Her Cymru
Challenge Wales

Challenge Wales is a 72-foot sail-training vessel for young people aged 12-25 years. Helping young people learn life skills such as team building, communication, respect for others, responsibility and self-esteem. Challenge Wales is perfect for giving them a challenge and helping them broaden their horizons. Based in Wales, Challenge Wales is ideal for groups of up to 10 young people and two group leaders. Trips can be from a few hours to a day or two or longer anf tailored specifically to the groups objectives. No sailing experience is necessary to take part. Challenge Wales operates a Bursary Fund which may enable young people aged 12-25 years (whether as a group or as an individual) to tap into funding to contribute to their voyage costs. The Bursary Fund is subject to availability and eligibility at the time and can be used for matching-funding in some cases. Challenge Wales 20 Glebe St Penarth CF64 1EE 029 2070 4657 reservations@challengewales.org @ChallengeWales www.challengewales.org Mae Her Cymru yn llong hyfforddi hwylio 72 troedfedd i bobl ifanc rhwng 12-25 oed. Yn helpu pobl ifanc i ddysgu sgiliau bywyd fel adeiladu tîm, cyfathrebu, parch i eraill, cyfrifoldeb a hunan-barch. Mae Her Cymru yn berffaith i roi her iddynt a’u helpu i ehangu eu gorwelion. Wedi sefydlu yng Nghymru, mae Her Cymru yn berffaith i grwpiau o hyd at 10 o bobl ifanc a dau arweinydd grŵp. Gall tripiau fod o ychydig oriau i ddiwrnod neu ddau neu hirach ac wedi’i deilwro yn arbennig i amcanion y grŵp. Nid oes angen profiad o hwylio i gymryd rhan. Mae Her Cymru yn gweithredu Cronfa Bwrsari sydd yn galluogi pobl ifanc 12-25 oed (bod hyn fel grŵp neu unigolyn) i ddarganfod cyllid i gyfrannu tuag at gostau’r fordaith. Mae’r Gronfa Bwrsari yn dibynnu ar argaeledd a chymhwyster ar yr adeg a gall ei ddefnyddio ar gyfer arian cyfatebol mewn rhai achosion.     Cyfeiriad: Heol Curran Caerdydd CF10 5 NB Manylion Cyswllt: Vicky Williams 02920220 266 reservations@challengewales.org Twitter: @ChallengeWales

Plant yng Nghymru
Children-in-Wales-Logo-jpeg-for-web

Children in Wales is the national umbrella body for organisations and individuals who work with children, young people and their families in Wales. We are a membership body, and our members are drawn from the voluntary, statutory and professional sectors. We work with and for our members to promote their interests and meet their needs. Together we: Contribute to making implementation of the UN Convention on the Rights of the Child a reality in Wales Fight for sustainable quality services and fair shares for all children and young people Ensure special attention and treatment for children in need and those who are marginalised Ensure children and young people have a voice Children in Wales carries out a number of activities in order to meet these aims. These include: Organising conferences and seminars Providing Training Supporting and developing strong networks Producing and disseminating information Representing and consulting with members Research Get in touch: (029) 2034 2434 info@childreninwales.org.uk Home Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluodd yng Nghymru. Ein nod yw hybu buddiannau’r grwpiau hynny a chymryd camau i ddiwallu eu hanghenion. Er mwyn gwneud hyn rydym yn: Cyfrannu at wireddu Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn yng Nghymru Ymladd dros wasanaethau cynaliadwy o ansawdd a chyfran deg i bob plentyn a pherson ifanc Sicrhau sylw arbennig a thriniaeth ar gyfer plant mewn angen a’r rhai sydd ar y cyrion Sicrhau bod llais gan blant a phobl ifanc Mae Plant yng Nghymru’n cynnal nifer o weithgareddau er mwyn cyflawni’r nodau hyn. Mae’r rhain yn cynnwys: Trefnu cynadleddau a seminarau Darparu Hyfforddiant Cefnogi a datblygu rhwydweithiau cryf Cynhyrchu a lledaenu gwybodaeth Cynrychioli’r aelodau ac ymgynghori â hwy Ymchwil Cysylltwch a ni: (029) 2034 2434 info@childreninwales.org.uk http://www.plantyngnghymru.org.uk/

