The Taith Champions 2023 Funding Call is now open.

Taith is inviting applications from organisations with Wales-wide reach and networks and significant experience in engaging the relevant sector to support Taith’s core principles of inclusivity and accessibility. 

Funding is available for 12-month projects that focus on two main areas:  

  • Outreach to identify organisations working with the most disadvantaged and hard to reach, those from underrepresented groups and those with disabilities and/or Additional Learning Needs; 
  • Support for organisations with little or no experience of international exchange. 

We invite applications from organisations in the following sectors:

  • Schools  
  • Youth  
  • Adult Education  

The deadline for applications is 12pm on May 30. For further information please visit: Taith Champions Funding Call 2023 – Taith

Get in touch at enquiries@taith.wales with any questions.

Fersiwn Cymraeg:

Mae’r Alwad Ariannu Pencampwyr Taith 2023 nawr ar agor.

Mae Taith yn gwahodd ceisiadau gan sefydliadau cymwys sydd â chyrhaeddiad a rhwydweithiau ledled Cymru, a phrofiad sylweddol o ymgysylltu â’r sector perthnasol i gefnogi egwyddorion craidd Taith, sef cynwysoldeb a hygyrchedd.

Mae cyllid ar gael ar gyfer prosiectau 12 mis sydd yn ffocysu ar ddau brif faes:

  • Allgymorth i adnabod sefydliadau sy’n gweithio gyda’r rhai mwyaf difreintiedig ac anodd eu cyrraedd, y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a’r rhai ag anableddau a/neu Anghenion Dysgu Ychwanegol;
  • Cefnogaeth uniongyrchol ac wedi’i dargedu i sefydliadau sydd ag ychydig neu ddim profiad blaenorol o gyfnewid rhyngwladol, fel y nodwyd trwy allgymorth, i wneud cais am gyllid Llwybr Taith.

Mae cyllid ar gael ar gyfer sefydliadau yn y sectorau canlynol:

  • Ysgolion
  • Ieuenctid
  • Addysg Oedolion 

Y dyddiad cau ar gyfer anfon cais yw 30 Mai am 12yp. Am ragor o fanylion ewch i: Galwad Ariannu Pencampwyr Taith 2023 – Taith

Cysylltwch ag ymholiadau@taith.cymru os oes gennych unrhyw gwestiynau.