeirio at ystod o fabwysiadu
materion ac ymgyrchu dros welliannau i bolisi mabwysiadu a deddfwriaeth ar yr uchaf
lefelau.

Mae r么l newydd gyffrous wedi codi i ddarparu cymorth gweinyddol i d卯m Cymru, i’w helpu i roi
cefnogaeth ragorol i deuluoedd sy’n mabwysiadu.
Bydd y r么l yn cynnwys darparu cefnogaeth weinyddol effeithlon, tra hefyd yn cefnogi’r t卯m
gyda threfnu digwyddiadau cyhoeddusrwydd ac ymgyrchu, amserlennu cyfarfodydd, sicrhau bod cofnodion
yn cael ei gynnal, ac yn gweithio gyda’r t卯m i gyflawni ystod o brosiectau.
Bydd gan y person iawn ar gyfer y r么l hon brofiad mewn cymorth gweinyddol, bydd yn gallu defnyddio eang
amrywiaeth o gymwysiadau Microsoft, dangos y gallu i weithio ar eu liwt eu hunain
sgiliau trefnu rhagorol, a bydd yn sefydlu perthynas dda gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid
y t卯m ar bob lefel o hynafedd
Mae hon yn r么l ran-amser, barhaol rhwng 28 – 30 awr yr wythnos, yn gweithio o’n Caerdydd
swyddfa gyda rhywfaint o hyblygrwydd gweithio gartref. Ariennir y swydd gan Gymuned y Loteri Genedlaethol
Cronfa.

Mae’r r么l yn denu ystod gyflog o 拢 21, 758 – 拢 23,529 (wedi’i pro-raddio) yn dibynnu ar brofiad.
Cyn llenwi’r ffurflen gais, rydym yn eich annog yn fawr i lawrlwytho’r pecyn ymgeisydd.
Mae’r pecyn hwn yn cynnwys y Proffil R么l a nodiadau canllaw a fydd yn eich helpu i gwblhau’r
ffurflen gais yn erbyn y meini prawf yr ydym yn edrych amdanynt.
Rydym wedi ymrwymo i fod yn elusen gynhwysol, ac rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau
o bob rhan o’r gymuned. Fel elusen ledled y DU, ein nod yw cael cynrychiolaeth gan bawb
cenhedloedd cyfansoddol.
Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc
a disgwyl i bawb sy’n gweithio gyda ni rannu’r ymrwymiad hwn.

Dyddiad cau 14 Gorffennaf 2021 gyda Chyfweliadau wedi’u trefnu ar gyfer 22 Gorffennaf 2021.

I wneud cais am y r么l hon ewch i wefan Adoption UK https://www.adoptionuk.org/jobs-page
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cefnogaeth arnoch yngl欧n 芒’r broses ymgeisio neu gyfweld, os gwelwch yn dda cysylltwch 芒 People Services aropleservices@adoptionuk.org.uk neu ffoniwch 0300 666 0006.

Os oes gennych chi cwestiynau penodol i’r swydd, cysylltwch 芒 Stuart McCarthy-Thompson ar stuart.mccarthythompson@adoptionuk.org.uk neu ffoniwch 07552 124247

 

Mae gan Media Academy Cymru (MAC) ac YMCA Abertawe cyfleoedd cyffrous i bobl ifanc;

Mae MAC & YMCA Abertawe yn falch iawn o weithio gyda鈥檙 Gronfa Waddol Ieuenctid ar 鈥楨tifeddiaeth鈥 – prosiect arloesi ymchwil cymheiriaid
Bydd y prosiect ymchwil cyffrous hwn yn ennyn diddordeb, ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc i drafodaethau am gymdeithas a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt i wneud y byd yn lle gwell. Rydym yn recriwtio 12 o ymchwilwyr cymheiriaid a chydlynydd prosiect o bob rhan o Gymru.
Mae MAC yn annog ceisiadau gan bobl ifanc sy’n chwilio am eu cam cyntaf ar eu hysgol yrfa a gyda phrofiadau o’r system cyfiawnder troseddol, yn derbyn gofal neu gan unrhyw gymuned sydd wedi’i gorgynrychioli yn y system cyfiawnder troseddol.

Ymchwilwyr Cymheiriaid y Prosiect Etifeddiaeth

鈥 Rydym wrthi’n recriwtio pobl ifanc 16-20 oed
鈥 Casnewydd, Caerdydd, Abertawe neu Wrecsam
鈥 Rolau amser llawn a rhan amser ar gael
鈥 拢 18,278 y flwyddyn (cyfwerth ag amser llawn)
鈥 Hyd 14 mis o fis Medi 2021

Cydlynydd Prosiect Etifeddiaeth ac Ymchwilydd Arweiniol

鈥 Rydym wrthi’n recriwtio person ifanc 16-25 oed
鈥 Caerdydd neu Abertawe
鈥 Llawn amser (37 awr yr wythnos)
鈥 拢 22,500 y flwyddyn
鈥 Hyd 16 mis o fis Medi 2021

 

Os oes gennych ddiddordeb yn y swyddi hyn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch melanie@mediaacademycymru.wales neu ffoniwch ni ar 029 2066 7668.
Mae’r ceisiadau’n cau ar 12fed Gorffennaf am 12pm ganol dydd.

 

 

Mae MAC hefyd am gyflogi Rheolwr Divert (Mamolaeth);

Amlinelliad o’r R么l:

Mae Rheolwr Divert yn gyfrifol am oruchwylio rheolaeth weithredol o ddydd i ddydd a sicrhau ansawdd rhaglen 鈥楧ivert鈥 MAC鈥檚 a Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol addysg lefel gradd, profiad rheoli a gwybodaeth ymarferol ddiweddar o’r system cyfiawnder ieuenctid.

Cyflog: 拢 40,000 y flwyddyn
Oriau / Dyddiau: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener (rhywfaint o weithio gyda’r nos / penwythnos)
Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad Cychwyn: Dyddiad cychwyn ar unwaith ar gael
Tymor: Dros dro – yswiriant mamolaeth tan 31 Rhagfyr 2021 (yn y lle cyntaf)
Mae angen tystlythyrau boddhaol a DBS gwell cyn apwyntiad.

I Ymgeisio

Mae MAC yn gyflogwr cyfle cyfartal, gan groesawu pob ymgeisydd heb wahaniaethu.
I gael disgrifiad swydd a manyleb person e-bostiwch: melanie@mediaacademycymru.wales
Gwneir y cais trwy CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu sut y cyflawnir y fanyleb person.
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno CV yw 12pm (hanner dydd) 7 Gorffennaf 2021