Cerdd Gymunedol Cymru
Community Music Wales

Community Music Wales (CMW) is a registered charity and company limited by guarantee, which was incorporated in 1990. CMW is an organisation that works nationally. Its primary aim is to contribute to the empowerment of disadvantaged groups and individuals by enabling them to participate in creativity and learning through participation in music making. CMW provides a wide range of music activity, including workshops, training and mentoring to communities across Wales. We have a reputation for excellence and currently operate with eight members of staff and around eighty community music tutors and mentors. It has offices in Cardiff and Caernarfon and provides a fully bilingual programme of work. Our delivery of grass roots activity centers on participatory music workshops providing opportunities for creative music making to those who live in disadvantaged communities and have little or no access to the arts. The majority of our projects target people who are disadvantaged or suffer from social exclusion and aim to improve self-confidence, motivation and self-esteem. CMW’s work is often client led, and engages with groups with specific needs including disabled people, homeless people, those with drug or alcohol problems and young offenders. We are one of the few established Accreditation centres within community music and regularly write new units which form part of the national framework. CMW’s greatest achievement is the way it continually develops new work – always innovative, always responding to the changing needs of Wales. Address: Unit 8 24 Norbury Road Fairwater Cardiff CF5 3AU Contact details: Tel: 02920 838 060 Email: admin@communitymusicwales.org.uk http://communitymusicwales.co.uk Twitter: @CMW_CGS CGC ydy elusen cerddoriaeth arweiniol Cymru. Rydym yn credu dylai pawb gael mynediad i gerddoriaeth. Mae cerddoriaeth yn gallu bod yn addysgiadol ac yn rhoi grym, ond dylai ei fwynhau bob tro. Mae creu cerddoriaeth greadigol yn ganolog i CGC a’i amcanion. Mae CGC yn darparu tiwtoriaid cymunedol hyfforddedig a phrofiadol, offer, cyngor a chefnogaeth i roi cyfle i bobl ysgrifennu, chwarae, recordio a pherfformio cerddoriaeth eu hunain.   Cyfeiriad: Uned 8 24 Heol Norbury Y Tyllgoed Caerdydd CF5 3AU Manylion Cyswllt: Sarah Smith 02920 838 060 admin@communitymusicwales.org.uk Twitter: @CMW_CGS  

Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân
CCYP logo

Situated in the centre of Cwmbran town, Cwmbran Centre for young People (CCYP) is accessible for all young people in the local area and cater for any young person from any social or economic background. The centre also provides a resource base for groups working with young people that include Youth Offending Services, Social Services, Torfaen Training and other training providers, local schools and other community and voluntary services that support young people. We are also able to provide a wide range of courses through ASDAN and Agored Cymru plus qualifications in Essential Skills Wales. The centre also has a number of sustainable social enterprise projects, Butterflies crèche which provides childcare for children between the ages of 3 months and 5 years and caters for young single parents. We also provide lunch clubs which are located within the local community and provide lunches to senior citizens and a kitchen which provides affordable meals for young people and a male football team. CCYP Glyndwr Rd Cwmbran NP44 1QS 01633 875851 ceri.ormond@ccyp.org.uk @CCYP_Info @Ceri_CCYP www.facebook.com/pages/Cwmbran-Centre-for-Young-People/153732427946   Wedi’i leoli yng nghanol tref Cwmbrân rydym yn agored i holl bobl ifanc yn yr ardal leol ac yn darparu gwasanaeth i unrhyw berson ifanc o unrhyw gefndir cymdeithasol neu economaidd. Mae’r ganolfan hefyd yn fan adnodd i grwpiau sydd yn gweithio â phobl ifanc gan gynnwys Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid, Gwasanaethau Cymdeithasol, Hyfforddiant Torfaen a darparwyr hyfforddiant eraill, siopau lleol a gwasanaethau cymdeithasol a gwirfoddol eraill sydd yn cefnogi pobl ifanc. Fel canolfan, rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau hamddenol, addysgiadol a chymdeithasol sydd yn gallu darparu ar gyfer holl bobl ifanc. Rydym yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth gan gynnwys cynghori a mentora ar gyfer holl bobl ifanc gyda phroblemau sydd yn gallu poeni nhw yn bersonol. Un o’r prif amcanion ydy cynnig amrywiaeth eang o hyfforddiant sydd yn cynnwys prentisiaethau mewn Gwaith Ieuenctid a chyrsiau galwedigaethol fel gwaith Chwarae, Gwaith Ieuenctid a Gweinyddiaeth Busnes. Rydym hefyd yn gallu darparu amrywiaeth eang o gyrsiau drwy ASDAN ac Agored Cymru yn ogystal â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru. Mae’r gan y ganolfan hefyd nifer o brosiectau mentrau cymdeithasol cynaliadwy, meithrinfa Butterflies sydd yn darparu gofal plant o 3 mis i 5 oed ac yn darparu i rieni ifanc sengl. Rydym hefyd yn darparu clybiau cinio yn y gymuned leol ac yn darparu cinio i’r henoed a chegin sydd yn darparu prydau fforddiadwy i bobl ifanc a thîm pêl droed gwrywaidd.

