Mae gwybodaeth ariannu sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd yn cael ei ddarparu i aelodau CWVYS trwy’r Cylchlythyr FYI CWVYS.

Cynlluniau grant WCVA – Gall ddarganfod cynlluniau grant a gwybodaeth ar wefan y WCVA neu cysylltwch â: llinell gymorth WCVA 0870 607 1666 neu e-bost: help@wcva.org.uk

Mae Erasmus+ yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i fudiadau yn y DU sydd yn ymwneud â gweithgareddau addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon i gael mynediad i gyllid yr UE

Rhoi grantiau Comic Relief

youth wyndham 3Ein nod ydy dod a gwir newid parhaol wrth daclo gwraidd achosion tlodi ac anghyfiawnder cymdeithasol.

Felly, i yrru’r newid yma, rydym yn gwobrwyo grantiau i brosiectau anhygoel ar lawr gwlad sydd yn gweithio i roi hwb i bobl, nid rhodd yn unig. Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod yr holl arian rydym yn gyfrifol amdano yn gwneud gwir newid mor fawr ag sy’n bosib.

Dyna pam rydym yn monitro ac yn gwerthuso’r gwahaniaeth mae ein cyllid yn ei wneud a bob ychydig flynyddoedd, rydym yn adolygu ein strategaeth rhoi-grantiau ac yn ei addasu, i sicrhau ein bod yn hyblyg ac yn ymatebol i’r byd newidiol o’n cwmpas.

Rhoi grantiau Plant Mewn Angen

Mae’r brif raglen grantiau yn agored i elusennau a mudiadau dielw yn gwneud cais am grantiau dros £10,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd. Os ydych chi’n chwilio am unrhyw swm hyd at £10,000 am flwyddyn, gweler Grantiau Bach.
Rydym yn rhoi grantiau i blant a phobl ifanc 18 oed ac iau sydd yn cael profiad o anfantais trwy:

  1. Salwch, trallod, camdriniaeth neu esgeuluso
  2. Unrhyw fath o anabledd
  3. Anawsterau ymddygiad neu seicolegol
  4. Byw mewn tlodi neu sefyllfaoedd o amddifadedd

Rydym yn ariannu mudiadau sydd yn gweithio i frwydro’r anfantais yma ac i wneud gwir wahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc.

Y Gronfa Loteri Fawr

Rydym yn rhoi grantiau o £300 i dros £500,000 i fudiadau sydd yn amrywio o grwpiau bach lleol i elusennau cenedlaethol mawr.

Mae Mudiad Paul Hamlyn yn sefydliad rhoi-grantiau annibynnol.

Ein bwriad ydy helpu pobl i sylweddoli eu potensial a mwynhau ansawdd bywyd gwell, nawr ac yn y dyfodol.

yth tanyard 3Mudiad Garfield Weston

Rydym yn parhau i gefnogi amrywiaeth eang o sefydliadau sydd yn unedig yn eu huchelgais i roi’r cyfleoedd gorau mewn bywyd i bobl ifanc o’r sgowtiaid, clybiau ieuenctid a chlybiau chwaraeon i gynlluniau mentora.

Mae Mudiad Esmée Fairbairn yn bwriadu gwella ansawdd bywyd ledled y DU.

Mae sectorau a llinynnau ariannu yn cynnwys y Celfyddydau, addysg a dysgu, amgylchedd, newid cymdeithasol, bwyd.

GwerthwchiGymru – Porth cyfleoedd tendro llywodraeth Cymru.

Cynllun Grantiau NVYO Llywodraeth Cymru – Bwriad y cynllun yma ydy cynorthwyo cyrff ieuenctid gwirfoddol cenedlaethol, sydd yn hwyluso gwasanaethau ieuenctid i bobl ifanc yng Nghymru, i gynyddu ehangder ac ansawdd cyfleoedd ar gyfer dysgu anffurfiol ar gyfer rhai 11 i 25 oed yng Nghymru.

Grantiau Awdurdod Lleol – Efallai bod arian ar gael gan awdurdodau lleol ar gyfer gwaith ieuenctid a hyfforddiant. Gall ddarganfod rhestr o’r Prif Swyddogion Ieuenctid yma

Y Comisiwn Elusennau – Gallwch ddarganfod cyllidwyr trwy gronfa ddata’r Comisiwn Elusennau. Wrth ddefnyddio’r chwilio uwch ‘Darganfod Elusen’, gallwch ddewis ‘Rhoi Grantiau’ o ‘Sut mae’r Elusen yn gweithredu’.

Guidestar – Cronfa ddata gellir chwilio o Elusennau yn Lloegr a Chymru, yn caniatáu opsiwn o ddewis ‘Rhoddwyr Grantiau’

Cymdeithas Mudiadau Elusennol – Gall ddarganfod Ymddiriedolaethau a Mudiadau sydd yn rhoi grantiau o’r rhestr nad all chwilio ar y dudalen ‘Chwilio am gyllid’.

 

CWVYS Gall aelodau gael gafael ar ystod eang o gyfleoedd cyllido – ewch i Ymuno â CWVYS i weld sut i ddod yn Aelod