Mae Strategaeth Ieuenctid yr UE (2019-2027) yn annog polisïau ieuenctid ar sail tystiolaeth ar lefel genedlaethol ac Ewropeaidd.

I’r perwyl hwn, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi sefydlu grŵp arbenigol ar ddangosyddion ieuenctid gyda dau brif amcan:

  • cynnig dangosfwrdd o ddangosyddion ym meysydd addysg, cyflogaeth, cynhwysiant cymdeithasol ac iechyd,
  • darparu trosolwg o ddangosyddion newydd posibl mewn meysydd polisi ieuenctid “craidd” lle nad ydynt yn bodoli eto.

Er mwyn adolygu’r dangosyddion, mae’r grŵp yn lansio ymgynghoriad ar y dangosyddion cyfredol a newydd.

Wedi’i sefydlu yn 2011, mae’r Dangosfwrdd cyfredol o ddangosyddion Ieuenctid yr UE yn cynnwys data o sawl ffynhonnell ac mae’n cwmpasu’r pynciau a ganlyn:

  • Addysg a hyfforddiant
  • Cyflogaeth ac entrepreneuriaeth
  • Iechyd a lles
  • Cynhwysiant cymdeithasol
  • Diwylliant a chreadigrwydd
  • Cyfranogiad ieuenctid
  • Gwirfoddoli
  • Ieuenctid a’r byd

Mae dangosyddion sy’n gysylltiedig â “chyfranogi” yn ymwneud â defnyddio’r Rhyngrwyd i ryngweithio ag awdurdodau cyhoeddus; nid oes dangosydd penodol ar “wybodaeth ieuenctid”.

Mae nifer o ddangosyddion posibl megis nifer y bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn prosesau cyfranogi ar wahanol lefelau a nifer defnyddwyr Porth Ieuenctid Ewrop ar y bwrdd.

Mae Cyngor Ewrop wedi bod yn gweithio ar ddatblygu dangosyddion o’r fath gyda grŵp arbenigol tebyg (gwiriwch yr adroddiad terfynol). A allem fesur mynediad pobl ifanc i addysg llythrennedd cyfryngau? Nifer y bobl ifanc sy’n defnyddio gwasanaethau gwybodaeth ieuenctid / pwyntiau gwybodaeth / pyrth gwybodaeth? Gallu pobl ifanc i adfer gwybodaeth berthnasol? Gellid adlewyrchu rhai o’r materion allweddol hyn yn Dangosfwrdd y dyfodol.

Os credwch y dylid ymdrin â hyn yn y dangosfwrdd, os oes gennych syniadau ar gyfer y meysydd eraill a gwmpesir gan y dangosfwrdd, rhannwch eich barn yn fframwaith yr arolwg hwn.

*Dolen arolwg* 

 Dyddiad cau: 7 Tachwedd 

Diolch i’n ffrindiau Ewropeaidd yn Eurodesk ac ERYICA am rhannu gyda ni.