Dyfodol Powys Futures
dpf

Am Ddyfodol Powys EIN DATGANIAD O GENHADAETH “Gwella datblygiad ac addysg plant a phobl ifanc ym Mhowys trwy ddarparu gwasanaethau i ddiwallu eu hanghenion, yn enwedig, trwy ddarparu cyfleusterau iddynt dderbyn gofal, hamdden a datblygiad yn ddyddiol, a hefyd drwy ddarparu hyfforddiant, arweiniad a gwybodaeth iddyn nhw, eu teuluoedd a’r sawl sy’n gweithio gyda nhw.” EIN NODAU YW: • Darparu gwasanaethau uchel eu safon sy’n arwain at ganlyniadau gwell i blant, pobl ifanc a theuluoedd ym Mhowys; • Gweithio’n agos ac mewn partneriaeth gydag asiantaethau gwirfoddol a statudol eraill i sicrhau’r defnydd gorau posib o adnoddau i ddiwallu anghenion ac i lunio strategaeth; • Creu a sicrhau fod Dyfodol Powys yn fudiad effeithiol er mwyn cyflenwi gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd ym Mhowys. EIN HAMCANION YW: • Cefnogi teuluoedd trwy ddarparu gwybodaeth ac arweiniad iddynt fesul un, neu mewn sefyllfa grŵp; • Gofalu am eu plant – trwy gefnogaeth mewn crèche, grwpiau chwarae neu i’w cefnogi i gael mynediad at ofal plant; • Darparu hyfforddiant i deuluoedd i’w galluogi i wella datblygiad ac addysg eu plant, trwy er enghraifft, cefnogaeth i rieni, meithrin hyder a sgiliau bywyd; • Darparu cefnogaeth a gwybodaeth i’r sawl sy’n gweithio gyda theuluoedd, trwy er enghraifft, nosweithiau i roi cefnogaeth ar bynciau penodol neu drwy hyfforddiant penodol; • Cefnogi teuluoedd i gael mynediad at hyfforddiant, er enghraifft mynediad at gyrsiau coleg neu hyfforddiant mwy anffurfiol; • Darparu cefnogaeth drwy crèche i asiantaethau eraill sy’n gweithio gyda theuluoedd. Cysylltu â ni The Dance Centre, Arlais Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5HE Tel/Ffon 01597 825236 Email/Ebost info@dpfutures.org.uk Welcome to Dyfodol Powys Futures / Croeso i Ddyfodol Powys

Arts Development UK
RawFfest

Arts Development UK is a professional association, with a membership drawn from local authorities and those working in the creative industries sector in England and Wales. We are a Charitable Company, limited by guarantee with Charity Registration No 1146670 and Company Registration Number 07983980. Membership is open to all in the arts and cultural sectors. Our objective is twofold: To offer practical advice, networking and support to the profession, and To advocate for the important contribution that the arts and creative industries make to today’s crosscutting agendas, such as social inclusion. We are a registered charity and operate as a membership organisation with over 400 organisations and individuals in membership last year, including 265 local authority corporate members (representing about 85% of all authorities in England and Wales with an arts service). Our Vision & Mission Our aim is the universal provision of high quality, effective local arts services that meet and reflect local needs and issues. We are: Creative and Collaborative Forward thinking and flexible, and Professional and passionate Arts Development UK’s vision is to ensure that the arts thrive in all our communities, meeting local needs, challenges and ambitions. Our mission is to equip our members to make this happen. We are committed to supporting multicultural arts in all of its aspects, in developing participation opportunity and access to the arts for all, irrespective of ethnicity, sexual orientation, gender, economic background and ability, and we are equally committed to building new audiences, engaging all communities in an attempt to break down barriers and to promote respect and understanding. We welcome membership from all authorities and those working in the creative and cultural industries sector. We can draw on expertise covering all aspects of the arts & creative industries in local government. In Wales this takes the shape of RawFfest which: promotes and supports artswork from young artists and performers aged 14-25 years. is anchored at an arts venue with satellite locations in urban environments and reaches out to rural areas. increases participation in the arts for young people who are in the driving seat throughout. This includes representation on the steering group, curating the festival, working as apprentices, and being trained as volunteers. offers a programme over 4 days (Thursday to Sunday) in the middle of August. explores opportunities for skills exchange and social interaction. The festival is a vehicle to train young people in arts practice and in order to have an in-depth immersive experience, all participants should be accommodated close-by. is sustainable, accessible and affordable to young people in Wales. The festival is bilingual and we are committed to making this festival as inclusive as possible and actively seek diversity in all its aspects. Contact us: Arts Development UK Oak Villa off Amman Rd Lower Bryamman Ammanford Wales SA18 1SN Or talk to Pete Bryan, Administrator via: Tel: 01269 824728 email: artsdevUK@aol.com http://artsdevelopmentuk.org/ for RawFest contact Ruth Garnault ruth@rawffest.wales http://www.rawffest.wales/

BAD Bikes
bad bikes logo

BAD bikes initially started in 2004, by community members as an organisation that would introduce young people to the benefits of cycling. The idea was for young people to develop and maintain tracks within the Ogmore Valley. Learn riding and maintenance skills and generally develop a positive attitude to their Health and environment. They employed a Youth worker to develop the organisation and links with the local community, however by 2005 issues relating to young people overtook the project and BAD bikes youth project was born. BAD stands for Blackmill And District. By 2014 BAD bikes registered as a charity. Our purpose is to help children and young people achieve regardless of the barriers they may face. Based in the community, we initially engage children at a young age in order to build trust, needs and address issues. We aim to enable them to develop their skills and confidence so that they can access opportunities available and make positive life choices. We want to broaden young people’s horizons and expose them to new experiences in order to encourage their aspirations, independence and resilience. We do this through outreach and detached work, group work and 1:1 support for those in need. We plan a variety of activities, both leisure and learning based, with our children and young people so that they have ownership over their own development. We aim to “break the cycle” of dependence on benefits, poverty, unemployment and ill-health, both physical and mental. We envisage that work and intervention methods used today will ensure a better and positive future for our young people and give them the confidence to aspire. Andy McKay andrewmckay2@sky.com Project Coordinator BAD Bikes Charity No: 1156773

