Hyfforddiant Meithrin Gallu, Hyfforddi’r Hyfforddwr, Achredu ac Ariannu

Mae Cymdeithas Frenhinol Plant Deillion (RSBC) yn gweithio ar draws Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru (CWVYS), Cyngor Cymreig y Deillion, Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru, Vision Support a Chlybiau Bechgyn a Merched o Cymru.

Access Unlimited yw ein prosiect a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Ein nodau yw:

  • Cydweithio i hyrwyddo cydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywiaeth, o ran mynediad at wasanaethau gwaith ieuenctid yng Nghymru, ac mewn perthynas â’r rôl y gallant ei chwarae wrth fynd ati’n rhagweithiol i herio agweddau ac ymddygiad gwahaniaethol o fewn cymdeithas.
  • Cefnogi a datblygu’r proffesiwn gwaith ieuenctid trwy gwrs hyfforddi tair awr rhyngweithiol, ar-lein, rhad ac am ddim, gydag opsiwn a chyfle i gwblhau modiwl achrededig sy’n dangos eich dealltwriaeth o addasu sesiynau i gynnwys pobl ifanc â nam ar eu golwg.
  • Trawsnewid y dirwedd a rhaeadru’r dysgu hwn trwy ddull ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’ fel bod sefydliadau sy’n dilyn yr hyfforddiant yn gallu rhannu eu dysgu ag eraill ar draws eu rhwydweithiau.
  • Darparu rhywfaint o fuddsoddiad ariannol i sefydliadau er mwyn prynu eitemau hygyrchedd a gwneud addasiadau sy’n sicrhau bod pobl ifanc â nam ar eu golwg yn gallu cymryd rhan yn eu gwasanaethau.

Ein hamcanion yw:

  • 5 sefydliad ieuenctid cenedlaethol (sy’n agored i’r sectorau gwirfoddol a statudol) wedi’u harfogi i raeadru hyfforddiant i 150 o sefydliadau statudol llawr gwlad/lleol, gyda lefel gyffredinol
  • 500+ o staff a gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi i gefnogi
  • 190 o blant a phobl ifanc â nam ar eu golwg trwy eu dysgu a a
  • Cronfa o £12,000 i’w dosbarthu i sefydliadau i wella mynediad i bobl ifanc â nam ar eu golwg.

Yr Hyfforddiant Meithrin Gallu (Datblygu’r Gweithlu).

Mae’r sesiwn tair awr ar gyfer unrhyw un sy’n darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc.
Efallai eich bod yn weithiwr ieuenctid, yn wirfoddolwr, yn berson ifanc neu’n unrhyw un sydd â rôl yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc.
Mae hyn yn cynnwys sefydliadau gwirfoddol a statudol cenedlaethol, eiriolwyr rhanbarthol, clybiau ieuenctid lleol, pob math o weithgareddau rhyngweithiol, sesiynau chwaraeon, grwpiau arbenigol neu unrhyw beth arall sy’n croesawu plant a phobl ifanc i’ch darpariaeth.
Cliciwch yma i cofrestru am yr hyfforddiant

Fel arall, rydym wedi creu fersiwn fyrrach wedi’i recordio sy’n cynnwys y pethau sylfaenol. Os yw hyn yn rhywbeth y mae gennych ddiddordeb ynddo, cofrestrwch yma

Os hoffech fynychu sesiwn hyfforddi yn Gymraeg, cysylltwch ag Arweinydd y Prosiect – Faith Adegboye trwy faith.adegboye@rsbc.org.uk i gadarnhau eich dewis ac argaeledd.


Achrediad Agored Cymru
Mae’r cwrs tair awr wedi’i achredu gan Agored Cymru a’i gefnogi gan Addysg Oedolion Cymru. Mae un credyd ar gael trwy ymgymryd â chymhwyster Lefel Mynediad 3 neu Lefel 1: Sesiynau Addasu i Gynnwys Pobl Ifanc â Nam ar y Golwg.
Rydym yn annog pob hyfforddai i gwblhau’r cymhwyster hwn fel rhan o’ch portffolio o gyflawniadau fel Datblygiad Proffesiynol Parhaus a fydd yn ychwanegu at bwysigrwydd ac yn dangos eich ymrwymiad i Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.
Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud hyn, cysylltwch â faith.adegboye@rsbc.org.uk.

Hyfforddwch yr Hyfforddwr
Bydd y rhai sy’n cwblhau’r sesiwn hyfforddi lawn yn cael y cyfle i’w dalu ymlaen a mynychu’r sesiwn ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’ dilynol. Bydd manylion yn cael eu darparu ar ddiwedd yr hyfforddiant ac yn y cyfamser, gallwch gofrestru yma – Ffurflen Archebu Hyfforddwch yr Hyfforddwr.

Mae’r hyfforddiant hwn hefyd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyllid Cyfarpar ac Addasiadau Hygyrchedd

Bydd sefydliadau sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant hefyd yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol er mwyn dileu rhwystrau i bobl ifanc â nam ar eu golwg fel y gallant ymgysylltu’n llawn â’ch gwasanaethau.

Mae CWVYS yn gyfrifol am reoli dosbarthiad y cyllid i sefydliadau.

Mae cronfa gyffredinol o £12k ar gael i sefydliadau sydd wedi cwblhau’r sesiwn hyfforddi i brynu eitemau sy’n galluogi pobl ifanc â nam ar y golwg i gael mynediad at wasanaethau.

Dylai costau cymwys fod ar gyfer offer ac eitemau sy’n benodol ar gyfer yr unigolyn â nam ar y golwg sy’n dymuno cymryd rhan mewn gweithgareddau a/neu addasiadau sy’n creu amgylchedd mwy diogel i bobl ifanc â nam ar y golwg.
Mae’r ffocws ar ddarparu gwasanaethau yn hytrach na rheoli/gweinyddu. Gall costau gynnwys eitemau fel costau tanwydd ond rhaid cysylltu’r rhain yn uniongyrchol â’r unigolyn(ion) VI sy’n defnyddio gwasanaethau cysylltiedig.
Nid oes uchafswm y gallwch wneud cais amdano, fodd bynnag bydd costau rhesymol ar gyfer eitemau yn cael eu gwirio trwy gyfeiriaduron caffael RSBC a Chyngor y Deillion Cymru. Rhaid cyflwyno tystiolaeth ddigidol o’r eitemau sydd eu hangen a’r costau cysylltiedig gyda’r cais.
Y mudiad ieuenctid fydd yn derbyn yr arian. Rhaid cyflwyno tystiolaeth ddigidol o’r pryniannau o fewn pythefnos i drafod y cyllid dywededig er mwyn sicrhau bod trywydd archwilio clir.

Dylai sefydliadau cymwys ofyn am gais gan Amanda yn CWVYS drwy Amanda@cwvys.org.uk.

I gael yr holl wybodaeth arall am raglen Access Unlimited RSBC, cysylltwch â Faith drwy faith.adegboye@rsbc.org.uk.

Cefnogaeth Pellach

Yn ogystal, mae RNIB yn cynnig grantiau i bobl VI cymwys i brynu offer/meddalwedd technolegol hyd at uchafswm o £500. Edrychwch ar rai awgrymiadau ac arweiniad yma

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Grantiau gan RNIB 

Owen Williams yw Cyfarwyddwr Cyngor Cymru i’r Deillion – y sefydliad ymbarél yng Nghymru. Gallwch weld eu bwletin wythnosol yma a dod o hyd i wasanaethau sy’n lleol i chi yma.