off
28 May 2020

Yng Nghronfa Mullany, mae ein cred yn syml: y dylai pob person ifanc gael cyfle i gael mynediad i yrfa yn y sector gwyddor bywyd neu wyddoniaeth waeth beth fo’i gefndir.

Mae ein diffiniad o wyddorau bywyd yn eang, a dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym wedi ymgysylltu â channoedd o bobl ifanc ledled De Cymru, gan eu paru â mentoriaid proffesiynol a darparu cyfleoedd profiad gwaith a sgyrsiau gyrfaoedd yn yr ysgol ac ar-lein.

Mae ein prosiectau wedi’u hanelu at bobl ifanc 13-18 oed sy’n wynebu rhwystrau i ddilyniant mewn ymgais i wella eu rhwydwaith cymorth. Rydym yn targedu pobl ifanc yn benodol nad yw eu rhieni erioed wedi mynychu’r brifysgol; sydd yn y system ofal neu wedi bod yn y system ofal; sy’n derbyn prydau ysgol am ddim; a / neu sy’n byw mewn codau post WIMD penodol.

Mae pob sesiwn fentora yn para 8-10 wythnos, ac ar ôl i fentoriaid gael eu paru â myfyrwyr ar sail diddordebau a rennir, cânt eu tywys trwy gyfres o themâu cymorth sydd wedi’u cynllunio i hyrwyddo trafodaeth ac archwilio eu hopsiynau yn y dyfodol. Yn gyfan gwbl ar-lein, gellir cyrchu ein prosiect e-Fentora Mullany ble bynnag, pryd bynnag ac nid yw’n tynnu pobl ifanc o’r ystafell ddosbarth.

Rydym eisoes wedi gweld effaith sylweddol ar agweddau, dyheadau a hyder ein defnyddwyr gwasanaeth yn ystod Cam I a dechrau Cam II ein prosiectau yn gweithio i ddechrau yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, ac wedi hynny yn ehangu i Merthyr Tudful, RhCT a Phen-y-bont ar Ogwr.

Hyfforddiant:

Cyflwyniad i hyfforddiant e-Fentora Mullany

Hyfforddiant ymgysylltu â myfyrwyr

Cronfa Mullany
Rm 4.09, Llawr 4, Sefydliad y Gwyddorau Bywyd 2
Prifysgol Abertawe
Abertawe
SA2 8PP

Ebost: office@themullanyfund.org
Ffôn: 01792 606124
Facebook: @mullanyfund
Trydar: @themullanyfund
Gwefan: www.themullanyfund.org

About the Author