Dyfed and Glamorgan Army Cadet Force
army cadets logo

Dyfed and Glamorgan Army Cadet Force: For action and adventure, fun and friendship, the Army Cadet Force is hard to beat. With 41,000 cadets (aged 12-18) and 9,500 adults in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country’s largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. Many young people are missing out on the challenges and adventures that could transform their lives but joining the Army Cadets can change that. We welcome boys and girls (aged over 12 and in at least year eight at school) of all abilities and backgrounds. When they join us we encourage them to learn more, do more and try more. We inspire them to aim high and pursue their goals, no matter what they aim to do in life. Some of our activities have a military theme, others have more of a community focus but they all inspire young people to challenge their limits, become more independent, confident and able to step up to any challenge. With 6 Companies, 1 Squadron and 60 Detachments Dyfed and Glamorgan Army Cadet Force has the largest land mass of any Cadet Force in the United Kingdom. Dyfed and Glamorgan Army Cadet Force is an Amalgamation of Dyfed ACF, including: Royal Welsh Company (Carmarthenshire) E Squadron The Queens Dragoon Guards (Pembrokeshire) Welsh Guards Company (Ceredigion) with the 5th Cadet Battalion (Glamorgan) A Company (Cardiff and Barry) B (Rorke’s Drift) Company (Swansea & Neath) C Company (Bridgend & Pontypridd) D Company ( Merthyr & Rhondda) TA Centre W Plas Rd, Bridgend Glamorgan CF31 1YQ 01656 657593 wa-dg-ceo@rfca.org.uk @ArmyCadetsUK www.armycadets.com/county/dyfed-and-glamorgan-acf

FERNHILL YOUTH PROJECT
Fernhill Youth Project Logo

Fernhill Youth Project started by the young people of Fernhill, the project provides a safe, warm place where young people can socialise, have fun, try new activities, learn new skills, help create trust and respect for each other and their community. As a peer led youth project we offer a variety of opportunities enabling young people to grow in confidence, increase in self-esteem helping them to feel valued and motivated. Young people are able to participate in practical and physical activities that they would not be able to experience otherwise. The project is open 5 days a week and 4 evenings from 10.00 am. We are open in the day supporting young people with computer access, employability skills, job search, cv writing, homework, college work, volunteering, work placement/experience, Agored Cymru qualifications, personal support and any other advice, guidance and signposting required. We manage a 20’ x 60’ Polytunnel where young people have the opportunity to learn horticulture skills in growing fruit, flowers and vegetables from seed then selling to the local community at low cost. Young people are able to participate in various activities including cooking, computers, Xbox, Wii, games, arts and crafts, hair, beauty, outdoor sports, activity trips and residentials. Fernhill Youth Project 8 The Shop Fernhill Mountain Ash Mid Glamorgan CF45 3EE 01443 476487 bevmorganfernhill@btconnect.com @Fyp14Youth www.facebook.com/fernhill.youthproject?fref=ts

Maerdy Youth
logo@2x

Maerdy Youth Forum was established in January 2015 and meets at and is managed by Canolfan Maerdy in Tairgwaith. However, it is an independently constituted group and has over 150 registered members aged between 11 and 18. The forum meets weekly on Wednesday evenings between 6.30 and 9pm, Thursday evenings between 5.30 and 8pm and Saturday mornings. As well as coming together to discuss and ‘have a voice’ on various matters affecting them, the group also enjoy lots of fun activities, including playing table-top games – eg table-tennis, pool, table-top football along with cooking, arts and crafts sessions. They also have a tuck shop, and in the lighter evenings, use is made of the outside space by helping maintain Canolfan Maerdy’s community garden, having barbecues and playing various ball games. The forum also benefit’s from participating in YMCA Swansea’s ‘Identity Project’ who funded a residential trip to an activity centre in Brecon and who visit from time to time and run music workshops with members. Similarly, we work with Whitehead Ross who also provide residential activities, Neath Port Talbot County Council’s PASS team who help to provide sporting activities, Y Banwen who are helping us to promote young volunteering in the community, University of Wales Trinity St David who provide students to gain youth work experience with us and a myriad of other organisations who come along and give talks, demonstrations and provide advice. Email: admin@canolfanmaerdy.co.uk New Road, Tairgwaith, Ammanford, SA18 1UP 01269 826893 http://www.canolfanmaerdy.co.uk/

Media Academy Cardiff
Media Academy

Media Academy Cardiff was established in 2010 and now works with approximately 1500 children and young people every year. MAC is now delivers its services across 7 sites South Wales. Our primary areas of work include: Alternative Education (MouSE Programme) Pre-16 students have a range of music, Djing, video, graphics, animation and photography Agoreds they can study. In addition, all students have essential skills sessions to develop and enhance literacy and numeracy. We use specialist equipment and software to help Young People achieve professional looking and sounding results whilst gaining useful creative, problem-solving, socialisation, academic skills and qualifications up to Level 2 Agored, BTEC and ESW. Post 16 – NEET Provision We run a post-16 BTEC Level2 in Creative Digital Media Production that aims to help NEET young people achieve qualifications, high-quality media work and a positive progression into full-time education, training or employment. Criminal Justice This comprises of a Restorative Justice victim focussed team and award winning Triage for 1017 and 1825. Its main focus is to work with children and young people to stop them obtaining a criminal record and to lower the rate of youth re-offending in South Wales. Arts for All MAC believes that the arts should be accessible for everybody. We deliver a variety of arts activities including music, drama and singing, free of charge for young people in Cardiff and the Vale. Arts for All also includes Switch Talent Agency which works with production companies across South East Wales and acts as a skills based training for young people. Media Academy Cardiff is striving to be the first fully restorative organisation operating in Wales. Arts for All Coordinator / Switch Talent Agency Manager Media Academy Cardiff 1 Anchor Industrial Estate Cardiff CF10 5FF @MACardiff rebekah@mediaacademycardiff.org www.mediaacademycardiff.org

