Belonging, engaging and participating | GOV.WALES

Consultation description

We are consulting on draft guidance to ensure that:

  • it sets out approaches to help practitioners and partners to improve learner engagement and attendance and it is a useful, practical document
  • it outlines the important role of family and community engagement in securing improved engagement and attendance amongst learners
  • it provides an overview of current policies, principles and approaches that should be adopted in improving learner engagement and attendance

Perthyn, ymgysylltu a chyfranogi | LLYW.CYMRU

Disgrifiad o’r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar ganllawiau drafft i sicrhau eu bod:

  • yn amlinellu dulliau gweithredu er mwyn helpu i wella lefelau ymgysylltu a phresenoldeb dysgwyr, ac mae’n ddogfen ddefnyddiol ac ymarferol
  • mae’n amlinellu rôl bwysig ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned wrth wella lefelau ymgysylltu a phresenoldeb ymhlith dysgwyr
  • yn rhoi trosolwg o’r polisïau cyfredol, egwyddorion a dulliau y dylid eu mabwysiadu wrth wella ymgysylltiad a phresenoldeb dysgwyr