Diary Marker for Youth Work Managers!

Dates are now available for the Youth Work Leadership and Management Programme. If you are responsible for leading or managing the youth work functions of your organisation, or a substantial part of them, then this course could be for you. It’s an excellent opportunity to enhance skills and confidence to lead youth work services effectively at a time of significant complexity and change in Wales. The programme is co-ordinated by ETS Wales and supported by WLGA, CWVYS, the Wales Principal Youth Officers Group, TAG Cymru (Youth Work training providers at HE and FE level), National Academy for Educational Leadership in Wales.

Here is an overview of the next programme.

Induction [online]: 6 June 12pm

Module 1 Leading modern Youth Work: 13-14 June [Wrexham]

Module 2 Leading and managing the delivery of high-quality Youth Work: 12-13 July [Wrexham]

Module 3 Leading and managing Youth Work across the whole system 13-14 September [Wrexham]

Please note, apart from the induction, modules will be delivered face-to-face, in North Wales.

*The Youth Work Leadership and Management Programme has recently been endorsed by the National Academy for Educational Leadership Wales.

Details of the application process will be publicised in due course but if you would like further information, please contact emma@ec-consultancy.co.uk.

Cymraeg

Dyddiad ar gyfer Dyddiaduron Rheolwyr Gwaith Ieuenctid!

Mae dyddiadau bellach ar gael ar gyfer Rhaglen Arwain a Rheoli Gwaith Ieuenctid. Os ydych yn gyfrifol am arwain neu reoli swyddogaethau gwaith ieuenctid eich sefydliad, neu ran sylweddol ohonynt, yna gallai’r cwrs hwn fod i chi. Mae’n gyfle gwych i wella sgiliau a hyder i arwain gwasanaethau gwaith ieuenctid yn effeithiol ar adeg o gymhlethdod a newid sylweddol yng Nghymru.  Cydlynir y rhaglen gan ETS Cymru a’i chefnogi gan CLlLC, CWVYS, Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru, TAG Cymru (darparwyr hyfforddiant Gwaith Ieuenctid ar lefel AU ac AB) a’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

Dyma drosolwg o’r rhaglen nesaf.

Ymsefydlu [ar-lein]: 6 Mehefin 12pm

Modiwl 1 Arwain Gwaith Ieuenctid modern: 13-14 Mehefin [Wrecsam]

Modiwl 2 Arwain a rheoli’r gwaith o gyflawni Gwaith Ieuenctid o ansawdd uchel: 12-13 Gorffennaf [Wrecsam]

Modiwl 3 Arwain a rheoli Gwaith Ieuenctid ar draws y system gyfan: 13-14 Medi [Wrecsam]

Sylwch, heblaw am yr ymsefydlu, bydd modiwlau’n cael eu cyflwyno wyneb yn wyneb, yng Ngogledd Cymru.

* Cafodd y Rhaglen Arwain a Rheoli Gwaith Ieuenctid ei chymeradwyo’n ddiweddar gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

Bydd manylion y broses ymgeisio yn cael eu cyhoeddi maes o law ond os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch ag emma@ec-consultancy.co.uk.