off
04 Aug 2014

Mae Community Music Wales (CMW) yn darparu ystod eang o weithgareddau cerddoriaeth, gan gynnwys gweithdai, hyfforddiant a mentora i gymunedau ledled Cymru.

Mae ein darpariaeth o weithgarwch ar lawr gwlad yn canolbwyntio ar weithdai cerddoriaeth gyfranogol sy’n darparu cyfleoedd ar gyfer creu cerddoriaeth greadigol i’r rhai sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig ac sydd heb lawer o fynediad i’r celfyddydau, os o gwbl.

Mae mwyafrif ein prosiectau yn targedu pobl sydd dan anfantais neu sy’n dioddef o allgáu cymdeithasol ac yn ceisio gwella hunanhyder, cymhelliant a hunan-barch. Mae gwaith CMW yn aml yn cael ei arwain gan gleientiaid, ac mae’n ymgysylltu â grwpiau ag anghenion penodol, gan gynnwys pobl anabl, pobl ddigartref, y rheini â phroblemau cyffuriau neu alcohol a throseddwyr ifanc.

Unit 8
24 Norbury Road
Fairwater
Cardiff
CF5 3AU

Ffôn: 02920 838 060
E-bost: admin@communitymusicwales.org.uk
Facebook: @CommunityMusicWales
Trydar: @CMW_CGC
Gwefan: http://www.communitymusicwales.co.uk/

About the Author