Mae Brook wedi bod ar flaen y gad o ran darparu cymorth lles ac iechyd rhywiol i bobl ifanc ers dros 50 mlynedd.
Mae ein gwasanaethau mewn cymunedau lleol, ein rhaglenni addysg, ein hyfforddiant i weithwyr proffesiynol a’n gwaith ymgyrchu yn golygu bod pobl ifanc mewn gwell sefyllfa i wneud dewisiadau ffordd o fyw cadarnhaol ac iach.
Mae Brook yn cael ei reoli gan ein Erthyglau Cymdeithasu sy’n nodi ein Hamcanion Elusennol. Mae rhain yn:
“… i hyrwyddo iechyd, yn enwedig iechyd rhywiol pobl ifanc a’r rhai sydd fwyaf agored i salwch rhywiol, trwy ddarparu gwybodaeth, addysg ac allgymorth, cwnsela, gwasanaethau clinigol a meddygol cyfrinachol, cyngor a hyfforddiant proffesiynol.”

Hyfforddiant i bobl ifanc:

• Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant
• Condomau a dulliau atal cenhedlu
• Caniatâd
• Perthnasoedd iach
• Amrywiaeth LHDT
• Diogelwch ar-lein
• Pleser
• Pornograffi
• Dewisiadau beichiogrwydd
• Glasoed
• Hunan-barch
• Rhyw a’r gyfraith
• Rhyw
• Bwlio rhywiol
• Aflonyddu rhywiol
• STIs

Hyfforddiant i weithwyr proffesiynol:

• Darparu Addysg Perthynas a Rhywioldeb (RSE)
• RSE a’r dull ‘ysgol gyfan’
• RSE ar gyfer pobl ifanc ag anableddau dysgu
• Glasoed
• Rhywioldeb a rhyw
• Bwlio homoffobig
• Bwlio rhywiol
• Pornograffi
• Pleser
• Rhyw, pwysau a rhwydweithiau cymdeithasol
• Rheoli digwyddiadau sy’n cynnwys delweddu rhywiol a rhywio gan bobl ifanc
• CEOP Thinkuknow (aros yn ddiogel ar-lein)
• Erthylu; penderfyniadau a chyfyng-gyngor
• Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CSE) a cham-drin plant yn rhywiol (CSA)
• CSE: Cefnogi bechgyn a dynion ifanc
• Gweld arwyddion CSE / A a bygythiadau teuluol ychwanegol (gangiau, Llinellau Sirol, masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern)
• Defnyddio’r Offeryn Golau Traffig Ymddygiad Rhywiol