Newport Mind Changing Minds Project
Changing Minds Logo

Newport Mind Changing Minds Project The Changing Minds project based at Newport Mind helps support young people aged 14-25 who are suffering with mental health difficulties in Newport, Monmouthshire, Blaenau Gwent, Caerphilly and Torfaen. The project offers: 1:1 Transition Support:The Changing Minds Project offers 1:1 transition support to those experiencing mental health difficulties and are undergoing a period of transition. We recognise that any transition in a young person’s life can be stressful and can heighten an already existing mental health condition or predisposition. The work focuses around helping the individual develop resilience, coping strategies and maintaining positive mental health during their transition. Self Management Courses: Working in a group environment can help young people develop their social networks and build stronger relationships. We offer young people the opportunity to attend our self management courses to help them build protective factors and give them the skills to manage their mental health. Peer Support: Young people consistently tell us that they find it easier to talk to young people their own age and the benefits of peer support are well known in many sectors. Peer Support Volunteers are able to offer other young people support using their own lived experience of mental health and their considerable training. Volunteering: The Changing Minds Project truly works within the spirit of participation and hopes that through volunteering young people can expand their skills, relationships and horizons! We have volunteering opportunities for young people who have an understanding or experience of mental health to join us as Peer Support Volunteers and/or as part of our Young Person’s Expert Panel. For more information on the Changing Minds Project you can consult this leaflet: Changing-Minds-Leaflet 2016 For those interested in volunteering, details can be found on this poster: A4-volunteering-poster 2016.

North Wales Wildlife Trust
North Wales Wildlife Trust LOGO(1)

Who are we? We are the only local organisation dedicated to conserving all habitats and species across North Wales for the enjoyment of people and the benefit of wildlife. Founded in 1963, we have grown into an important voice for wildlife, and for local people who care about the future of their natural environment. With over 4,000 members in North Wales, and working with 46 other Wildlife Trusts, we are part of the largest UK voluntary organisation dedicated to conserving the full range of the UK’s habitats and species, whether in the countryside, towns or at sea. We care for over 720 hectares of land in 35 of the 2,200 UK Wildlife Trust nature reserves; we stand up for wildlife; we inspire people about the natural world and we encourage them to take action for their local wildlife. We employ around 18 staff who work with a fantastic team of over 250 volunteers, and none of this would be possible without the support of our members, local branches, business Wildlife Partners, and funders. What do we do? We are working for a future where North Wales is rich in wildlife and enjoyed by all. We aim to restore biodiversity and engage people with their environment. To achieve this we will: stand up for wildlife and the environment create and enhance wildlife havens inspire people about the natural world encourage individual action for wildlife and the environment We will do this through: Living Landscapes: to work in partnership to develop landscape scale schemes where wildlife and people thrive Living Seas: to secure healthy marine habitats that are not suffering over-exploitation, pollution and degradation Inspiring People: to understand, enjoy and value the natural world. Action: to encourage individual action for wildlife and the environment Our Aim Our aim is to work towards re-creating functionally connected ecosystems on a broad scale, both in the countryside and under sea, in order to increase their resilience to climate change and other threats to wildlife. This will be achieved through engagement with people at every level, so they can share our vision. Contact Us: Head Office 376 High Street Bangor Gwynedd LL57 1YE Phone: 01248 351541 Email: nwwt@wildlifetrustswales.org Website: http://www.northwaleswildlifetrust.org.uk/ Facebook: https://www.facebook.com/northwaleswildlifetrust Twitter: https://twitter.com/North_Wales_WT

NYAS Cymru
NYAS logo-2

NYAS Cymru works on the following; Advocacy We provide confidential advocacy representation to vulnerable children and young people across Wales on behalf of local authorities. Peer Advocacy Services NYAS Cymru runs a peer-led advocacy service which helps young people supports other young people in our work. Peer advocates have received training and have obtained a qualification to ensure they are suitable for the role. Independent Visiting We provide an Independent Visiting Service to children and young people with limited contact with their families. Working Together For Children NYAS is an approved provider of Cafcass Cymru to deliver their separated parents program “Working Together For Children” (WT4C) in North Wales. Participation and Consultation Young people have the opportunity to get involved in local groups to promote their views, wishes and feelings in local policy and help develop our work in Wales. The Young People’s Advisory Group supports our strategic aims and objectives. Training NYAS is an accredited assessment centre for City & Guilds and OCN to deliver training. We offer training packages for the public, voluntary and statutory sector. NYAS Cymru trains candidates on the National Advocacy Qualification. NYAS Cymru is also a lead agency of the Cywaith management consortium of MEIC – the 24 hour advocacy, information and advice helpline for children and young people in Wales. To find out more information about MEIC go to www.meiccymru.org 89-90 High Street Pontmorlais Merthyr Tydfil CF47 8UH help@nyas.net or call us on 0808 808 1001 www.main@nyas.net @NYASservices https://www.nyas.net/nyas-cymru

