Ein gweledigaeth ar gyfer Penparcau yw:
• Creu cymuned gynhwysol fywiog lle gall pobl deimlo’n ddiogel ac yn falch o fod yn byw neu’n gweithio yn y pentref.

Ein prif nodau yw:
• Galluogi preswylwyr a sefydliadau Penparcau i fanteisio i’r eithaf ar y cyllid a’r adnoddau sydd ar gael i’r ardal
• Dod ag unigolion, grwpiau a sefydliadau ynghyd i bennu anghenion tymor hir Penparcau.
• Bod yn gorff galluogi i ariannu prosiectau penodol yn yr ardal yn uniongyrchol.
• Mae pob un o’r uchod wedi’i danategu gan werthoedd ac egwyddorion Datblygu Cymunedol fel y’u cynhwysir yn y CDNOS ….. y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Datblygu Cymunedol
Rydym yn sefydliad datblygu cymunedol yn y gymuned ar gyfer hwyluso, cynllunio a threfnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn ac ar draws cymuned Penparcau. Mae ein gwaith yn seiliedig ar werthoedd ac egwyddorion datblygu cymunedol y manylir arnynt yn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Datblygu Cymunedol (CDNOS).

Rydym yn ceisio codi proffil y pentref, annog ymgysylltiad cymunedol, datblygu cydlyniant cymunedol, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a gwella cyfleusterau ac amwynderau Penparcau.Rydym yn adeiladu tîm cryf a chynhwysol o wirfoddolwyr cymunedol. Mae gan bob un ohonom sgiliau a thalentau unigol i wneud cyfraniad cadarnhaol, ymuno â ni a helpu gydag amrywiaeth eang o rolau a thasgau, mawr neu fach. Os oes gennych ddiddordeb, galwch heibio neu ffoniwch y swyddfa ar 01970 611099.

Cyfleusterau

Llogi Ystafell
Mae gennym nifer o ystafelloedd ar gael i’w llogi yma yn yr Hwb. Mae pob ystafell yn costio £ 12.50 yr awr ac yn archebadwy am mininwm o ddwy awr ar y tro. Rydym yn hyblyg gyda’r dewis cynllun ar gyfer unrhyw un o’n hystafelloedd, a dyma’r ceisiadau cynllun mwyaf poblogaidd a gawn:

Gellir gweld amodau llogi yma: Amodau Llogi.

Ystafell Zumba
Mae Ystafell Zumba ar gael i’w llogi ar gyfer partïon neu gyfarfodydd. Gall yr ystafell fawr hon gynnwys hyd at 100 o bobl yn sefyll neu 50 yn eistedd. Mae byrddau a chadeiriau ar gael i’w defnyddio yn yr ystafell hon ynghyd â chegin fach gyda sinc, microdon, tegell ac oergell. Gallwn ddarparu cyfleusterau taflunydd yn yr ystafell hon neu gallwch ddod â’ch rhai eich hun.

Ystafell Hyfforddi
Mae’r ystafell hyfforddi ar gael i’w llogi ar gyfer grwpiau bach o hyd at 17 o bobl. Mae gennym gyfleusterau taflunio llawn yn yr ystafell hon ynghyd â bwrdd gwyn.

Ystafell Un i Un
Mae’r ystafell fach hon ar gael ar gyfer cyfarfodydd preifat a gall ddal hyd at 4 o bobl.