off
26 Jun 2014

Mae Croes Goch Prydeinig yn helpu pobl mewn argyfwng, pwy bynnag a ble bynnag ydyn nhw.

Rydym yn rhan o rwydwaith gwirfoddol byd-eang, yn ymateb i wrthdaro, trychinebau naturiol ac argyfyngau unigol.
Rydym yn helpu pobl agored i niwed yn y DU a thramor i baratoi ar gyfer argyfyngau yn eu cymunedau eu hunain, eu gwrthsefyll a’u hadfer.

Hyfforddiant a gynigir:

Yn ein tîm addysg gymunedol, rydym yn cynnig dau weithdy gafaelgar sydd wedi’u cynllunio i helpu pobl ifanc i ddysgu sgiliau cymorth cyntaf ac archwilio stigma a allai effeithio ar ffoaduriaid, ceiswyr lloches ac ymfudwyr.

Cymorth Cyntaf
Gan ddefnyddio senarios sy’n briodol i’w hoedran, rydym yn adeiladu hyder a pharodrwydd pobl ifanc i helpu mewn argyfwng cymorth cyntaf, gan gynnwys y rhai sy’n gysylltiedig â throsedd cyllyll neu ddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Bydd pobl ifanc yn dysgu sgiliau cymorth cyntaf fel ymatebol ac anadlu, ymatebol a pheidio ag anadlu, gwaedu ac anafiadau i’r pen. Mae ein gweithdai cymorth cyntaf wedi’u teilwra’n helpu pobl ifanc i asesu a rheoli risgiau a gwneud penderfyniadau gwybodus. Bydd y grŵp yn edrych ar rinweddau cynorthwyydd a sut i reoli a chefnogi eraill.

Ymddygiad gwarthus
Yn helpu pobl ifanc i archwilio termau fel ffoaduriaid, ceiswyr lloches ac ymfudwyr. Bydd y gweithdy’n helpu i ddatblygu dealltwriaeth ynghylch pam y gallai fod yn rhaid i rywun ffoi o’u cartref a helpu pobl ifanc i ddangos empathi â phobl sy’n cyrraedd lle newydd. Bydd y grŵp hefyd yn dadansoddi ac yn trafod effeithiau niweidiol ymddygiad gwarthnodi.

I archebu sesiwn gyda thîm canolfan gymorth bwrpasol, cysylltwch â:

youtheducation@redcross.org.uk
adulteducation@redcross.org.uk

Groes Goch Prydeinig
9 Village Way
Tongwynlais
Cardiff
CF15 7NE

E-bost: DBeech@redcross.org.uk
Ffôn: 0344 412 2734
Twitter: @RedCrossWales
Gwefan: www.redcross.org.uk

About the Author