Police Youth Volunteers
Police-Youth-Volunteer-text-image

Groups from Cardiff, Bridgend, Merthyr Tydfil and Neath swore the oath in front of Police and Crime Commissioner Alun Michael and South Wales Police Assistant Chief Constable Jon Stratford. The programme is open to people aged between 13 and 18 years, including anyone with physical and mobility impairment and from young people who may have previously been caught up in the criminal justice system. Being a Police Youth Volunteer is an opportunity for all young people not just those who want to join the police. The aim of the programme is to capture the enthusiasm and energy of young people and channel it into community based projects while at the same time fostering relationships with police and developing a sense of good citizenship and leadership. The Chief Constable and the Police and Crime Commissioner of South Wales Police recognise that young volunteers have the potential to make a distinctive contribution to both enhancing community cohesion and preventing offending and re-offending. Police & Crime Commissioner Alun Michael said: “I have strongly supported this initiative by South Wales Police to engage with young people and offer them a structured opportunity to serve the community as volunteers and to develop their own skills and abilities. “The opportunities to these young people will include First Aid training through St John and the chance to achieve through the Duke of Edinburgh’s Award – qualifications that often make the difference when seeking a job.” Assistant Chief Constable Jon Stratford: “We recognise the value that volunteers bring and that by involving volunteers in a wider range of activities means that we can better represent and support he communities that we serve. In developing cohesive volunteering, our communities will be confident that we are listening, responding and supporting their needs.” If you live in South Wales and would like to find out more about the programme please email Jason.Rees@south-wales.pnn.police.uk http://www.south-wales.police.uk/en/join-us/police-youth-volunteer-assistant-hub-volunteer/

Red Cafe Project
red cafe logo

Red Cafe is a youth project in Mumbles, Swansea for young people aged 11-18 and it lives in the big red building opposite Southlend Park, just past Patrick’s. Red Cafe is a project of Linden Church Trust. Red Cafe is a meeting place in the community encouraging inclusion volunteering, holistic learning, sustainable living, development, fairtrade, respect, healthy and strong communities. A place where everyone is valued. Because we can do more together. Our mission is to bring people together and help build relationships. It’s strightforward grass roots stuff really. We love the fact that one of Swansea’s goals is to be a city where everyone matters because that’s just what we think too. Every person is important! Maybe one of the words best sums up what Red Cafe is all about is Shalom. It’s one we’ve borrowed from Hebrew culture and it’s pretty difficult to translate into english in less than a paragraph! The nearest we can get are words like wholeness and completeness. It’s about well being. And not just on the outside – although that’s obviously important – but on the inside too, in hearts and spirts. It’s about peace, health, safety, soundness and harmony. We like the idea of possibility and we are excited by what is yet to be! inspired by faith and energised by hope we believe that Red Cafe can be a place of discovery, development and shalom. Red Cafe 644-646 Mumbles Road Swansea SA3 4EA 01792 362122 info@redcafe.org.uk @redcafemumbles http://www.redcafe.org.uk/

ScoutsCymru
New Scouts logo 2015 RGB-Colour version

ScoutsCymru are part of the UK’s biggest mixed youth organisation, The Scouts. We change lives by offering 6- to 25-year-olds fun and challenging activities, unique experiences, everyday adventure and the chance to help others so that we make a positive impact in communities. ScoutsCymru helps children and young adults reach their full potential. Scouts develop skills including teamwork, time management, leadership, initiative, planning, communication, self-motivation, cultural awareness and commitment. We help young people to get jobs, save lives and even change the world. What do Scouts do? Scouts take part in activities as diverse as kayaking, abseiling, expeditions overseas, photography, climbing and zorbing. As a Scout you can learn survival skills, first aid, computer programming, or even how to fly a plane. There’s something for every young person. It’s a great way to have fun, make friends, get outdoors, express your creativity and experience the wider world. What do volunteers do? This everyday adventure is possible thanks to our adult volunteers, who support Scouts in a wide range of roles from working directly with young people, to helping manage a Group, to being a charity Trustee. We help volunteers get the most out of their experiences at Scouts by providing opportunities for adventure, training, fun and friendship. Our award-winning training scheme for volunteers means that adults get as much from Scouts as young people. Our approach focuses on what you want to get out of volunteering with Scouts, while respecting how much time you can offer. Over 90% of Scout volunteers say that their skills and experiences have been useful in their work or personal life. Scouts Cymru The Old School Wine St Llantwit Major CF61 1RZ 01446 795277 admin@scoutscymru.org.uk @ScoutsCymru www.scoutscymru.org.uk

