Ers 1875 rydym wedi bod yn darparu cyfleoedd i ferched a menywod ifanc yng Nghymru a Lloegr i adeiladu eu hunan-barch, eu lles a’u gwytnwch. Mae ein grwpiau cymdeithasol i ferched yn unig, sy’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr, yn cyfarfod bob wythnos yn ystod y tymor i roi cyfle i bob merch dyfu mewn hyder wrth iddynt archwilio elfennau craidd ein rhaglen; cymuned, creadigrwydd, hunan-werth, sgiliau bywyd, bod yn weithgar a chael hwyl. Mae ffi wythnosol fach i dalu am luniaeth, gweithgareddau a defnydd y neuadd. Mae hyn yn amrywio o 50c- £ 3 yn dibynnu ar gost rhedeg y grŵp.

Mae gwirfoddoli gyda GFS yn ffordd wych o gwrdd â phobl o’r un anian sy’n rhannu angerdd dros rymuso merched a menywod ifanc. Mae ein gwirfoddolwyr yn rhoi cymorth i ni ym mhob maes ar draws y sefydliad. Nid oes angen i chi fod â phrofiad o redeg grwpiau ieuenctid na gweithio gyda phlant. Byddwn yn eich cefnogi chi i ddod yn wirfoddolwr mewn grŵp yn eich ardal neu wrth sefydlu grŵp newydd. Noder oherwydd natur ein gwaith, mae ein rolau wyneb yn wyneb yn gyfyngedig i fenywod yn unig. Mae rolau eraill yn agored i ddynion, fel cadw llyfrau, codi arian, marchnata a gweinyddu.