NEW YOUTH VOLUNTEERING RESOURCES

Please find below an overview of the resources and comms that can be used to promote volunteering to young people and help you with developing good practice with organisations, courtesy of WCVA. They plan to officially launch the animations and videos in September to coincide...
Read More →

Adroddiad Estyn ar Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yng Nghymru

Adroddiad Estyn ar Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yng Nghymru: Gwerth Gwaith Ieuenctid Efallai byddwch yn gwybod, trwy ei chylchlythyr gwaith blynyddol ar gyfer 2017-18, gofynnodd Llywodraeth Cymru i Estyn gynnal arolwg o wasanaethau cymorth ieuenctid yng Nghymru. Mae Estyn wedi...
Read More →

CCB CWVYS

Every July CWVYS hold an Annual General Meeting, where in excess of 60 individuals linked to the field of youth work get together for conversations, announcements, accounts and of course a free lunch! The afternoon began with a screening of young Welsh artist Thomas Evans work, a...
Read More →

Cronfa ddata Cyfleoedd Eurodesk UK

Rydym yn falch i gyhoeddi i chi fod gan Eurodesk UK offeryn newydd ar eu wefan: yr Eurodesk UK Opportunity Finder! Yn y bôn, mae’n gasgliad o gyfleoedd ar gael i weithwyr proffesiynol a phobl ifanc yn y sector ieuenctid yn y DU. Mae’r tudalen wefan hon yn adnodd gwych...
Read More →

Grŵp Cyfeirio Gwaith Ieuenctid – prif negeseuon Gorffennaf 2018

Cafodd y Grŵp Cyfeirio Gwaith Ieuenctid ei sefydlu ym mis Rhagfyr 2014 i helpu Gweinidogion i weithredu’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol. Mae cylch gwaith y Grŵp wedi newid ychydig dros amser a chytunwyd ar Gylch Gorchwyl diwygiedig ym mis Ionawr 2018, sy’n...
Read More →

FAREWELL KEITH… HELLO CLAIRE!

Farewell Keith… Hello Claire! After 3 years of terrific leadership as our Chair, we bade a fond farewell to Keith Towler at the CWVYS AGM yesterday. Keith has been an enormously positive, inspirational and truly committed Chair – steering the organisation forwards...
Read More →

Bursary CWVYS CREU / CYFFROI

FURSARY CREU / CYFFROI (rhywbeth fel ‘Create / Disrupt’ yn Saesneg): AM AELODAU CWVYS Mae gan CWVYS cronfa fwrsari bach ar gael ar gyfer 2018/19 a bydd aelodau’n gallu ymgeisio am hyd at uchafswm o £ 500 yr un, i gefnogi prosiectau cymunedol creadigol. Meini prawf: • Mae...
Read More →

Penodi Cadeirydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro ac enillwyr y Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid

Efallai fyddech yn cofio wnaeth y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes cyhoeddi’r bwriad i sefydlu Bwrdd Gwaith Ieuenctid, yn cynnwys cynrychiolwyr arbenigol o’r maes gwaith ieuenctid a fyddai’n helpu Llywodraeth Cymru i aros yn wir i’w gweledigaeth wrth...
Read More →

Gwerthuso, Effaith a Chanlyniadau: Beth mae’n ei olygu i ni?

Yng ngoleuni nodau hirsefydlog a sylwadau diweddar gan y Gweinidog dros yr Iaith Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ynghylch yr angen i gryfhau gwaith ieuenctid seiliedig ar dystiolaeth, ceisiodd gweithdai a drefnwyd ar y cyd gan Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a...
Read More →

Making international experiences more inclusive

This Youth Work Week has been an opportunity to celebrate youth workers and young people, to showcase the great projects our members work on, and, above all enjoy! During the week I’ve had the chance to see some excellent examples of youth work across sectors in Wales, from the...
Read More →