Senghenydd Youth Drop In Centre (SYDIC)
SYDIC logo

The Senghenydd Youth Drop In Centre (SYDIC) is a charitable status company limited by guarantee set up in 1997 to listen to, engage with, encourage and help the young people aged 11-25 years of the Aber Valley to make positive contributions to their community. The centre offers a wide range of services and activities for young people 12 hours a day most days of the week. These include; Drop-In facilities for 11-17 year olds, to identify individual or group problem areas and provide positive workable solutions An appropriate curriculum service to excluded school age pupils of local schools Out of School hours activities (youth club activities, homework club, IT and computer gaming, environmental group, healthy living & fitness, etc) Leisure activities and pastimes for disengaged young people In partnership with local statutory services provide educational/careers guidance Provide a contact point for local agencies that provide support for young people Drugs and alcohol advice guidance and support Counselling support for young people including signposting to partner organisations C-Card (condom provision) in the worst area for teenage pregnancy in Europe for 14years+ (also signposting for under 14’s requiring help and support) Performance and visual arts and Crafts including dance, music, pottery, painting, printing, woodcrafts, story writing, poetry etc Holiday time activities and projects for young people including summer schemes, fetes, fares and carnivals Democratically elected Youth Committee who take an active part in the running of the centre Opportunities for members to be part of planning and delivering the community action plan including participation in community events and activities Resources, help, advice and guidance for older members 17-25 year including work experience and work placement SYDIC is an active member of the Aber Valley Communities First Partnership and the County Boroughs Children and Young Peoples Partnership, along with being an active member of the local county voluntary council (GAVO) including sitting on their local management committee. At present SYDIC chairs the Voluntary Sectors Young Persons Network and has membership of the CCBC Young Persons Forum and the Wales Assembly Governments Funky Dragon Forum through our active democratically elected youth committee including an elected Youth Director who sits on the SYDIC board of trustees. Senghenydd Youth Drop In Centre Old Caretakers House Gwern Avenue Senghenydd CF83 4HA davesydic@gmail.com 029 2083 2712 @OFFICIALSYDIC http://www.sydic.org.uk/

St John Cymru Wales
St John's

St John Cymru Wales. There are a wide range of fantastic opportunities available to people who would like to make a real difference to their community and give some time to St John Wales. Even if you don’t want to become involved with First Aid, there are a variety of roles you can take on, ranging from being a youth leader to a public realtions officer. There are various stages and levels of memberships: Badgers: Boys and Girls aged between 5 and 10 years of age are offered loads of fun in a safe and supervised environemtn. St John Cadets: If you are aged between 10 and 18 years of age you could benefit from loads of fantastic and exciting opportunities. Currently over 2000 young people in Wales are taking part in the challenge. Are you ready to take action? LINKS – If you are off to University but want to remain an active member of St John, or would like to become a member, then LINKS is for you. We currently have LINKS groups in Cardiff, Bangor, Aberystwyth and Swansea Universities and are aiming to set up many more across the country. Are you interested in setting up a LINKS group in your University? Adults: For those adult members who wish to provide Frist Aid cover at events, full training is given to equip them for any circumstances. Adult members can also become fundraisers, youth leaders, First Aider’s, Treasurer or Secretary. St John Cymru Wales Priory House, Beignon Close, Ocean Way, Cardiff CF24 5PB 029 2044 9600 reception@stjohnwales.org.uk @stjohnwales www.stjohnwales.org.uk

UpRising
UpRising-logo-1amkj72

UpRising is a UK-wide youth leadership development organisation. Our mission is to open pathways to power for talented young people from diverse and under-represented backgrounds. We equip them with the knowledge, networks, skills, and confidence to fulfil their leadership potential, find new opportunities and transform the world around them through social action. Our founding Patrons are former Prime Minister, Rt Hon. David Cameron MP, Rt Hon. Nick Clegg MP and Rt Hon. Ed Miliband MP. We offer a range of leadership and employability programmes for 16-25 year olds. Our flagship programme is a nine month leadership programme providing ‘access behind the scenes’ training sessions with some of the UK’s most senior leaders across the political, private, public and not for profit sectors. Each participant is individually matched with a coach and a mentor who supports them on a one to one basis throughout their time on the programme. They also work with other UpRisers to design and deliver a social action campaign on a local issue they are passionate about. We have been delivering programmes since 2008, and now run a range of programmes in London, Bedford, Luton, Cardiff, Birmingham, Stoke-on-Trent, Manchester, and Liverpool. We have a growing alumni of over 650 young people, and will serve 2,000 young people in 2014/15 alone. Thanks to the generosity of our supporters, participants do not have to pay to attend any of our programmes. Katy Baker, Regional Programme Manager 07467 148 165 katy.baker@uprising.org.uk http://uprising.org.uk/cardiff

Volunteer Police Cadets
VPC Logo - Bilingual

Volunteer Police Cadets is a nationally recognised police uniformed youth group, for young people 14 and 18 years old. The purpose of the VPC is not to recruit Police Officers, but to encourage the spirit of adventure and good citizenship. A Police Cadet is a young person from any background who has a desire to gain an understanding in policing and support their local community in line with current Policing priorities. The VPC encourages young people to develop life skills, meet new friends and achieve transferable qualifications. Police Cadets participate in a number of volunteering events, some of these are: • Attending weekly unit sessions • Assisting in targeted crime prevention initiatives, by delivering leaflets containing key messages to residents and businesses. • Man stalls at community events and engage with members of the public • Offering advice at crime hotspot areas such as car parks and shopping centres. • Role actors for Probationary Police Officers and Special Constables during their training. • Provide inputs regarding road safety and other issues to small community groups. • Taking part in licensing operations. • Working with Neighbourhood Police Teams to provide reassurance to communities. • Supporting community groups • Supporting internal events such as PC Awareness Sessions, PC Recruitment, various events / seminars. • Work in partnership with the WRU, Glamorgan Cricket, CVQO, Aneurin Health boards and many more agencies. If you would like to see what Gwent Police Cadets are involved in then follow them on twitter @gppolicecadets Address: Volunteer Police Cadets Heddlu Gwent Police Police Headquarters Turnpike Road Cwmbran NP44 2XJ Tel:01633 838111 Email: Cadets@gwent.pnn.police.uk

