Who is it for?
Community musicians with some experience of workshop leading in community settings, who would like to increase their knowledge and skills to work in mental health settings.
Musicians with experience as Mental Health professionals or service users who would like to bring their musical experience into mental health settings.

The course will cover:
• Creating, adapting and leading appropriate musical activities for people with mental health problems
• Increasing confidence in working with vulnerable or distressed people
• Understanding the boundaries of the role of a community musician; what is and isn’t your responsibility, when to ask for help.
• How to include and empower people in groups
• An introduction to some of the issues faced by mental health service users.
• Group leadership and development
• Planning and flexible working
• Managing expectations in groups
• Communicating effectively with agencies and institutions
• Giving and receiving feedback, including reflecting on own practice.

More details in *this document*
Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Cerddorion cymunedol a chanddynt rywfaint o brofiad o arwain gweithdy mewn lleoliad cymunedol, a fyddai’n dymuno cynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio mewn lleoliadau iechyd meddwl.
Cerddorion a chanddynt brofiad o weithio’n broffesiynol ym maes Iechyd Meddwl neu ddefnyddwyr gwasanaeth a hoffai ddod â’u profiad cerddorol i leoliadau iechyd meddwl.

Bydd y cwrs yn trafod y canlynol:

• Creu, addasu ac arwain gweithgareddau cerddorol priodol ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl.
• Magu hyder wrth weithio gyda phobl fregus neu ofidus.
• Deall terfynau rôl cerddorion cymunedol; am beth ydych chi’n gyfrifol ac am beth nad ydych chi’n gyfrifol, a phryd y mae angen gofyn am gymorth.
• Sut i gynnwys a grymuso pobl mewn grwpiau.
• Cyflwyniad i rai o’r problemau a wynebir gan ddefnyddwyr y gwasanaeth iechyd meddwl.
• Arweinyddiaeth grŵp a datblygiad.
• Cynllunio a gweithio hyblyg.
• Rheoli disgwyliadau mewn grwpiau.
• Cyfathrebu effeithiol ag asiantaethau a sefydliadau.
• Rhoi a derbyn adborth, gan gynnwys myfyrio ar eich ymarfer eich hun.

Dyddiadau:
Caerdydd – Mehefin 10, 11, 17, 24, 25
Caerfyrddin – Gorffenaf 17, 18, 22, 23,24
Rhyl – Medi 9, 10, 16, 23, 24

Mwy o fanylion yn y *ddogfen yma*