off
10 Aug 2017

Children in Wales is the national umbrella body for organisations and individuals who work with children, young people and their families in Wales. We are a membership body, and our members are drawn from the voluntary, statutory and professional sectors. We work with and for our members to promote their interests and meet their needs.

Together we:

Contribute to making implementation of the UN Convention on the Rights of the Child a reality in Wales
Fight for sustainable quality services and fair shares for all children and young people
Ensure special attention and treatment for children in need and those who are marginalised
Ensure children and young people have a voice

Children in Wales carries out a number of activities in order to meet these aims. These include:

Organising conferences and seminars
Providing Training
Supporting and developing strong networks
Producing and disseminating information
Representing and consulting with members
Research

Get in touch:

(029) 2034 2434
info@childreninwales.org.uk

Home


Children-in-Wales-Logo-jpeg-for-web

Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluodd yng Nghymru. Ein nod yw hybu buddiannau’r grwpiau hynny a chymryd camau i ddiwallu eu hanghenion. Er mwyn gwneud hyn rydym yn:

Cyfrannu at wireddu Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn yng Nghymru
Ymladd dros wasanaethau cynaliadwy o ansawdd a chyfran deg i bob plentyn a pherson ifanc
Sicrhau sylw arbennig a thriniaeth ar gyfer plant mewn angen a’r rhai sydd ar y cyrion
Sicrhau bod llais gan blant a phobl ifanc
Mae Plant yng Nghymru’n cynnal nifer o weithgareddau er mwyn cyflawni’r nodau hyn. Mae’r rhain yn cynnwys:

Trefnu cynadleddau a seminarau
Darparu Hyfforddiant
Cefnogi a datblygu rhwydweithiau cryf
Cynhyrchu a lledaenu gwybodaeth
Cynrychioli’r aelodau ac ymgynghori â hwy
Ymchwil

Cysylltwch a ni:

(029) 2034 2434
info@childreninwales.org.uk
http://www.plantyngnghymru.org.uk/

About the Author