Volunteering Matters
VM_Logo-Wales_RGB

Volunteering Matters (Formerly; Community Service Volunteers (CSV)) Volunteering Matters is the UK’s leading voltunteering and training charity. The vision is of a society where everyone can participate to build healthy, enterprising, inclusive communities. Every year, Volunteering Matters involves over 150,000 volunteers in high quality oppotunites that enrich lives and tackle real need. Between them, they help transform the lives of over 1 million people across the UK. Volunteering Matters trains over 12,000 young people and adults each year, helping them build the skills and confidence they need to progress to futher education or employment or set up in business. We are dedicated to building the skills and capacity of the voluntary sector and share almost 50 years of experience and expertise through our professional training and consultancy services. Volunteering Matters Consulting Wales works across geographical areas within Wales, providing high quality, tailor-made volunteering placements for all young people aged 16-24. Volunteering Matters Consulting Wales has a total non-rejection policy, believing that volunteering is a universal entitlement for all young people, regardless of disability, social background or offending history. Through this unique non-rejection policy, Volunteering Matters Consulting Wales is able to reflect the diversity of all young people in Torfaen. Volunteering Matters Portland Buildings Commercial Street Pontypool Gwent NP4 6JJ 01495 750333 Sianne.morgan@volunteeringmatters.org.uk @volunteering_uk http://volunteeringmatters.org.uk/

YMCA Cardiff
YMCA Cardiff

YMCA Cardiff works across South East Wales. Our aim is to make a positive difference in the communities we work in. We work in two distinct areas, youth and community and housing and homelessness. Youth and Community We support more than 250 young carers (aged 7-16) and their families in South East Wales and provide sexual health outreach programmes to young people throughout the city as well as delivering youth clubs and other opportunities across the city. We also run YMCA Plas (formerly Plasnewydd Community Centre where we provide childcare, youth clubs, community rooms and health and wellbeing opportunities 7 days a week. Housing and Homelessness Cardiff YMCA Housing Association is a charitable Housing Association and a Registered Social Landlord. We are registered with the Welsh Government and we directly manage board and lodge hostels in the Roath area of Cardiff. We provide Accommodation for nearly 120 homeless people in Cardiff with the belief that everyone should have a safe place to stay. Our residents receive the support they need in order to achieve and sustain the transition into independent living. We provide opportunities through our Pre Fab shop and recycling unit for our residents and volunteers alike YMCA Cardiff The Walk Roath Cardiff CF24 3AG T : 02920 465250 F : 02920 471826 E: Enquiries@ymcacardiff.wales Ambassador YMCA address 2 to 6 Oakfield Street, Roath, Cardiff, CF24 3RD Tel: 02920 462701 YMCA Plas 2 Shakespeare Street Cardiff, CF24 3ES T:029 2047 0762 YMCA PreFab Shops 7 Wellfield Road, Roath, Cardiff, CF24 3NZ 38 Albany Road, Roath Cardiff, CF24 3RQ http://www.ymcacardiff.wales/ https://www.facebook.com/YMCA-Cardiff-510951928987921/ https://twitter.com/YMCACardiff

Youth Cymru
Youth Cymru

Youth Cymru is a national youth work charity with an 81 year history. Our mission is to support young people (11-25) to reach their full potential and have a voice in all decisions affecting them, to promote positive images of young people, showcasing their achievements and ensuring the vital role of youth work within Wales is recognised by decision makers and wider society. Core to our mission is promoting the widest possible range of experiences and activities to young people, working directly and through our 197 member organisations. Members work in every local authority area in Wales (in voluntary and statutory settings), concentrated in the most deprived communities. In 2014/15, we engaged with 218,418 young people. Membership is free. Youth Cymru is an Agored Cymru centre and manages the Youth Achievement Awards in Wales. We provide training and accreditation opportunities for young people and practitioners, as well as funding for young people to develop and run their own projects. Youth Cymru coordinates projects including The Big Music Project (enabling young people to develop skills in the creative industries) and Trans*Form Cymru, a project working with trans* young people. Youth Cymru’s work is supported and informed by Llais Ifanc, our Young Leadership panel. Youth Cymru works in partnership with similar youth organisations across the UK and Ireland, Youth Scotland, UK Youth, Youth Action Northern Ireland and Youth Work Ireland. These partnerships enable us to develop strong links with major corporate partners, including Starbucks and UPS, brining valuable resources into youth work in Wales. Youth Cymru is also an active member of the European Confederation of Youth Clubs Youth Cymru Unit D Upper Boat Business Centre Treforest Rhondda Cynon Taff CF37 5BP 01443 827840 lizzy@youthcymru.org.uk @YouthCymru http://youthcymru.org.uk/