26 Jun 2019

Ymunodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, â nifer o sefydliadau gwaith ieuenctid yn y Senedd ddoe ar gyfer digwyddiad arddangos Wythnos Gwaith Ieuenctid,yn dathlu effaith gwaith ieuenctid ledled Cymru ac i gyhoeddi’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid newydd.

Mae’r strategaeth, sy’n seiliedig ar leisiau pobl ifanc ac a ddatblygwyd ar y cyd â phartneriaid allweddol yn y sector gwirfoddol, gwasanaethau statudol, Safonau Hyfforddiant Addysg, Cyngor y Gweithlu Addysg, ac Estyn, yn nodi gweledigaeth ar gyfer dyfodol gwaith ieuenctid yng Nghymru gyda 5 nod allweddol. sicrhau:

1. Mae pobl ifanc yn ffynnu
2. Mae gwaith ieuenctid yn hygyrch ac yn gynhwysol
3. Cefnogir staff gwaith ieuenctid proffesiynol gwirfoddol a thalu drwy gydol eu gyrfaoedd i wella eu harferion.
4. Mae gwaith ieuenctid yn cael ei werthfawrogi a’i ddeall
5. Mae gennym fodel cynaliadwy ar gyfer cyflawni gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Wrth gadarnhau ei hymrwymiad i gyflawni’r amcanion hyn, dywedodd Kirsty Williams:

“Rydw i eisiau i Gymru fod yn wlad lle mae pobl ifanc yn ffynnu, gyda mynediad at gyfleoedd a phrofiadau, yn y Gymraeg a’r Saesneg, sy’n darparu mwynhad ac yn cyfoethogi eu datblygiad personol.”

Dywedodd Rachel Benson, Rheolwr Cydraddoldeb, Cynhwysiant a Rhaglenni Ieuenctid Cymru:

“Mae Ieuenctid Cymru yn falch iawn o fod yn rhan o Wythnos Gwaith Ieuenctid eleni. Mae hwn yn gyfle gwerthfawr i godi proffil gwaith ieuenctid, dathlu ei effaith a dod ynghyd i rannu arfer gorau. Cafodd pobl ifanc o Ieuenctid Cymru a’n sefydliadau sy’n aelodau gyfle i lunio a llywio’r Strategaeth newydd; buont yn siarad am bwysigrwydd gwaith ieuenctid yn hygyrch, yn gynhwysol ac yn darparu mannau diogel i bobl ifanc ddatblygu a ffynnu. Rydym yn croesawu ei gyhoeddiad a’i weledigaeth. ”


Fe ddechreuon ni y diwrnod gyda stondin yn llawn nwyddau i hyrwyddo ein gwaith a gwaith ein haelodau, ond roeddem hefyd wrth ein bodd o gael rhai deunyddiau hyrwyddo o Eurodesk UK gan ein bod yn bartneriaid y DU yn rhwydweithio ac yn gwerthfawrogi’r gwasanaeth y maent yn ei ddarparu. Fe wnaeth Eva o dîm Birmingham hyd yn oed wneud y briodas i ddathlu gyda ni, ac i roi rhai taflenni newydd sbon i ni, yn ddwyieithog fel arfer, sydd bob amser yn cael ei werthfawrogi gan sefydliad sydd wedi’i leoli dros y ffin. Mae’r taflenni yn rhan o’u hail-frandio diweddar, a gallwch archwilio’r olygfa newydd yn fanylach yma: https://www.eurodesk.org.uk/

Ar y diwrnod cawsom glywed gan rai siaradwyr ifanc gwych am eu profiadau gwaith ieuenctid, gan gynnwys staff ifanc mewn nifer o aelodau CWVYS. Siaradodd Sophia o YMCA Abertawe am ei gwaith a’i phrofiadau gyda materion iechyd meddwl a’r Prosiect I Am Whole, ac Egija (hefyd o YMCA Abertawe) soniodd am yr argyfwng hinsawdd a’i thaith ddiweddar i’r Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, a ymddangosodd yn y Porth Ieuenctid Ewrop !

Dangosodd y digwyddiad amrywiaeth ac ansawdd y ddarpariaeth Gwaith Ieuenctid ledled Cymru, ond roedd yn arbennig o dda gweld nifer o aelodau CWVYS yn cael eu cynrychioli. Roedd yn ddigwyddiad a noddwyd gan Llyr Grufydd AC sy’n dal parch mawr at wasanaethau ieuenctid gwirfoddol ac sy’n gefnogwr a hyrwyddwr gwerthfawr ar waith ieuenctid yn y Senedd. Diolch i bawb a drefnodd, a gefnogodd ac a ddaeth i fyny ar y diwrnod, diolch yn arbennig i Rachel o Youth Cymru am ddod â ni i gyd at ein gilydd.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *