FREE Training

Identifying and Talking About Suicide (3.5 hours) is an accredited half day course. It aims to teach skills to people who have pastoral care or responsibility for young people.

The key objectives are
• To consider our attitudes around suicide
• To consider ‘signs’ that may indicate someone is having thoughts of suicide – and how we ask about those
• To understand how to listen to someone talking about suicide – and why that’s important
• To discuss your experiences of supporting people with thoughts of suicide – and the importance of debriefing and self-care

• Training Duration: 3 Hours 30 Minutes
• Maximum number of Participants: 30
• Minimum number of Participants: 8

The usual price of hosting this course is up to £450, but as recent CWVYS members, PAPURUS have offered the session FREE for to up to 25 members of staff from CWVYS members organisations.

Please email helen@cwvys.org.uk to book a place on a first come first served basis.

30th July 2019
10am – 1.30pm
The training will take place in Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff Bay, CF10 5FH.


Hyfforddiant AM DDIM

Mae Adnabod a Siarad am Hunanladdiad (3.5 awr) yn gwrs achrededig hanner diwrnod. Ei nod yw dysgu sgiliau i bobl sydd â gofal bugeiliol neu gyfrifoldeb dros bobl ifanc.

• Yr amcanion allweddol yw
• Ystyried ein hagweddau tuag at hunanladdiad
• I ystyried ‘arwyddion’ a allai ddangos bod rhywun yn meddwl am hunanladdiad – a sut rydym yn gofyn am y rheini
• Deall sut i wrando ar rywun yn siarad am hunanladdiad – a pham mae hynny’n bwysig
• Trafod eich profiadau o gefnogi pobl â meddyliau am hunanladdiad – a phwysigrwydd adrodd yn ôl a hunan-ofal

• Hyd yr hyfforddiant: 3 awr a hanner
• Uchafswm nifer y cyfranogwyr: 25
• Y nifer lleiaf o gyfranogwyr: 8

Pris arferol cynnal y cwrs hwn yw hyd at £450, ond fel aelodau newydd CWVYS, mae PAPURUS wedi cynnig y sesiwn AM DDIM i hyd at 25 aelod o staff o sefydliadau aelodau CWVYS.

Anfonwch e-bost at helen@cwvys.org.uk i archebu lle ar sail y cyntaf i’r felin.

30 Gorffennaf 2019
10yb – 1.30yp
Cynhelir yr hyfforddiant yn Nhŷ’r Baltig, Sgwâr