BOOKINGS ARE NOW CLOSED

The Youth Work Excellence Awards 2023 is an invitation-only event and so please only complete this form if you have received an invitation to attend.

If you need any further information, please contact us on:
youthworkexcellenceawards@cwvys.org.uk

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2023 yn ddigwyddiad gwahoddiad yn unig ac felly llenwch y ffurflen hon dim ond os ydych wedi derbyn gwahoddiad i fynychu.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni ar:
youthworkexcellenceawards@cwvys.org.uk

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Do you have any accessibility requirements? / Os gen chi unrhyw gofynion hygyrchedd?
Please ensure you have read the filming and privacy policy below before submitting your form. / Sicrhewch eich bod wedi darllen y polisi ffilmio a phreifatrwydd isod cyn cyflwyno eich ffurflen.

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD – LLYFRGELL DDELWEDDAU LLYWODRAETH CYMRU

Bydd Llywodraeth Cymru’n creu delweddau a lluniau fideo ohonoch (gwrthrych y data) i hyrwyddo negeseuon polisi Llywodraeth Cymru i’r cyhoedd drwy Gyflwyniadau, y Cyfryngau Cymdeithasol, Cylchlythyron Digidol a Gwefannau. Bydd y delweddau hyn yn gyfystyr â data personol amdanoch (fel a ddiffinnir gan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data) a Llywodraeth Cymru fydd rheolwr y data hynny. Trwy gytuno i fod yn wrthrych y delweddau hyn a chymryd rhan yn y ffilmio rydych yn cydsynio i’ch data personol chi gael eu prosesu yn y ffordd yma.

 1. I ba bwrpas byddwn yn defnyddio eich data personol?

Bydd y delweddau a’r lluniau fideo yn cael eu defnyddio mewn Cyflwyniadau, yn y Cyfryngau Cymdeithasol, mewn Cylchlythyron Digidol ac ar Wefannau i hyrwyddo polisïau a mentrau Llywodraeth Cymru fel rhan o’I swyddogaeth a’i rôl statudol.

Caiff eich manylion cyswllt (enw; cyfeiriad) eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru i gysylltu â chi ynghylch defnyddio’r delweddau neu’r fideo yn y dyfodol os bydd achlysur lle bydd angen eu defnyddio ar gyfer unrhyw gyfrwng arall heblaw’r rhai a nodir yn y ffurflen ganiatâd hon.

 • Am ba hyd byddwn ni’n cadw eich data personol?

Bydd Llywodraeth Cymru’n cadw eich data mewn llyfrgell o ddelweddau a fideo at y dibenion a nodir uchod. Caiff y llyfrgell hon ei hadolygu bob tair blynedd a chaiff unrhyw ddelweddau neu fideo sy’n anaddas i’w ddefnyddio mwyach eu dinistrio, ynghyd â’r manylion cyswllt perthnasol.

 • Eich hawliau chi o ran eich data personol

You have the right:

Mae gennych chi’r hawl:

 • I weld y data personol yr ydym yn eu prosesu amdanoch;
 • I fynnu ein bod yn cywiro unrhyw elfen o’r data hynny;
 • I fynnu ein bod yn dileu’r data personol hyn;
 • I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheoleiddiwr annibynnol er diogelu data

Mae gennych hawl hefyd i dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg, ac atal Llywodraeth Cymru rhag defnyddio eich data personol. Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â: CyfathrebuDigidol@llyw.cymru

Rheolwr Asedau Digidol, yr Is-adran Gyfathrebu, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ.

Cofiwch na fyddwn yn gallu dileu unrhyw ddelwedd neu fideo sydd eisoes wedi’u rhannu mewn cylchlythyron neu ar y cyfryngau cymdeithasol.

I gael rhagor o wybodaeth am y data a gedwir gan Lywodraeth Cymru, am y defnydd a wneir o’r data, neu os dymunwch arddel eich hawliau o dan y GDPR, cysylltwch â:

Y Swyddog Diogelu Data, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ

Ebost: Data.ProtectionOfficer@llyw.cymru

For information on the complaints process, please contact the Information Commissioner’s Office:

I gael gwybodaeth am y broses gwyno, cysylltwch â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow

01625 545 745 or 0303 123 1113

www.ico.org.uk

The General Data Protection Regulation (GDPR)

PRIVACY NOTICE – WELSH GOVERNMENT IMAGE LIBRARY

The Welsh Government will create images and video footage of you (the data subject) for the purposes of promoting Welsh Government policy messages to the public via Presentations, Social Media, Digital Newsletters and Websites. This information will amount to your personal data (as defined by the General Data Protection Regulation) and the Welsh Government will be the controller for it. By agreeing to be the subject of these images and taking part in the filming, you are consenting for your personal data to be processed in this way.

 1. What do we use your personal data for?

The images and video footage will be used in Presentations, Social Media, Digital Newsletters and Websites to promote policy and initiatives undertaken by the Welsh Government as part of our statutory role and function.

Your contact details (name; address) will be used by the Welsh Government to contact you about future use of the images or video footage, should there be an occasion where it needs to be used for any other medium than those set out in this consent form.

 • How long will we keep your personal data?

The Welsh Government will keep your data in an image and film library for use for the purposes identified above.  The contents of this library will be reviewed every three years.  Any images or video footage deemed no longer suitable for use will be removed and destroyed along with the accompanying contact details.

 • Your rights in relation to your personal data

You have the right:

 • To access the personal data we are processing about you;
 • To require us to rectify inaccuracies in that data;
 • To have this personal data erased;
 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

You also have the right to withdraw your consent for the Welsh Government to use your personal data at any time.  You can do this by contacting: DigitalComms@gov.wales

Digital Asset Manager, Communications Division, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ.

Please be aware that we can’t withdraw image and video footage that has already been shared on social media or in newsletters.

For further information about the information which the Welsh Government holds, its use, or if you wish to exercise your rights under GDPR, please see contact:

Data Protection Officer, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ

Email: DataProtectionOfficer@gov.wales

For information on the complaints process, please contact the Information Commissioner’s Office:

Address: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow

Telephone: 01625 545 745 or 0303 123 1113

Website: www.ico.org.uk