Mae Ymddiriedolaeth Addysg Gamblers a Gamers Ifanc (YGAM) yn elusen genedlaethol sydd â phwrpas cymdeithasol i hysbysu, addysgu, diogelu a meithrin gwytnwch digidol ymhlith pobl ifanc a bregus.

Eu helpu i wneud penderfyniadau gwybodus a deall y canlyniadau o amgylch gamblo a hapchwarae.

Gwneir hyn trwy raglenni ac adnoddau addysg a arweinir gan dystiolaeth, a werthusir a sicrhawyd i unrhyw un sy’n gweithio gyda phobl ifanc a bregus neu’n gofalu amdanynt, gan gynnwys athrawon, gweithwyr ieuenctid, gwirfoddolwyr cymunedol ac arbenigwyr iechyd meddwl. Sefydlwyd yr elusen yn 2014, yn dilyn profiadau dinistriol Lee, Anne a Keith gyda niwed cysylltiedig â gamblo a phrofiad byw yn parhau i fod wrth wraidd popeth a wnawn.

Mewn cydweithrediad â GamCare rydym yn cyflwyno’r Rhaglen Atal Niwed Hapchwarae Pobl Ifanc. Mae ein hyfforddiant Sicrwydd City & Guilds yn rhad ac am ddim ac yn addas ar gyfer athrawon a gweithwyr ieuenctid sydd mewn sefyllfa i gyflwyno sesiynau yn uniongyrchol i bobl ifanc.

Mae ein gweithdai digidol 90 munud yn ymdrin â:

  • trosolwg o sut mae pobl ifanc yn dod yn fwyfwy agored i hapchwarae a gamblo, a’r llinellau cynyddol aneglur rhwng y ddau.
  • dylanwad hysbysebu, yn enwedig o amgylch digwyddiadau chwaraeon.
  • rôl cyfryngau cymdeithasol, mewn prynu gemau, blychau ysbeilio ac Esports.
  • yr arwyddion i edrych amdanynt pan fydd unigolyn mewn perygl a ble i geisio cymorth.
  • golwg ar ein hadnoddau sydd wedi’u datblygu’n benodol i gynorthwyo ymarferwyr i ddarparu i bobl ifanc a’u cefnogi mewn lleoliadau addysgol ac anaddysgol.

Mae gennym hefyd wefan Hwb Rhieni (www.parents.ygam.org) sy’n rhoi cyngor ac arweiniad arbenigol i rieni a gofalwyr ar ystod eang o bynciau fel prynu yn y gêm, blychau ysbeilio, rheolyddion rhieni a nodi arwyddion o niwed. Llawer o wybodaeth a gweithgareddau i gadw’ch teulu a’ch plant yn ddiogel mewn byd digidol.

Mae YGAM hefyd yn cefnogi myfyrwyr i fwynhau prifysgol yn rhydd o niwed sy’n gysylltiedig â gemau a gamblo trwy ei Hwb Myfyrwyr (www.students.ygam.org). Wedi’i ddatblygu gyda myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr, mae’r adnodd hwn yn rhoi’r wybodaeth i’r rheini mewn addysg uwch ddeall y risgiau posibl sy’n gysylltiedig â hapchwarae a gamblo.

Hyfforddiant a gynigir:

Rhaglen Atal Niwed Hapchwarae Genedlaethol Pobl Ifanc – Trwy YGAM mae cynnig DPP sydd wedi’i ardystio’n ddigidol gan City and Guilds