Taith Champion Coordinator

Salary and pension: Band C (Starting at £24,471 pro rata)

Automatic enrolment into our pension scheme and the WCIA will match your contribution up to a maximum of 5% of your gross salary (minimum 4%)

Employment terms: Fixed-Term contract for 12 months. Desired start date September 2023. Open to a secondment option.

Base: Office, hybrid or home-based available

Hours: 3 days per week – flexible working available.

Leave allowance: 36 days pro rata including bank holidays

Closing date: 5pm 5 September 2003

Summary of Role
Taith is a Welsh government funded international learning exchange programme enabling people in Wales to study, train, volunteer and work all over the world, while allowing organisations in Wales to invite international partners and learners to do the same here in Wales. It will create opportunities to broaden horizons, experience new ways of life, and bring back lessons to share with people at home.

Taith Champions will ensure that all Youth sector organisations, local authorities and young people in Wales have access to information and support in order to participate in a wealth of international opportunities funded by Taith.

This is an exciting role to join the dynamic WCIA team and to support the work of the Taith Champions, a consortium partnership with CWVYS. It is an opportunity to support voluntary organisations, local authorities and young people to engage with international exchanges and develop inward and outward mobility opportunities.

The Coordinator will build strong relationships with, and develop relevant resources and training, for organisations and local authorities in Wales and abroad.

The Coordinator will be a pro-active approachable and highly organised individual with excellent understanding of the youth sector within Wales, international exchange, writing grant applications and pitching projects.

Job Pack

Application form

Equal Opportunities Form

Cydgysylltydd Pencampwyr Taith

Cyflog a phensiwn: Yn dechrau ar £24,471 pro rata

Bydd cofrestriad awtomatig i’n cynllun pensiwn a’r WCIA yn cyfateb i’ch cyfraniad hyd at gyfanswm o 5% o’ch cyflog gros (lleiafswm 4%)

Telerau cyflogaeth: Contract cyfnod penodol am 12 mis. Dyddiad dechrau dymunol Medi 2023. Yn agored i opsiwn secondiad.

Lleoliad: Opsiwn i weithio yn y swyddfa, hybrid, a gartref.

Oriau: 3 diwrnod yr wythnos – opsiwn gweithio hyblyg.

Lwfans gwyliau: 36 diwrnod pro rata, yn cynnwys gwyliau banc.

Teithio: Teithio yn achlysurol o amgylch Cymru ar gyfer digwyddiadau partner a hyfforddiant. Pan fydd angen teithio ar gyfer gwaith, telir costau.

Crynodeb o’r swydd
Mae Taith yn rhaglen gyfnewid ryngwladol ar gyfer dysgu a ariennir gan Lywodraeth Cymru er mwyn galluogi pobl yng Nghymru i astudio, hyfforddi, gwirfoddoli a gweithio ledled y byd, tra hefyd yn galluogi sefydliadau yng Nghymru i wahodd partneriaid a dysgwyr rhyngwladol i wneud yr un fath yng Nghymru. Bydd yn creu cyfleoedd i ehangu gorwelion, profi ffyrdd newydd o fywyd, a dychwelyd gyda gwersi i’w rhannu â phobl nôl gartref.

Bydd Hyrwyddwyr Taith yn sicrhau y bydd yr holl sefydliadau Ieuenctid, awdurdodau lleol, a phobl ifanc yng Nghymru yn derbyn mynediad at wybodaeth a chefnogaeth er mwyn cymryd rhan mewn ystod eang o gyfleoedd rhyngwladol a ariannir gan Taith.

Mae hon yn swydd gyffrous gan ymuno â’r tîm WCIA er mwyn cefnogi gwaith yr Hyrwyddwyr Taith, a chonsortiwm partneriaeth gyda CWVYS. Mae’n gyfle i gefnogi sefydliadau gwirfoddol, awdurdodau lleol, a phobl ifanc i ymgysylltu gyda rhaglenni cyfnewid rhyngwladol a datblygu cyfleoedd mewnol ac allanol ar gyfer symudedd.

Bydd y cydlynydd yn meithrin perthynas gref gyda sefydliadau ac awdurdodau lleol yng Nghymru a thramor, wrth ddatblygu adnoddau a hyfforddiant perthnasol.

Bydd y cydlynydd yn unigolyn gweithredol, croesawgar a hynod drefnus ac yn meddu ar ddealltwriaeth ragorol o’r sector ieuenctid yng Nghymru, rhaglenni cyfnewid rhyngwladol, ysgrifennu ceisiadau am grantiau, a chyflwyno prosiectau.

Swyddog Allgymorth Cymunedol: y Gogledd (£26,489 pro rata)

Dros y 18 mis diwethaf, mae partneriaeth o sefydliadau, sef Partneriaeth Deiseb Heddwch y Menywod, wedi bod yn cynllunio Hawlio Heddwch / Prosiect Deiseb Heddwch y Menywod i nodi canmlwyddiant Deiseb Heddwch y Menywod yn 2023-24 a dathlu heddychwragedd Cymru. Caiff allgymorth cymunedol ac ymgysylltu eu hariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Bydd Swyddogion Allgymorth yn ysgogi pobl leol o gymunedau amrywiol i gymryd rhan yn y prosiect ac yn sicrhau bod yr holl gyfranogwyr yn cael profiad cyfoethog a boddhaus.

Dyddiad cau5.00 yn y prynhawn, 29 Awst 2023 (Gobeithiwn gynnal cyfweliadau ar y 7fed neu’r 8fed o Fedi)

Swydd ddisgrifiad / manyleb person

Ffurflen gais

Ffurflen cyfleoedd cyfartal