This is an exciting opportunity to play a major role in taking forward workforce development for youth work in Wales. The Workforce Development Officer (WDO) will be located with the WLGA and work closely with ETS, Welsh Government and other key stakeholders in both voluntary and local authority sectors.

The Interim Youth Work Board (IYWB), in its final report to the Welsh Government ‘Time to deliver for young people in Wales’ (September 2021), identified the need for support and development of the youth work profession, a career structure offering progression, and a workforce development strategy and plan for the youth work sector. The WDO will play a leading role in putting this agenda into action.

You’ll be working with ETS and the Workforce Development Implementation Participation Group on implementing the Workforce Development Pilot Plan, including recruitment and retention issues, what’s available currently for youth workers and youth support workers in training and professional learning, how it is funded, and addressing the gaps.

We’re looking for a qualified youth and community worker with extensive experience in training and professional learning, who understands the youth work sector in Wales, has the proven ability to write and present plans effectively, and to discuss and consult on ideas about developing the workforce.

Closing Date:         Sunday 25 June 2023

Interview Date:      Wednesday 12 July 2023

Fersiwn Cymraeg;

Mae hwn yn gyfle cyffrous i chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatblygu’r gweithlu ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru. Bydd Swyddog Datblygu’r Gweithlu (WDO) yn cael ei leoli gyda CLlLC ac yn gweithio’n agos gyda ETS, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill yn y sectorau gwirfoddol ac awdurdodau lleol.

Nododd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro (IYWB), yn ei adroddiad terfynol i ‘Amser i gyflawni ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru’ (Medi 2021), yr angen am gefnogaeth a datblygiad y proffesiwn gwaith ieuenctid, strwythur gyrfa sy’n cynnig cynnydd, a strategaeth datblygu’r gweithlu a chynllun ar gyfer y sector gwaith ieuenctid. Bydd WDO yn chwarae rhan flaenllaw wrth roi’r agenda hon ar waith.

Byddwch yn gweithio gydag ETS a Grŵp Cyfranogiad Gweithredu ar Ddatblygu’r Gweithlu ar weithredu Cynllun Peilot Datblygu’r Gweithlu, gan gynnwys materion recriwtio a chadw, yr hyn sydd ar gael ar hyn o bryd i weithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid mewn hyfforddiant a dysgu proffesiynol, sut mae’n cael ei ariannu, a mynd i’r afael â’r bylchau.

Rydym yn chwilio am weithiwr ieuenctid a chymuned cymwys sydd â phrofiad helaeth mewn hyfforddiant a dysgu proffesiynol, sy’n deall y sector gwaith ieuenctid yng Nghymru, sydd â’r gallu profedig i ysgrifennu a chyflwyno cynlluniau’n effeithiol, ac i drafod ac ymgynghori ar syniadau am ddatblygu’r gweithlu.  

Dyddiad Cau:                   Dydd Sul 25 Mehefin 2023

Dyddiad y Cyfweliad:     Dydd Mercher 12 Gorffennaf 2023