Ymgynghoriad Cyngor y Gweithlu Addysg

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar newidiadau i’w God Ymddygiad Proffesiynol ac Ymarfer ar gyfer cofrestreion. Rhaid i unrhyw un sy’n gweithio fel athro neu mewn rôl cefnogi dysgu mewn ysgol a gynhelir neu goleg addysg bellach fod...
Read More →

Animeiddiad cwricwlwm newydd

Yn unol â ‘Dyfodol Llwyddiannus’, bydd y Cwricwlwm a’r trefniadau asesu yn cael eu hadeiladu ar Gynnydd, felly bydd camau cynnydd ym mhob un o’r meysydd dysgu a phrofiad. Yn y modd yma, bydd dysgu a chynnydd yn mynd law yn llaw. Mae ein hanimeiddiad newydd yn egluro sut y bydd...
Read More →

Mae’r enwebiadau bellach ar agor!

Rydym yn gynhyrfus iawn o roi gwybod ichi bod y ceisiadau i fod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru ar agor. Os gwyddoch am unrhyw berson ifanc rhwng 11 a 18 oed sy’n byw yng Nghymru neu’n cael ei addysg yma ac sydd â diddordeb mewn sefyll yn yr etholiad, gall gael rhagor o...
Read More →

Mind Over Matter Report Update

We wanted to update you on progress with the Mind Over Matter report. This week the Welsh Government has announced the establishment of a Ministerial Task and Finish Group chaired jointly by the Cabinet Secretary for Education and Cabinet Secretary for Health and Social Services....
Read More →

Youth Work Reference Group Key Messages – August 2018

The Youth Work Reference Group (YWRG) met on 10 August 2018. They have now met 6 times this year, further details of the current role of this group is in Annex A. The purpose of circulating the following key messages is to enable the sector to understand the work that the YWRG...
Read More →

NEW YOUTH VOLUNTEERING RESOURCES

Please find below an overview of the resources and comms that can be used to promote volunteering to young people and help you with developing good practice with organisations, courtesy of WCVA. They plan to officially launch the animations and videos in September to coincide...
Read More →

Adroddiad Estyn ar Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yng Nghymru

Adroddiad Estyn ar Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yng Nghymru: Gwerth Gwaith Ieuenctid Efallai byddwch yn gwybod, trwy ei chylchlythyr gwaith blynyddol ar gyfer 2017-18, gofynnodd Llywodraeth Cymru i Estyn gynnal arolwg o wasanaethau cymorth ieuenctid yng Nghymru. Mae Estyn wedi...
Read More →

CCB CWVYS

Every July CWVYS hold an Annual General Meeting, where in excess of 60 individuals linked to the field of youth work get together for conversations, announcements, accounts and of course a free lunch! The afternoon began with a screening of young Welsh artist Thomas Evans work, a...
Read More →

Cronfa ddata Cyfleoedd Eurodesk UK

Rydym yn falch i gyhoeddi i chi fod gan Eurodesk UK offeryn newydd ar eu wefan: yr Eurodesk UK Opportunity Finder! Yn y bôn, mae’n gasgliad o gyfleoedd ar gael i weithwyr proffesiynol a phobl ifanc yn y sector ieuenctid yn y DU. Mae’r tudalen wefan hon yn adnodd gwych...
Read More →

Grŵp Cyfeirio Gwaith Ieuenctid – prif negeseuon Gorffennaf 2018

Cafodd y Grŵp Cyfeirio Gwaith Ieuenctid ei sefydlu ym mis Rhagfyr 2014 i helpu Gweinidogion i weithredu’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol. Mae cylch gwaith y Grŵp wedi newid ychydig dros amser a chytunwyd ar Gylch Gorchwyl diwygiedig ym mis Ionawr 2018, sy’n...
Read More →